Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Stader

Romanen på nettŠvejk museumLiterární ArchivReisedagbokBlogFacebookKontakt

Kart over Austerrike-Ungarn i 1914 som viser militærdistrikta og Švejk si rute. Heile handlinga i romanen føregjekk på Dobbeltmonarkiet sitt territorium.

Den Gode Soldat Švejk inneheld ei mengde omtalar av stadsnamn - enten direkte i handlinga, i dialogar eller i forfattaren sine merknader. Jaroslav Hašek var sjølv svært vidfaren og hadde eit fotografisk minne for geografiske (og andre) detaljar. Det er tydeleg at han la stor vekt på desse i forteljingane sine. Heile 8 av 27 kapitteloverskrifter inneheld geografiske namn.

Denne sida vil etter kvart innehalda ei full oversikt over alle geografiske referansane i boka; frå Praha i innleinga til Klimontów i den ufullførde del IV. Land, byar, landsbyar, fjell, hav, innsjøar, elvar og øyar er med. Listene er sorterte etter når staden fyrst vert omtala. Unnataket er stader der sjølve handlinga føregår: desse vert lista under kapittelet der handlinga inntreff.

  • Sitata er frå Jaroslav Šerák Tsjekkisk Hašek-ekspert, eigar og redaktør av web-portalen Virtuální muzeum Jaroslava Haška. Utgivar av Hašek sine samla dikt. Sidan 2009 i tett samarbeid med eigaren av denne web-sida, og innhaldet på dei to web-sidene vert jamleg utveksla og gjensidig linka. sin internettversjon av Den gode soldaten Švejk og har linkar til det relevante kapittelet.
  • Verktøylinjene har linkar for direkte oppslag i Wikipedia, Google Maps, Google Søk, romanen på nett og dessutan til svejkmuseum.cz.

Merk at enkelte namn manglar i Odd Bang-Hansen si norske oversetjing av Den gode soldaten Švejk (som er forkorta). Dette gjeld til dømes heile innleiinga. Tsjekkiske namn er i den norske utgåva skrivne utan aksentar og i enkelte høve fornorska.

Stadnamna har farge etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: Sanok som ein stad der handlinga føregår, Dubno omtala av forfattaren, Zagreb som del av ein i dialog, og Pakoměřice som vert nemnd i ei anekdote.

>> Den gode soldat Švejk liste over stader som er omtala i romanen (581) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
>> III. Det ærerike samanbrotet
Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

3. Švejk hos rettslegane

Romarriketen flag
Wikipedia czdeenitlannno Google kartsøk

Romarriket vert fyrst nemnd på Zemský trestní soud i samband med forfattaren sin omtale av anklagarene som "1914 sine variantar av Pontius Pilatus". Seinare er riket nemnd av den fromme feltpresten i [1.12], av forfattaren i [1.14] (sjå Gallarhavet) og dessutan ved fleire andre høve. Alt i alt viser nok dette forfattaren si interesse for oldtidshistorie og historie generelt.

Bakgrunn

Romarriket var ein sivilisasjon som vaks ut frå bystaten Roma, grunnlagd på den italienske halvøya i det 8. århundre f.Kr. Gjennom si tolv århundres levetid skifta den romerske sivilisasjonen frå å vera monarki, republikk, til å bli keiserrike. Det skulle koma til å dominera det vestlege Europa og heile området rundt Middelhavet gjennom erobring og assimilasjon. Sivilisasjonen bukka under gjennom framande invasjonar i det 5. århundret, kjenneteikna som Romarriket sin nedgang og starten på Middelalderen.

Romarriket etterlet seg varige kulturelle spor og er saman med antikkenes Hellas rekna som den europeiske sivilisasjon si viktigaste vogge. Formelle restar av riket bestod from til Napoléon si tid som det Heilage Tysk-romerske riket, der fleire Habsburg-herskarar var nominelle overhovud. Den tsjekkiske kongen Karel IV var òg romersk keisar.

