Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Personar

Romanen på nettŠvejk museumLiterární ArchivReisedagbokBlogFacebookKontakt

Franz Ferdinand og Sophie ved avreisa frå rådhuset i Sarajevo, 5 minutt før attentatet 28.juni 1914.

Den gode soldaten Švejk er ein roman med eit uvanleg rikt persongalleri. I tillegg til dei mange som deltek direkte i handlinga, vert eit stort tal fiktive og reelle personar (og dyr) nemnde, enten i anekdotane til Švejk, direkte av forfattaren eller indirekte gjennom ord og uttrykk.

Denne sida inneheld ei oversikt over alle som er omtala i boka, frå Napoléon i innleinga til kaptein Ságner i dei siste linjene av den ufullførde del fire. Lista er sortert etter når personen fyrst blir nemnd. Kapitteloverskriftene er fritt omsette til nynorsk av utgjevaran av denne vev-sida. I januar 2014 manglar enno 20 omtalar.

  • Sitata er frå Jaroslav Šerák sin online-versjon av romanen og har linkar til det relevante kapittelet
  • Verktøylinjene har linkar for direkte oppslag i Wikipedia, Google søk og Švejk online.

Enkelte namn manglar i Odd Bang-Hansen si norske oversetjing av Švejk (som er forkorta). Dette gjeld til dømes heile innleiinga. Tsjekkiske namn er i den norske utgåva skrivne utan aksentar og i nokre høve fornorska.

Personnamna har farge etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: Doktor Grünstein som tek direkte del i handlinga, Heinrich Heine som historisk person, og Ferdinand Kokoška som oppdikta person, nemnd i dialogar eller anekdotar. Merk at ei rekkje tilsynelatande fiktive personar faktisk har klårt gjenkjennelege førebilete frå det verkelege liv. Sjå m.a. Lukáš og Wenzl.

>> Den gode soldat Švejk liste over folk som er omtala i romanen (582) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

8. Švejk som simulant

Bruno, Giordanoen flag
*1548 Nola - †17.2.1600 Roma
Wikipedia czdeenitno Google søk

Bruno vert nemnd av ein fange på Vojenská nemocnice Hradčany som prøvde å simulera galskap ved å ropa både natt og dag: "Bålet etter Giordano Bruno glødar enno, ta opp att prosessen mot Galileo!"

Bakgrunn

Bruno var ein italiensk astronom og filosof som vart brend som kjettari år 1600. I år 2000 lyste endeleg det pavelege kulturrådet og ein teologisk kommisjon avrettinga av Bruno som rettstridig.

Sitat
[1.8] Nejlepší,“ mínil jeden ze simulantů, „dá se simulovat šílenství. Z našeho učitelského sboru jsou vedle v cimře dva, jeden neustále křičí dnem i nocí: ,Hranice Giordana Bruna ještě dýmá, obnovte proces Galileův!’ a ten druhý štěká, napřed třikrát pomalu: haf - haf - haf, potom pětkrát rychle za sebou: hafhafhafhafhaf, a zas pomalu, a tak to jde neustále.
Galilei, Galileoen flag
*15.2.1564 Pisa - †8.1.1642 Arcetri
Wikipedia czdeenitnnno Google søk
galileo.jpg

Galilée devant le Saint-Office au Vatican. Joseph-Nicolas Robert-Fleury, 1847

Galilei og vert nemnd avdi ein rekrutt på Vojenská nemocnice Hradčany simulerte galskap ved å ropa dag ut og dag inn: "Bålet etter Giordano Bruno gløder enno, ta opp att prosessen mot Galileo!"

Bakgrunn

Galilei var ein italiensk vitskapsmann, mest kjend for arbeidet sitt innafor felta fysikk og astronomi. Han er rekna som grunnleggjaren av den eksperimentelle naturvitskapen.

Prosessen som er omtala i Švejk var ei rettsak som stod i 1633 og var eit resultat av boka Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (Dialog om dei to største verdssystema). Det er her snakk om det solsentrerte (Kopernikus) mot det jordsentrerte systemet (Ptolemaios).

