Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Personar

Romanen på nettŠvejk museumLiterární ArchivReisedagbokBlogFacebookKontakt

Franz Ferdinand og Sophie ved avreisa frå rådhuset i Sarajevo, 5 minutt før attentatet 28.juni 1914.

Den gode soldaten Švejk er ein roman med eit uvanleg rikt persongalleri. I tillegg til dei mange som deltek direkte i handlinga, vert eit stort tal fiktive og reelle personar (og dyr) nemnde, enten i anekdotane til Švejk, direkte av forfattaren eller indirekte gjennom ord og uttrykk.

Denne sida inneheld ei oversikt over alle som er omtala i boka, frå Napoléon i innleinga til kaptein Ságner i dei siste linjene av den ufullførde del fire. Lista er sortert etter når personen fyrst blir nemnd. Kapitteloverskriftene er fritt omsette til nynorsk av utgjevarane av denne vev-sida. I januar 2014 manglar enno 20 omtalar.

  • Sitata er frå Jaroslav Šerák sin online-versjon av romanen og har linkar til det relevante kapittelet
  • Verktøylinjene har linkar for direkte oppslag i Wikipedia, Google søk og Švejk online.

Enkelte namn manglar i Odd Bang-Hansen si norske oversetjing av Švejk (som er forkorta). Dette gjeld til dømes heile innleiinga. Tsjekkiske namn er i den norske utgåva skrivne utan aksentar og i nokre høve fornorska.

Personnamna har farge etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: Doktor Grünstein som tek direkte del i handlinga, Heinrich Heine som historisk person, og Ferdinand Kokoška som oppdikta person, nemnd i dialogar eller anekdotar. Merk at ei rekkje tilsynelatande fiktive personar faktisk har klårt gjenkjennelege førebilete frå det verkelege liv. Sjå m.a. Lukáš og Wenzl.

>> Den gode soldat Švejk liste over folk som er omtala i romanen (581) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

Etterord til fyrste del, "Bak fronten"

Doktor Guth, Jiříen flag
*23.1.1861 Heřmanův Městec - †8.1.1943 Náchod
Wikipedia czde Google søk
guth.jpg

Český svět, 20.1.1921

Guth vert nemnd som døme på ein mann som snakka heilt annaleis en Palivec. Av forfattaren vert han kalla Dr.Guth.

Bakgrunn

Guth var ein betydeleg pedagog og litterat, òg kjend som medlem av den fyrste Olympiske komité og var svært aktiv i den olympiske rørsla. Han var dessutan seremonimeister hjå president Masaryk. Frå 1920 kalla han seg Jiří Stanislav Guth-Jarkovský.

Kuděj

Han var òg læraren til Zdeněk Matěj Kuděj på gymnaset i Vinohrady og like etter WW1 tilsette han den tidlegare eleven sin som sektretær for Klub Českých Turistů, ein organisasjon han på den tida var formann for.

Eksterne lenkar

Sitat
[1.16] Život není žádnou školou uhlazeného chování. Každý mluví tak, jak je schopen. Ceremoniář dr Guth mluví jinak než hostinský Palivec „U kalicha“, a tento román není pomůckou k salonnímu ušlechtění a naučnou knihou, jakých výrazů je možno ve společnosti užívat. Je to historický obraz určité doby.
Sankt Aloysiusen flag
*9.3.1568 Castiglione delle Stiviere - †21.6.1591 Roma
Wikipedia czdeenitsv Google søk

Sankt Aloysius skal i fylgje munken Eustach ha broste ut i gråt etter å ha overhøyrd ein dundrande fjert, og måtte gripa til bøn for å vinna attende si sjelelege likevekt. JH omtalar St Aloysius forakteleg som representant for "den falske kulturs masturbantar".

Bakgrunn

Sankt Aloysius var ein italiensk jesuitt og prest, seinare helgen. Eigentleg heitte han Luigi Gonzaga. Han er skytshelgen for den katolske ungdom og dessutan for kyskheit. Han døydde når han tok seg av pestoffer, noko som har gjort han til helgen for vern mot denne sjukdomen.