Imperium Romanum fuit res publica antiqua, cuius caput erat Roma, olim maxima mundi occidentalis urbs, et quae tempore maximae suae potestatis a Britannia usque ad Mesopotamiam extensa est. Ab Augusto Caesare imperium Romanum sic institutum est, ut gubernare rem publicam uni principi solo sit.

Sitat
[1.3] Vracela se slavná historie římského panství nad Jerusalemem. Vězně vyváděli i představovali je před Piláty roku 1914tého dolů do přízemku.

Skrivst òg:Starověký Řím cz Römisches Reich de Roman Empire en Impero romano it Imperium Romanum la

Jerusalemen flag
Wikipedia czdeennnno Google kartsøk

Jerusalem er nemnd av forfattaren i når han beskriv dei tilsette i Zemský trestní soud som "1914 si utgåve av Pontius Pilatus".

Bakgrunn

Jerusalem var på Pontius Pilatus si tid hovudstad i den romerske provinsen Judea.

Sitat
[1.3] Vracela se slavná historie římského panství nad Jerusalemem. Vězně vyváděli i představovali je před Piláty roku 1914 tého dolů do přízemku.

Skrivst òg:Jeruzalém cz

Plzeňen flag
Wikipedia czdeennn Google kartsøk
plzen.jpg

Pilsner Urquell bryggeriet i 1914

Plzeň vert nemnd indirekte i samband med pilsner-ølet som dei tilsette i Zemský trestní soud hentar på Teissig. Seinare dukkar den opp når Švejk omtalar avrettinga av sigøynaren Janeček.

Bakgrunn

Plzeň var ein av dei viktigaste industribyane i Austerrike-Ungarn. Den var monarkiet si viktigaste våpensmie og Škoda leverte svært mykje av det tyngre artilleriet til hæren, og leverte òg til Tyskland.

Byen er i dag mest kjend for å ha gjeve namn til den undergjera øltypen Pilsner som har vore brygga der sidan 1842 og no er vorte eit noko upresist samlebegrep for lyse, undergjøra øltypar. Dei mest kjende merka brygga i byen i dag er Pilsner Urquell og Gambrinus.

Plzeň var i 1913 ein by med 80 343 innbyggjarar, der over 85 prosent var registrerte med tsjekkisk nasjonalitet. Byen var sentrum av hetjmanství og okres Tingkrets (soudní okres). Administrative eining i Austerrike, underlagd hejtmanství. med same namn. Meir enn 1000 militære var òg stasjonerte i Plzeň, som dessutan var basen til det 35. infanteriregimenet. Pilsen-distriktet (hejtmanství Politisk krets (okresní hejtmanství - Bezirkshauptmannschaft). Administrativ eining underlagd statthaldaren i Böhmen, bestod gjerne av 3 til 4 tingkretsar. ) talde på denne tida 156 073 sjeler.

Hašek i Plzeň

Jaroslav Hašek vitja Plzeň i 1913 saman med Zdeněk Matěj Kuděj. Dei to bohemane leita etter Karel Pelant, redaktør for vekeavisa Směr. Denne skulda Hašek pengar for nokre forteljingar. Redaktøren gjorde sitt beste for å unngå dei, men dei lurde han til å møte opp på U Salzmannů. Etter eit lystig laga enda han opp med å betala restaurantrekninga for dei to gjestene sine.

Dei to oppheldt seg her nokre dagar og var innom ei imponerande mengde skjenkestader. Plzeň var siste stoppestad på ei reise som hadde starta i Praha og halde fram via Loděnice, Beroun, Nový Jáchymov, Rakovník, Ziroh og Rokycany. Det meste vart tilbakelagd til fots og Kuděj skildrar reisa i boka si Ve dvou se to lépe táhne (1923-24). Hašek nemner redaktøren i forteljinga O upřímnem přátelství, rettnok utan å nemna namn (det gjer heller ikkje Kuděj).