Boka førde til sinne i klerikale krinsar og Galilei vart stild for ein kyrkjeleg domstol. Her trekte han tilbake teoriane sine og unngjekk dermed å hamna på bålet. Han vart likevel dømd for kjetteri og brot av eid, fekk livsvareg fengsel, rettnok snart omgjort til husarrest.

Fyrst i 1835 oppheva den katolske kyrkja forbodet mot boka, men den endelege rehabiliteringa av forfattaren kom ikkje før i 1992.

Sitat
[1.8] Nejlepší,“ mínil jeden ze simulantů, „dá se simulovat šílenství. Z našeho učitelského sboru jsou vedle v cimře dva, jeden neustále křičí dnem i nocí: ,Hranice Giordana Bruna ještě dýmá, obnovte proces Galileův!’ a ten druhý štěká, napřed třikrát pomalu: haf - haf - haf, potom pětkrát rychle za sebou: hafhafhafhafhaf, a zas pomalu, a tak to jde neustále.
Henčlů, Frantaen flag
Google søk

Henčlů var ein soldat frå Hluboká som fekk to år i fengsel for å ha informert riksdagsmedlemmer om mishaldlingar av soldatar. Dette kjem fram in ein anekdote Švejk fortalde dei andre simulantane på militærsjukehuset på Hradčany. Dette hende under Švejk si fyrstegongsteneste og det kjem fram at han alt då tilhøyrde 11.kompani.

Bakgrunn

Denne anekdoten sikkert ei viss knyting til verkeleg hendingar, men forsøk på å påvisa det direkte har så langt mislukkast. Før krigen var det fleire oppslag i pressa om soldatmishandling, òg eit tilfelle der IR91 K.u.k. Infanterieregiment Nr. 91
(Keisarlege og kongelege infanteriregiment Nr. 91), eit av 102 regulære austerriksk-ungarske infanteriregiment, rekrutteringsdistrikt Budweis. Det var ved dette regimentet Švejk og dessutan Hašek gjorde teneste. Ein full omtale av regimentet kjem seinare.
vart innblanda.

Sitat
[1.8] Nějakej ministr poslal k nám komisi, aby to vyšetřila, a nějakej Franta Henčlů ze Hluboký dostal potom dva roky, poněvadž to byl ten, co se vobrátil do Vídně k poslancům kvůli tý facce, kerou dostal na cvičišti od pana obršta.
Doktor Grünsteinen flag
Google søk
grunstein2.png

Militære overlegar i 1906.

Grünstein var overlege ved garnisonen på Hradčany der simulantane vart tekne under behandling. Av Dr. Grünstein fekk dei sabotasjedjevelen driven ut av kroppen ved hjelp medisinske åtgjerder som kinin, aspirin, klystér, mageutpumping og streng diett. Sjå Vojenská nemocnice Hradčany.

Bakgrunn

Grünstein har sannsynlegvis ikkje noko direkte førebilete frå røyndomen. Hašek var rettnok innlagt på militærsjukehus i 1915, men det var i Budějovice. Ein eventuell inspirasjon for romanfiguren må ein truleg leita etter der, og ikkje i Praha.

Likevel kan det godt vera at forfattaren vart inspirert av ein person han hadde høyrt om men ikkje kjende personleg. Me veit at overlækjar på garnisonen på Hradčany i 1916 var Dr. Josef Krejčí, og at sjefen hans i hovudavdelinga på Karlovo náměstí var den sadistiske og mentalt ustabile Dr. Franz Halbhuber. Sistnemnde har nokså sikkert Jaroslav Hašek visst om og han kan såleis ha tileigna Halbhuber sine tvilsame eigenskapar både Grünstein og Bautze.

Eksterne lenkar

Sitat
[1.8] Přiblížila se doba odpolední visity. Vojenský lékař Grünstein chodil od postele k posteli a za ním sanitní poddůstojník se zápisní knihou. „Macuna?“ „Zde!“ „Klystýr a aspirin! - Pokorný?!“ „Zde!“ „Vypláchnout žaludek a chinin! - Kovařík?!“
Macunaen flag
Google søk

Macuna var ein av dei fire simulantane som vart oppropte av Grünstein for behandling under ettermiddagsvisitten. Han vart behandla med klyster og aspirin. Sjå Vojenská nemocnice Hradčany.

