Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Stader

Romanen på nettŠvejk museumLiterární ArchivReisedagbokBlogFacebookKontakt

Kart over Austerrike-Ungarn i 1914. Švejk si rute gjekk i si heilheit innafor Dobbeltmonarkiet sine grenser.

Den Gode Soldat Švejk inneheld ei mengde omtalar av stadsnamn - enten direkte i handlinga, i dialogar eller i forfattaren sine merknader. Jaroslav Hašek var sjølv svært vidfaren og hadde eit fotografisk minne for geografiske (og andre) detaljar. Det er tydeleg at han la stor vekt på desse i forteljingane sine. Heile 8 av 27 kapitteloverskrifter inneheld geografiske namn.

Denne sida vil etter kvart innehalda ei full oversikt over alle geografiske referansane i boka; frå Praha i innleinga til Klimontów i den ufullførde del IV. Land, byar, landsbyar, fjell, hav, innsjøar, elvar og øyar er med. Listene er sorterte etter når staden fyrst vert omtala. Unnataket er stader der sjølve handlinga føregår: desse vert lista under kapittelet der handlinga inntreff.

  • Sitata er frå Jaroslav Šerák sin online-versjon av Švejk og har linkar til det relevante kapittelet
  • Verktøylinjene har linkar for direkte oppslag i Wikipedia, Google Maps, Google Søk, Švejk online og dessutan til svejkmuseum.cz

Merk at enkelte namn manglar i Odd Bang-Hansen si norske oversetjing av Švejk (som er forkorta). Dette gjeld til dømes heile innleiinga. Tsjekkiske namn er i den norske utgåva skrivne utan aksentar og i enkelte høve fornorska.

Stadnamna har farge etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: Sanok som ein stad der handlinga føregår, Dubno omtala av forfattaren, Zagreb som del av ein i dialog, og Pakoměřice som vert nemnd i ei anekdote.

>> Den gode soldat Švejk liste over stader som er omtala i romanen (582) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
>> III. Det ærerike samanbrotet
Index Back Forward II. Ved fronten Hovudpersonen

1. Švejk sine uhell på toget

Nádraží císaře Františka Josefaen flag
Wikipedia czdeen Google kartsøk Švejk-muzeum

Nádraží císaře Františka Josefa (no Hlavní nádraží) er ikkje nemnd direkte i forteljinga men det er klårt ut frå omstenda at det var frå hovudbanestasjonen at Lukáš og Švejk la ut på ferda si. Dei kom skeivt ut avdi koffertane vort stolne på stasjonen, og det skulle som me veit bli verre ...

Bakgrunn

Nádraží císaře Františka Josefa var namnet på hovudbanestasjonen i Praha fram til 1918. Den har seinare òg heitt Wilsonovo nádraží etter president Woodrow Wilson. Sidan 1953 har det offisielle namnet vore Praha hlavní nádraží (Praha hovudbanestasjon). Stasjonen vart opna i 1871 og den er i dag den langt travlaste jernbanestasjonen i landet.

Sitat
[2.1] „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“ ozval se tiše Švejk, „doopravdy ho ukradli. Na nádraží se vždycky potlouká moc takových šizuňků a já si to představuju tak, že jednomu z nich se nepochybně zamlouval váš kufr a ten člověk že nepochybně využitkoval toho, jak jsem vodešel od zavazadel, abych vám vohlásil, že s našima zavazadlama je všechno v pořádku.

Skrivst òg:Emperor Franz Joseph Station en Kaiser-Franz-Joseph-Bahnhof de

Severozápadní nádražíen flag
Wikipedia czde Google kartsøk

Severozápadní nádraží vert nemnd når Švejk forklarar Lukáš at tjuveri på jernbanestasjonar alltid førekjem. Dette var etter at bagasjen deira hadde vorte stolen på stasjonen i Praha dei reiste frå, truleg Nádraží císaře Františka Josefa.

Bakgrunn

Severozápadní nádraží var ein større jernbanestasjon i Praha, frå 1953 kalla Praha-Těšnov. Den låg i Florenc og var i drift fram til 1972 (bygningen vart riven in 1985). Det var herfrå Jaroslav Hašek tok toget til Světlá nad Sázavou (på veg til Lipnice) 25.august 1921. Stasjonen vart under Austerrike-Ungarn brukt av toga til Wien og Berlin, samt av ein del lokaltog.