Linkar

Takk tilRadko Pytlík Framståande tsjekkisk skribent og literaturhistorikar (1928-), leiande ekspert på Hašek, har skrive mange bøker om forfattaren av Švejk. Rekna som den fremste nolevande kjenneraren av livet og forfattarskapet til Hašek. , Jaroslav Šerák Tsjekkisk Hašek-ekspert, eigar og redaktør av web-portalen Virtuální muzeum Jaroslava Haška. Utgivar av Hašek sine samla dikt. Sidan 2009 i tett samarbeid med eigaren av denne web-sida, og innhaldet på dei to web-sidene vert jamleg utveksla og gjensidig linka. , Z.M. Kuděj

Sitat
[1.3] A vyšetřující soudcové, Piláti nové doby, místo aby si čestně myli ruce, posílali si pro papriku a plzeňské pivo k Teissigovi a odevzdávali nové a nové žaloby na státní návladnictví.

Skrivst òg:Pilsen de

Botičen flag
Wikipedia czde Google kartsøk

Botič vert nemnd i anekdoten som Švejk fortel til cellekameratane sine på Zemský trestní soud. Han hadde vorte overfallen ved ei bru over denne bekken i Nusle, nokon tok han for ein anna enn den han var.

Bakgrunn

Botič er ein bekk i sør-austlege delen av Praha. Den renn ut i Vltava ved Vyšehrad etter å ha flytt gjennom Vršovice og Nusle.

Sitat
[1.3] Jako jednou v Nuslích, právě u mostu přes Botič, přišel ke mně v noci jeden pán, když jsem se vracel od Banzetů, a praštil mě bejkovcem přes hlavu, a když jsem ležel na zemi, posvítil si na mne a povídá: ,Tohle je mejlka, to není von.’
Most přes Botičen flag
Wikipedia czde Google kartsøk
mostnusle.png

© Archiv Hlavního Města Prahy

Most přes Botič vert nemnd i anekdoten som Švejk fortel til cellekameratane sine på Zemský trestní soud. Han hadde vorte overfallen ved brua over Botič i Nusle.

Bakgrunn

Most přes Botič har vore ei av bruene over Botič i Nusle. Hovudbrua for fotgjengarar var nok den som førde Havlíčkova třída frå Vinohrady til Nusle. Dette var òg den brua som låg nærast sentrum av byen.

Sitat
[1.3] Jako jednou v Nuslích, právě u mostu přes Botič, přišel ke mně v noci jeden pán, když jsem se vracel od Banzetů, a praštil mě bejkovcem přes hlavu, a když jsem ležel na zemi, posvítil si na mne a povídá: ,Tohle je mejlka, to není von.’

Skrivst òg:Bridge across Botič en Bru over Botič no

Podolíen flag
Wikipedia czennl Google kartsøk

Podolí er nemnd i same anekdote som U Bansethů og Botič, indirekte ved omtale av kyrkja i bydelen: Podolský kostelík.

Bakgrunn

Podolí er sidan 1922 ein bydel i Praha. Den ligg på austsida av Vltava mellom bydelane Vyšehrad i nord og Braník mot sør. Aust for Podolí ligg Pankrác og Nusle. Adminitrativt høyrde Podolí til Vinohrady (fram til 1922).

I 1913 var det ein stad med 4038 innbyggjarar i hejtmanství Politisk krets (okresní hejtmanství - Bezirkshauptmannschaft). Administrativ eining underlagd statthaldaren i Böhmen, bestod gjerne av 3 til 4 tingkretsar. Vinohrady, okres Tingkrets (soudní okres). Administrative eining i Austerrike, underlagd hejtmanství. Nusle. Alle unnateke 15 oppga seg som tsjekkisk-talande.