Sitat
[1.8] Přiblížila se doba odpolední visity. Vojenský lékař Grünstein chodil od postele k posteli a za ním sanitní poddůstojník se zápisní knihou. „Macuna?“ „Zde!“ „Klystýr a aspirin! - Pokorný?!“ „Zde!“ „Vypláchnout žaludek a chinin! - Kovařík?!“
Pokornýen flag
Google søk

Pokorný var ein av dei fire simulantane som vart oppropte av Grünstein for behandling under ettermiddagsvisitten. Han vart behandla med mageutpumping og kinin. Sjå Vojenská nemocnice Hradčany.

Sitat
[1.8] Přiblížila se doba odpolední visity. Vojenský lékař Grünstein chodil od postele k posteli a za ním sanitní poddůstojník se zápisní knihou. „Macuna?“ „Zde!“ „Klystýr a aspirin! - Pokorný?!“ „Zde!“ „Vypláchnout žaludek a chinin! - Kovařík?!“
Kovaříken flag
Google søk

Kovařík var ein av dei fire simulantane som vart oppropte av Grünstein for behandling under ettermiddagsvisitten. Han vart gjeven klystér og aspirin. Men litt seinare, frå senga si ved vindauga, melder han seg brått frisk, og får ein klystér med på vegen av Grünstein. Sjå Vojenská nemocnice Hradčany.

Sitat
[1.8] "Poslušně hlásím, pane obrarct," ozvalo se tiše od postele u okna, "já už jsem zdravej, já už v noci pozoroval, že mne záducha přešla." "Jmenujete se?" "Kovařík, poslušně hlásím, mám dostat klystýr:" "Dobře, klystýr dostanete ještě na cestu," rozhodl dr. Grünstein, "abyste si nestěžoval, že jsme vás tady neléčili".
Koťátkoen flag
Google søk

Koťátko var ein av dei fire simulantane som vart oppropte av Grünstein for behandling under ettermiddagsvisitten. Han vart behandla med mageutpumping og kinin. Sjå Vojenská nemocnice Hradčany.

Sitat
[1.8] „Vypláchnout žaludek a chinin! - Kovařík?!“ „Zde!“ „Klystýr a aspirin! - Koťátko?!“ „Zde!“ „Vypláchnout žaludek a chinin!“ A tak to šlo, jeden za druhým, bez milosti, mechanicky, řízně.
Sokratesen flag
*4.6.469 f.kr Aten - †399 f.kr Aten
Wikipedia czdeennnno Google søk
sokrates.jpg

La mort de Socrate, Jacques-Louis David, 1787

Sokrates vert nemnd fordi ikkje ein gong han tømde giftbegeret sitt med så stor ro som Švejk drakk kinin.

Bakgrunn

Sokrates var ein gresk filosof, ein av tidenenes største, og rekna som ein av grunnleggjarane av den vestlege filisofi. Den fritalande filosofen var mot slutten av livet anklaga og dømd for gudløyse og for å ha korrumpert ungdomen. Han var dømd enten til eksil frå Athen eller å ta livet sitt på ein måte han sjølv fekk bestemma. Han valde å tøma eit beger med gift.

Sitat
[1.8] Ani Sokrates nepil svou číši bolehlavu s takovým klidem jako chinin Švejk, na kterém vyzkoušel dr Grünstein všechny stupně trápení.

Skrivst òg:Sókratés cz Socrates en

Baronesse von Botzenheimen flag
Google søk
botzenheim.jpg

Baronessa ser Švejk slukar gåvene hennar

Botzenheim var ei generalenkje som hadde lese om Švejk i Bohemia. Redaktøren hadde oppfordra lesarane til pengeinnsamling for den heltemodige krøplingen som fylt av patriotisme vart trilla til mønstring i rullestol. Baronessa kom med flotte gåver til Švejk, mellom anna ei flaske krigslikør med påskrifta Gott strafe England! Forfattaren ironiserer over den tysktalande baronessa sin gebrokne tsjekkisk og vitjinga frå baronessa høyrer til dei mest kjende episodane i heile romanen.