Sitat
[1.16] Oni by vychovali národ jako skupinu přecitlivělých lidiček, masturbantů falešné kultury typu sv. Aloise, o kterém se vypravuje v knize mnicha Eustacha, že když sv. Alois uslyšel, jak jeden muž za hlučného rachotu vypustil své větry, tu se dal do pláče a jedině modlitbou se upokojil.

Skrivst òg:Svatý Alois cz Saint Aloysius en

Eustachen flag
*12.11.1655 Caen - †1.11.1743 Mondaye
Wikipedia enfr Google søk

Eustach skal ha skrive ned historia om Sankt Aloysius sine traumar etter den brakande fisen.

Bakgrunn

Eustach er ikkje identifisert med vissheit, men det kan ha vore den franske målaren, arkitekten og abbeden Eustache Restout.

Milan Jankovič har ein teori om at det kan ha vore snakk om grekaren Eustathios, men ettersom denne siste levde 500 år før St Aloysius virkar antakelsen tynn.

Sitat
[1.16] Oni by vychovali národ jako skupinu přecitlivělých lidiček, masturbantů falešné kultury typu sv. Aloise, o kterém se vypravuje v knize mnicha Eustacha, že když sv. Alois uslyšel, jak jeden muž za hlučného rachotu vypustil své větry, tu se dal do pláče a jedině modlitbou se upokojil.

Skrivst òg:Eustache fr

Laudová, Marieen flag
*16.8.1869 Mladá Boleslav - †20.10.1931 Praha
Web Wikipedia cz Google søk

Laudová snakka svært så fint samanlikna med Palivec. Her omtala som fru Laudová. Ho vart saman med Jiří Guth og Olga Fastrová nemnd som ein representant for den falske kulturs masturbantar, folk som ville gjera heile Tsjekkoslovakia om til ein bankettsalong med parkettgolv, der ein innfann seg i frakk og hanskar og heldt salongmanerar i hevd.

Bakgrunn

Laudová var ei tsjekkisk skodespelarinne, som gift kalla ho seg Laudová-Hořicová. Ho hadde m.a. ei rolle som fru Sørby i det tsjekkiske nasjonalteatret si oppsetjing av Henrik Ibsen si "Vildanden" frå 1904 til 1913.

Sitat
[1.16] Od hostinského Palivce nemůžeme žádat, aby mluvil tak jemně jako pí Laudová, dr Guth, pí Olga Fastrová a celá řada jiných, kteří by nejraději udělali z celé Československé republiky velký salon s parketami, kde by se chodilo ve fracích, v rukavičkách a mluvilo vybraně a pěstoval se jemný mrav salonů, pod jehož rouškou bývají právě salonní lvi oddáni nejhorším neřestem a výstřednostem.
Fastrová, Olgaen flag
*10.1.1876 Praha - †8.8.1965 Praha
Web Wikipedia cz Google søk

Fastrová var nok eit forfattaren sine ironiske døme på nokon som ikkje snakkar som Palivec.

Bakgrunn

Fastrová var tsjekkisk forfattarinne, journalist og oversetjar, rekna som den fyrste kvinnelege tsjekkiske journalist. Ho skreiv mellom anna om moral og anstendig oppførsel. Omsetjingane henner var hovudsakleg frå fransk.

Jaroslav Hašek kjende Fastrová personleg; i forteljinga Za Olgou Fastrovou skriv han at dei hadde møtt kvarandre like etter at han kom tilbake frå Russland, og Fastrová hadde spurd han "om bosjevikane verkeleg åt menneskekjøt".

Sitat
[1.16] Od hostinského Palivce nemůžeme žádat, aby mluvil tak jemně jako pí Laudová, dr Guth, pí Olga Fastrová a celá řada jiných, kteří by nejraději udělali z celé Československé republiky velký salon s parketami, kde by se chodilo ve fracích, v rukavičkách a mluvilo vybraně a pěstoval se jemný mrav salonů, pod jehož rouškou bývají právě salonní lvi oddáni nejhorším neřestem a výstřednostem.
Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

Etterord til fyrste del, "Bak fronten"


© 2009 - 2019 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 10/12-2019