Ottův slovník naučný

far. ves na pravém bř. Vltavy pod posvátným Vyšehradem, hejtm. a okr. Král. Vinohrady, pš. Pankrác; 110 d., 1854 ob. č. (1890), s Dvorci 187 d., 3515 obyv. č., 13 n., 6 ciz. (1900), starožitný kostel sv. Michala archanděla ze XIII. stol., šk. o 10 tř., průmyslová pokračovací škola, zastávka parníků, čtvery vápenice (v nichž se vyrábí též hydraulické vápno, zvané »podolské«, a portlandský cement), cihelna, továrny na dlaždice, falcované tašky z cementu, fermeže, oleje a tuky, čistírna peří, pražská a vinohradská vodárna.

Sitat
[1.3] Votevřel si klíčem podolskej kostelík, poněvadž myslel, že je doma, zul se v sakristii, poněvadž myslel, že je to u nich ta kuchyně, a lehl si na voltář, poněvadž myslel, že je doma v posteli, a dal na sebe nějaký ty dečky se svatými nápisy a pod hlavu evangelium a ještě jiný svěcený knihy, aby měl vysoko pod hlavou.
Kladnoen flag
Wikipedia czdeenno Google kartsøk
kladno.jpg

Kladno, 1920

Kladno er dels tema i historia til Švejk om den politimeisteren Rittmeister Rotter som set hundane sine på lausgjengarar.

Bakgrunn

Kladno er ein industriby vest for Praha, og var alt under Austerrike-Ungarn eit viktig sentrum for arbeidar-rørsla. Det var herfrå eit mislukka kommunistisk kuppforsøk og generalstreik vart styrd i desember 1920. Jaroslav Hašek var tiltenkt ei rolle her av Komintern, men kom tilbake til heimlandet nokre dagar etter at kuppforsøket feila.

Hašek kjende til Kladno frå før krigen, og 28. juni 1914 var han og Josef Lada Tsjekkisk redaktør og artist, mest kjend for illustrasjonane til Švejk. Ein av Hašek sine næraste vener, redaktør av Karikatury, det fyrste magasinet som skreiv ut ei forteling om Švejk (1911). på vitjing hjå Rittmeister Rotter, den ovannemnde politimannen!

I 1913 hadde Kladno hadde 19 369 innbyggjarar, nesten alle tsjekkarar. Byen var sete både for hejtmasntví og okres Tingkrets (soudní okres). Administrative eining i Austerrike, underlagd hejtmanství. med same namn. Militært høyrde den til Ergänzungsbezirk Heeresergänzungsbezirk
Rekrutteringsdistrikt for felleshæren. Nummerert etter infanteriregimentet her husa. Landwehr og Honvéd brukte andre territorialinndelingar, vanlegvis større ettersom desse hadde færre regiment å rekruttera mannskap for.
28
, Praha.

Linkar

Takk tilJosef Lada Tsjekkisk redaktør og artist, mest kjend for illustrasjonane til Švejk. Ein av Hašek sine næraste vener, redaktør av Karikatury, det fyrste magasinet som skreiv ut ei forteling om Švejk (1911).

Sitat
[1.3] Taky vám dám příklad, jak se na Kladně zmejlil jeden policejní pes, vlčák toho známého rytmistra Rottera.
Kladenskoen flag
Google kartsøk
kladensko.jpg

Unhošť

Kladensko inngår i anekdoten om Rittmeister Rotter og politihundane hans og eksperimenta med å setja hundar på landstrykarar.

Bakgrunn

Kladensko er det tsjekkiske namnet på Kladno-distriktet vest for Praha. Jaroslav Hašek vitja området 28. juni 1914 saman med Josef Lada Tsjekkisk redaktør og artist, mest kjend for illustrasjonane til Švejk. Ein av Hašek sine næraste vener, redaktør av Karikatury, det fyrste magasinet som skreiv ut ei forteling om Švejk (1911). . Sjå Kačák vidare opplysningar.