Sitat
[1.8] V té době měla vdova po generálovi pěchoty baronka von Botzenheim velice mnoho starostí, aby vypátrala toho vojáka, o kterém uveřejnila nedávno Bohemie zprávu, jak se dal vozit, on, mrzák, na vozíku pro nemocné a křičel: „Na Bělehrad!“, kterýž vlastenecký projev dal původ redakci „Bohemie“ k vyzvání čtenářů, aby konali sbírky ve prospěch loyálního hrdiny-mrzáka.
Otakar Filipen flag
*1.7.1874 Praha - †10.4.1931 Praha
Google søk
filip3.png

Národní politika, 18.8.1915

ofilip.png

På 50-årsdagen. Národní listy, 1.7.1924

cesrep.png

Národní Listy, 11.4.1931

Otakar Filip er mest truleg personen forteljaren viser til som, sitat: forfattar av Historier frå vår monarks liv og sjefsredaktør for Československá Republika.

Bakgrunn

Otakar Filip var ein tsjekkisk journalist, forfattar, teiknar, og mangeårig redaktør for lokale nyhende i offisielle aviser som vart gjevne ut i Praha både under Austerrike-Ungarn og Tsjekkoslovakia. Boka som vert omtala skreiv han faktisk, sjølv om tittelen ikkje var akkurat slik det står i romanen. Den kom ut i 1910 og var på 242 sider. At han var sjefsredaktør Československá Republika stemmer ikkje heilt, han var ein av redaktør-kollegiet. Filip spesialiserte seg på reportasjar og litteratur om Praha og gav ut fleire bøker. Sjå òg Pražské úřední noviny.

Den fulle tittelen til boka Jaroslav Hašek viser til var: Osmdesátiletý mocnář: Význačné události a zajímavé obrazy ze života jeho veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Omsett: Den åttiårige monarken: viktige hendingar og interressante bilete frå livet til Hans Majestet Keisar og Konge Franz Josef I.

Den 18.8, ironisk nok på same dag som Jaroslav Hašek vart tildelt den vesle sylvmedaljen for djervskap, dukka det opp ein patriotisk annone i heimbyen hans. Den lydde Den aller høgste beskyttar av tsjekkiske born, Hans Majestet Konge og Keisar FJI og skriven av ingen andre enn vår redaktør Filip!

Eksterne lenkar

Sitat
[1.8] Vše elegantně rozložila na prázdnou postel vedle Švejka, kam přibyla ještě pěkně vázaná kniha „Příběhy ze života našeho mocnáře“, kterou napsal nynější zasloužilý šéfredaktor naší úřední „Československé republiky“, který se ve starém Frantíkovi viděl.
Shrapnel, Henryen flag
*3.6.1761 Bradford-on-Avon - †13.3.1842 Southampton
Wikipedia dadeen Google søk

Shrapnel er indirekte nemnd gjennom omgrepet shrapnel i episoden då baronesse von Botzenheim skrid inn på sjukesalen hjå simulantane på Hradčany. Ettersom romanen skrid fram dukkar namnet hans (eller rettare oppfinninga hans) opp ved fleire høve.

Bakgrunn

Shrapnel var ein britisk offiser og oppfinnar som er kjend for å ha funne opp shrapnelgranaten, ein granat fylt av metallbitar. Det viste seg å vera eit effektivt antipersonell-våpen. Metoden var i bruk frå Napoleons-krigane fram til slutten av fyrste verdskrigen Verdsomfattande væpna konflikt som føregjekk frå 1914 til 1918. Dannar bakteppet for romanen som desse web-sidene handlar om. .

Eksterne lenkar

Sitat
[1.8] Ani arcikněžna nemohla tak vážně vejít, jako to udělala baronka von Botzenheim. Za ní valil se celý průvod, ve kterém nescházel ani účetní šikovatel při nemocnici, který v tom všem viděl tajemnou ruku revise, která ho od tučného žlabu v týlu hodí napospas šrapnelům někam pod drátěné překážky posic.
[1.14.2] V tom okamžiku zapomínal, že sviští mu nad hlavou granáty a šrapnely, a probíral se neúnavně se zavazadly ke štábu, kde stálo vozatajstvo.
Johannen flag
Google søk

Johann var kammertenaren til Baronesse von Botzenheim og han såg ut som mordaren Babinský.