Sitat
[2.1] „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant,“ ozval se tiše Švejk, „doopravdy ho ukradli. Na nádraží se vždycky potlouká moc takových šizuňků a já si to představuju tak, že jednomu z nich se nepochybně zamlouval váš kufr a ten člověk že nepochybně využitkoval toho, jak jsem vodešel od zavazadel, abych vám vohlásil, že s našima zavazadlama je všechno v pořádku. Von moh ten náš kufr ukradnout právě jen v takovej příznivej okamžik. Po takovým okamžiku voni pasou. Před dvěma léty na Severozápadním nádraží ukradli jedné paničce kočárek i s holčičkou v peřinách a byli tak šlechetní, že holčičku vodevzdali na policejním komisařství u nás v ulici, že prej ji našli pohozenou v průjezdě. Potom noviny udělaly z tý ubohý paní krkavčí matku.“

Skrivst òg:North West Station en Nordwestbahnhof de Nordveststasjonen no

Middelhaveten flag
Wikipedia czdeenitlannno Google kartsøk

Middelhavet er såvidt nemnd avdi Lukáš les om framgangen til den tyske u-båten "E" i Bohemia.

Bakgrunn

Middelhavet er eit innhav mellom Europa og Afrika, med Vest-Asia i aust og Atlanterhavet i vest. Av land med kyst mot Middelhavet deltok Austerrike-Ungarn, Frankrike, Italia, Hellas, Montenegro og Tyrkia i fyrste verdskrigen Verdsomfattande væpna konflikt som føregjekk frå 1914 til 1918. Dannar bakteppet for romanen som desse web-sidene handlar om. .

Austerrike-Ungarn hadde tilgang til Middelhavet; frå Trieste og langs kysten av Dalmatia ned til Montenegro, men Kriegsmarine var liten i høve til dei andre krigførande maktene sine.

På tida episoden på toget skal ha føregått (seint 1914 eller tidleg 1915) var det ingen tyske u-båtar i Middelhavet, dei kom først seinare på året. Det stemmer heller ikkje at dei vart kalla "E", alle tyske u-båtar hadde namngjeving som starta med "U" (Unterseeboot).

Hans-Peter Laqeuer

In the train from Prague to Budweis (late December 1914) Lukasch reads in the „Bohemia“ about the successful actions of the German submarine „E“ in the Mediterranean Sea:

* There was no German Submarine „E“. „E“ and a number was used by submarines of the Royal Navy.

* There were no German submarines in the Mediterranean before May 1915 (cf. Hans Werner Neulen, Adler und Halbmond. Das deutsch-türkische Bündnis 1914-1918. Frankfurt/Berlin 1994, p. 91 ff.).

Hašek probably refers to the actions of U 35 sinking 12 ships with a total 48813 Grete Reiner Austerriksk/tsjekkisk omsetjar og redaktør. Omsette "Švejk" og mange av Hašek sine forteljingar til tysk. Dette var den fyrste omstejingan av romanen, og opna vegen for det internasjonale ryet den fekk. Den vart gjeven ut i 1926 av Adolf Synek, og vart trykt som fylgjetong av Arbeiterwille i 1927. Reiner var frå Praha, av jødisk opphav. Ho vart deportert og myrda av nazistane. T in October/November 1915 (cf. de.wikipedia: „Waldemar Kophamel“ and „SM U 35“) or of U 38 (14 ships, 47460 Grete Reiner Austerriksk/tsjekkisk omsetjar og redaktør. Omsette "Švejk" og mange av Hašek sine forteljingar til tysk. Dette var den fyrste omstejingan av romanen, og opna vegen for det internasjonale ryet den fekk. Den vart gjeven ut i 1926 av Adolf Synek, og vart trykt som fylgjetong av Arbeiterwille i 1927. Reiner var frå Praha, av jødisk opphav. Ho vart deportert og myrda av nazistane. T), late 1915 as well (cf. de.wikipedia: „Max Valentiner“ and „SM U 38“).

KjeldeHans-Peter Laqueur Tysk historikar og orientalist (1949-), forfattar av eit studium kring tyrkiske tema i Švejk. Dessutan har han gjennom sin inngåande kunnskap om europeisk og tyrkisk historie gjeve viktige innspel til denne vevsida.

Sitat
[2.1] Nadporučíkovi bezděčně zacvakaly zuby, vzdychl si, vytáhl z pláště „Bohemii“ a četl zprávy o velkých vítězstvích, o činnosti německé ponorky „E“ na Středozemním moři, ...

Skrivst òg:Středozemní moře cz Mittelmeer de Mediterranean Sea en Mar Mediterraneo it Mare Mediterraneum la

Montenegroen flag
Wikipedia czdeennnnosr Google kartsøk

Montenegro er nemnd i omtalen av generalmajor von Schwarzburg som straffa brot på reglementet med forflytning til imperiet sine grenseområde, til dømes Galicia eller grensa mot Montenegro.