Kladensko eit omgrep som nok var synonymt med hejtmanství Politisk krets (okresní hejtmanství - Bezirkshauptmannschaft). Administrativ eining underlagd statthaldaren i Böhmen, bestod gjerne av 3 til 4 tingkretsar. Kladno, eit distrikt som talde 80 785 innbyggjarar som budde i dei to jurisdiske distrikta Kladno og Unhošť, fordelt over 45 lokale samfunn (1913).

Linkar

Sitat
[1.1.3] Taky vám dám příklad, jak se na Kladně zmejlil jeden policejní pes, vlčák toho známýho rytmistra Rottra. Rytmistr Rotter pěstoval ty psy a dělal pokusy s vandráky, až se Kladensku počali všichni vandráci vyhejbat.
Lánské lesyen flag
Wikipedia czdeen Google kartsøk

Lánské lesy er nemnd i same soga som Kladno, om politimeister Rittmeister Rotter og hundane hans.

Bakgrunn

Lánské lesy er eit skogområde ved Kladno, oppkalla etter småbyen Lány like ved. Sjå Kladensko.

Sitat
[1.3] Tak mu přivedli jednou tak dost slušně ošaceného člověka, kterého našli v lánských lesích sedět na nějakém pařezu.

Skrivst òg:Laner Wäldern de Lány-skogane no

Stillehaveten flag
Wikipedia czdeennnno Google kartsøk
pacific.jpg

SMS Kaiserin Elisabeth

Stillehavet dukkar opp når rettslegekommisjonen spør Švejk om han veit kor djupt dette havet er på det djupaste. I [3.3] dukkar havet opp att i anekdota om Koudela.

Bakgrunn

Stillehavet er det største av verdshava og det djupaste havet i verda. Punktet som Švejk vert spurd om er den 10911 meter djupe Marianegropa.

I 1914 var det kampar i Stillehavet og Tyskland vart fort fråteke koloniane sine der, nesten utan blodspille. Ved krigsutbrotet vart den tyske Stillehavsflåten (Ostasiengeschwader) send heim, men neste alle skipa vart senka på vegen. Austerrike-Ungarn hadde eitt skip i Stillehavet. SMS Kaiserin Elisabeth vart senka av eige mannskap 2. november 1914 under den japanske beleiringa av den tyske marinebasen Tsingtao.

Sitat
[1.3] Soudní lékaři podívali se významně na sebe, nicméně jeden s nich dal ještě tuto otázku: „Neznáte nejvyšší hloubku v Tichém oceáně?“ „To prosím neznám,“ zněla odpověď, „ale myslím, že rozhodně bude větší než pod vyšehradskou skálou na Vltavě.“

Skrivst òg:Tichý Oceán cz Pazifische Ozean de Pacific Ocean en

Vyšehraden flag
Wikipedia czdadeen Google kartsøk

Vyšehrad kjem inn i dialogen når Švejk svara psykiater-kommisjonen at Stillehavet må vera djupare enn Vltava under klippa ved Vyšehrad.

Bakgrunn

Vyšehrad er eldste bydelen i Praha, kjend for den historiske festninga. Ligg på ei høgd ved Vltava, mellom dei noverande bydelane Nové město Nybyen i Praha, òg kjend som Praha II. og Nusle. Nasjonalgravplassen ligg òg her.

I 1913 var bydelen identisk med det VI. distrikt i den kongelege hovudstaden, offsielt kalla Královské Vyšehrad. Distriktet hadde 5252 innbyggjrar, og nesten alle var tsjekkiske.

Sitat
[1.3] Soudní lékaři podívali se významně na sebe, nicméně jeden s nich dal ještě tuto otázku: „Neznáte nejvyšší hloubku v Tichém oceáně?“ „To prosím neznám,“ zněla odpověď, „ale myslím, že rozhodně bude větší než pod vyšehradskou skálou na Vltavě.“

Skrivst òg:Wyschehrad de

Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

3. Švejk hos rettslegane


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 30/11-2020