Sitat
[1.8] Ja čist všekno f nófiny, já vám přinest pápat, kousat, kuřit, cucat, cešky fójak, toprá fójak. Johann, kommen Sie her!„ Komorník, připomínající svými ježatými licousy Babinského, přitáhl objemný koš k posteli, zatímco společnice staré baronky, vysoká dáma s uplakanou tváří, sedla si na Švejkovu postel a urovnávala mu slaměný polštář pod záda, s fixní myšlenkou, že se to patří dělat nemocným hrdinům.
Babinský, Václaven flag
*20.8.1792 Pokratice u Litoměřic - †1.8.1879 Řepy u Prahy
Wikipedia czde Google søk

Babinský vert nemnd avdi Johann, tenaren til Baronesse von Botzenheim, likna på han.

Bakgrunn

Babinský var ein tsjekkisk kriminell, dømd for ei rekkje mord og andre brotsverk. Han er ein av dei mest kjende tsjekkiske brotsmenn nokonsinne og Egon Erwin Kisch Austerriksk, seinare tsjekkoslovakisk journalist og forfattar (1885-1948), kjend som den "fresande reporter". Personleg kjenning av Hašek. viar eit heilt kapittel til han i soga Die Abenteuer in Prag. Han var via stor plass i ei utstilling på politimuseet.

Eksterne lenkar

Sitat
[1.8] Komorník, připomínající svými ježatými licousy Babinského, přitáhl objemný koš k posteli, zatímco společnice staré baronky, vysoká dáma s uplakanou tváří, sedla si na Švejkovu postel a urovnávala mu slaměný polštář pod záda, s fixní myšlenkou, že se to patří dělat nemocným hrdinům.
Kaiser Wilhelm II.en flag
*27.1.1859 Berlin - †4.6.1941 Doorn
Wikipedia czdeennn Google søk

Wilhelm II. vert nemnd fyrste gong i samband baronesse von Botzenheim si vitjing på Vojenská nemocnice Hradčany. Ho gav Švejk ei flaske Kriegslikör der eine etiketten viste Franz Joseph I. hand i hand med Wilhelm. Den andre sida av flaska hadde påskrifta Gott strafe England.

Andre gongen den tyske keisaren vert nemnd er likeleis i forbifarten. Švejk blar gjennom ei avis og noterer at sultanen har dekorert keisar Wilhelm med ein krigsmedalje medan han sjølv så lang ikkje ein gong har fått den vesle sylvmedaljen.

Wilhelm II. vert nemnd to gonger til utover. Han vart angivelege kalla eit "dyr" av den fulle gendarmen Flanderka i Putin, og saman med Franz Joseph I. er han på eit bilete som prydar veggen i K.u.k. Gottes Hauptquartier i Kadett Kadett (cz. kadet). Elev frå offisers-skule. Biegler sin fælslege draum på vegen til Budapest.

Bakgrunn

Wilhelm II. var keisar av Tyskland og konge av Preussen frå 1888 til 1918, medlem av huset Hohenzollern. Han måtte abdisera etter nederlaget i fyrste verdskrigen Verdsomfattande væpna konflikt som føregjekk frå 1914 til 1918. Dannar bakteppet for romanen som desse web-sidene handlar om. og levde resten av livet i Nederland. Både tsaren av Russland og kongen av England var syskenborna hans. Han hadde dessutan slekt i kongehusa i Spania, Norge, Romania og Hellas.

Kriegslikör
likor.jpg

Bezirksbote, 23.5.1915.

Det har ikkje vore mogleg å finna spor etter flasker med Kriegslikör der Franz Joseph I. og Wilhelm held kvarandre i hendene, men det fanst i alle fall nok av liknande propagandamaterial. Eit postkort i fargar med dette temaet vart faktisk laga og hadde påskrifta In Treue fest[1]. Kortet var i omløp i 1916 og kanskje alt frå 1914.

Likeså var Gott strafe England eit mykje brukt slagord frå slutten av 1914 og utover, så sjølv om flaska Švejk fekk kanskje ikkje heilt ut tilsvara noko som vart laga på den tida fanst det mykje som kan ha inspirert forfattaren.