Bakgrunn

Montenegro var i 1914 eit sjølvstendig kongerike og hadde vore eige fyrstedøme/kongerike sidan frigjeringa frå Tyrkia i 1878. I verdskrigen var landet alliert med Serbia (dei lyste krig mot Austerrike-Ungarn 5.august 1914) og vart okkupert av sentralmaktene tidleg i 1916.

I dag er området på ny ein eigen stat, etter å ha vore del av ulike Sørslaviske føderasjonar frå 1918 til 2006 (med unntak av 1941-45). Språket er serbisk og vert skrive med kyrilliske bokstavar. Relegionen er hovudsakleg ortodoksk.

Sitat
[2.1] Měl manii přeložit vždy důstojníka na nejnepříjemnější místa. Stačilo to nejmenší, a důstojník se již loučil se svou posádkou a putoval na černohorské hranice nebo do nějakého opilého, zoufalého garnisonu v špinavém koutě Haliče.

Skrivst òg:Černá Hora cz Црна Гора sb

Steiermarken flag
Wikipedia czdeennnsl Google kartsøk

Steiermark vert nemnd i ei anekdote av Švejk om skreddaren Hývl som forsnakka seg på togruta Maribor - Leoben - Praha avdi han trudde dei andre ikkje skjøna tsjekkisk.

Bakgrunn

Steiermark var fram til 1918 eit kronland i Austerrike med det offisielle namnet Herzogtum Steiermark. Området var noko større enn vår tids austerrikske delstat ettersom den omfatta deler av det noverande Slovenia med Ljubljana (Laibach) og Maribor (Marburg). Hovudstad då som no var Graz, og på den tida var ein betydeleg del av befolkninga slovenar (nesten 30%).

Jaroslav Hašek vitja Steiermark på sommar-reisa si i 1905, og han har truleg henta inspirasjon til dette avsnittet i boka frå den turen.

Eksterne lenkar

Sitat
[2.1] To nám jednou před léty vypravoval krejčí Hývl, jak jel z místa, kde krejčoval ve Štyrsku, do Prahy přes Leoben a měl s sebou šunku, kterou si koupil v Mariboru.

Skrivst òg:Štyrsko cz Styria en Štajerska sl

Leobenen flag
Wikipedia czdeen Google kartsøk
leoben.jpg

Leoben rundt 1900

Leoben vert nemn i ei anekdote av Švejk om skreddaren Hývl som forsnakka seg på togruta Maribor - Leoben - Praha avdi han trudde dei andre ikkje skjøna tsjekkisk.

Bakgrunn

Leoben er nest største byen i den austerrikske delstaten Steiermark med rundt 25 000 innbyggjarar.

Eksterne lenkar

Sitat
[2.1] To nám jednou před léty vypravoval krejčí Hývl, jak jel z místa, kde krejčoval ve Štyrsku, do Prahy přes Leoben a měl s sebou šunku, kterou si koupil v Mariboru.
Mariboren flag
Wikipedia czdeennnnosl Google kartsøk

Maribor vert nemn i ei anekdote av Švejk om skreddaren Hývl som forsnakka seg på togruta Maribor-Leoben-Praha avdi han trudde dei andre ikkje skjøna tsjekkisk. Skreddaren hadde kjøpt skinke i Maribor.

Bakgrunn

Maribor er nest største byen i Slovenia, og ligg ved elva Drava. Den tilhøyrde fram til 1918 det austerrikske kronlandet Steiermark og var på den tida 80% tysktalande.

Sitat
[2.1] To nám jednou před léty vypravoval krejčí Hývl, jak jel z místa, kde krejčoval ve Štyrsku, do Prahy přes Leoben a měl s sebou šunku, kterou si koupil v Mariboru.

Skrivst òg:Marburg an der Drau de

Sankt Moritzen flag
Wikipedia deensk Google kartsøk
stmoritz.jpg

k.u.k Eisenbahnkarte 1905.

Sankt Moritz vert nemn i ei anekdote av Švejk om skreddaren Hývl som forsnakka seg på togruta Maribor - Leoben - Praha avdi han trudde dei andre passasjerane ikkje skjøna kva han sa. Den uheldige episoden skjedde ved Sankt Moritz.

Bakgrunn

Sankt Moritz må ha vore ein stad i Austerrike mellom Leoben og Linz men kan ikkje lokaliserast. Den kjende sveitsiske turist-staden av same namn kan det ikkje ha vore. Den beste kandidaren er Sankt Michael in Obersteiermark som ligg på ei sannsynleg rute til Linz, like etter Leoben.