Krigsmedaljen
imtiaz.png

Neue Freie Presse, 10.3.1915

Omstende rundt denne sekvsensen i romanen tyder sterkt på at dekoreringa Švejk viser til fann stad i mars 1915. Alt den niende kunne det offisielle tyrkiske telegrambyrået Agence Milli rapportera at sultanen hadde telegrafert til keisaren og gratulert han med dei store sigrane i aust. I same telegrammet kjem det fram at keisaren vert tilboden Imtiaz-krigsmedaljen som utrykk for sultanen si beundring.

25.mars 1915 rapporterte Milli at Goltz Paşa hadde reist til Berlin for personleg å stå for dekorasjonen. Krigsmedaljen var dessutan spesiallaga for keisaren.

[1]"In True Fest" (fast i truskap) var mottoet til kongedømet Bayern.

Eksterne lenkar

Sitat
[1.8] Baronka zatím vytahovala dárky z koše. Tucet pečených kuřat, zabalených do růžového hedvábného papíru a ovázaných černožlutou hedvábnou stužkou, dvě láhve nějakého válečného likéru s etiketou „Gott strafe England!“ Na druhé straně byl na etiketě František Josef s Vilémem, jak se drží za ruce, jakoby si chtěli hrát hru „Králíček v své jamce seděl sám, ubožátko, co je ti, že nemůžeš skákati“.
[1.14.3] „Tak vida,“ řekl pro sebe Švejk, sleduje se zájmem přehled denních událostí, „sultán vyznamenal císaře Viléma válečnou medalií, a já nemám dosud ani malou stříbrnou.“
[2.2] ...že je císař pán nemocný dědek a že co nejdřív natáhne brka, že je císař Vilém zvíře, že mu budete do vězení posílat peníze na přilepšenou a ještě víc takových řečí...
[3.1] Uprostřed pokoje, ve kterém po stěnách visely podobizny Františka Josefa a Viléma, následníka trůnu Karla Františka Josefa, generála Viktora Dankla, arcivévody Bedřicha a šéfa generálního štábu Konráda z Hötzendorfu, stál pán bůh.

Skrivst òg:Vilém II. cz

Prinz Eugen von Savoyenen flag
*18.10.1663 Paris - †24.4.1736 Wien
Wikipedia czdeenfrno Google søk

Eugen vert nemnd av ein ung doktor som prøver seg på ein oppeldnande tale til simulantane og dreg fram prins Eugen og feltmarskalk Radetzky som lysande militære føredøme.

Eugen dukkar opp på ny i slutten av [2.2] i ein av songane Marek og Švejk stemmer i på cella i Mariánská kasárna (Prinz Eugen, der edle Ritter).

Songen vert dessutan delvis sitert i [3.1] når soldatar frå marsjbataljonen til Deutschmeister-regimentet syng den på veg gjennom Győr. Sjå Zemun.

Bakgrunn

Eugen var ein austeriksk prins og feltherre. Han har fått mykje av æra for dei vellukka felttoga mot tyrkarane frå beleiringa av Wien i 1683 og fram til freden i Sremski Karlovci i 1699. Hendinga som songen viser til fann rettnok stad mykje seinare: beleiringa av Beograd i 1717. Det fulle namnet til den franskfødde prinsen var Eugène-François de Savoie.

Eksterne lenkar

KjeldeJaroslav Šerák Tsjekkisk Hašek-ekspert, eigar og redaktør av Virtuální muzeum Jaroslava Haška. Utgivar av Hašek sine samla dikt. Sidan 2009 i tett samarbeid med eigaren av denne web-sida, og opplysningar vert jamleg utveksla og gjensidig linka.

Sitat
[1.8] Mluvil dlouho o tom, že každý z těch, kteří opouští nemocnici, aby odešli ke svým plukům do pole, musí být vítězem i rytířem. On že jest přesvědčen, že budou zruční ve zbrani, na bojišti i čestní ve všech záležitostech válečných i soukromých. Že budou nepřemožitelnými válečníky, pamětlivými na slávu Radeckého i prince Eugena Savojského.
[I.12] V zápalu a v řečnickém rozmachu vydával polní kurát i prince Evžena Savojského za světce, který je bude chránit, až budou dělat mosty přes řeky.

Skrivst òg:Eugene of Savoy en Evžen Savojský cz Eugène de Savoie fr Eugene av Savoia no

Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

8. Švejk som simulant


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 18/9-2020