Forfattaren sin kjennskap til denne ruta kjem nokså sikkert frå ei reise han føretok i 1905 saman med kunstmålaren Jaroslav Kubín og skodespelaren František Vágner.

Eksterne lenkar

Sitat
[2.1] Jak tak jede ve vlaku, myslel si, že je vůbec jedinej Čech mezi pasažírama, a když si u Svatýho Mořice začal ukrajovat z tý celý šunky, tak ten pán, co seděl naproti, počal dělat na tu šunku zamilovaný voči a sliny mu začaly téct z huby. Když to viděl krejčí Hývl, povídal si k sobě nahlas: ,To bys žral, ty chlape mizerná.’

Skrivst òg:Svatý Mořic cz

Táboren flag
Wikipedia czdeennn Google kartsøk Švejk-muzeum
tabor.jpg

Tábor sett frå Klokoty.

Tábor spelar ei viktig rolle i og med at togturen frå Praha til Budějovice vart uventa avbroten i Tábor etter Švejk sine mange uhell, noko som førde til hans vidkjende "anabase". Såleis er ein stor del av handlinga i [II.1] lagt til jernbanestasjonen i Tábor.

Bakgrunn

Tábor er ein by i Sør-Böhmen med omtrent 35 000 innbyggjarar (2010). Det historiske senteret er verna og svært attraktivt. Byen var senteret for den radikale husitt-rørsla og har såleis spela ei viktig rolle i tsjekkisk historie.

Sitat
[2.1] Zůstal průvodčí se Švejkem a mámil na něm dvacet korun pokuty, zdůrazňuje, že ho musí v opačném případě předvést v Táboře přednostovi stanice. „Dobrá,“ řekl Švejk, „já rád mluvím se vzdělanejma lidma a mě to bude moc těšit, když uvidím toho táborskýho přednostu stanice.“
Uhříněvesen flag
Wikipedia czde Google kartsøk

Uhříněves er nemnd i anekdota om František Mlíček som òg hadde voe uheldig å dra i naudbremsen på eit tog. Staden dukkar opp att i ei anekdote i siste kapitlet.

Bakgrunn

Uhříněves er ein bydel heilt i søraustlege utkanten av Praha, òg kjend som Praha 22. Frå 1913 til 1974 hadde den status som eigen by. Toga sørover stoppar her, så Švejk og Lukáš må ha hatt eit kort opphald her pú vegen til Budějovice.

Sitat
[2.1] Poněvadž železniční zřízenec neodpovídal, prohlásil Švejk, že znal nějakého Mlíčka Františka z Uhříněvse u Prahy, který také jednou zatáhl za takovou poplašnou brzdu a tak se lekl, že ztratil na čtrnáct dní řeč a nabyl ji opět, když přišel k Vaňkovi zahradníkovi do Hostivaře na návštěvu a popral se tam a voni vo něho přerazili bejkovec. „To se stalo,“ dodal Švejk, „v roce 1912 v květnu.“
Hostivařen flag
Wikipedia cz Google kartsøk

Hostivař er nemnd i anekdota om Mlíček som òg hadde vore uheldig å dra i naudbremsen på eit tog. Skreddaren Vaňek kom herfrå.

Bakgrunn

Hostivař er ein bydel i dei søraustlege utkantane av Praha, som sidan 1922 har høyrd til hovudstaden. Den har jernbanestasjon og er endestasjon for metrolinje A. Hostivař er òg eit populært rekreasjonsområde.

Sitat
[2.1] Poněvadž železniční zřízenec neodpovídal, prohlásil Švejk, že znal nějakého Mlíčka Františka z Uhříněvse u Prahy, který také jednou zatáhl za takovou poplašnou brzdu a tak se lekl, že ztratil na čtrnáct dní řeč a nabyl ji opět, když přišel k Vaňkovi zahradníkovi do Hostivaře na návštěvu a popral se tam a voni vo něho přerazili bejkovec. „To se stalo,“ dodal Švejk, „v roce 1912 v květnu.“
Svitavyen flag
Wikipedia czdeennn Google kartsøk

Svitavy er nemnd i anekdota om stasjonsmeister Wagner og sporvekslar Jungwirt. Forfattaren brukar namnet Svitava, men det er utan tvil Svitavy han meinar. Elva Svitava renn gjennom byen og den har jernbanestasjon. Den tyske oversetjinga til Grete Reiner brukar namnet Zittau som nok er ei feilstaving av Zwittau.

Bakgrunn

Svitavy er ein by i Aust-Böhmen som i 1914 hovudsakleg var tysktalande. Den er òg kjend som fødestaden til Oskar Schindler, som byen har sett opp eit monument over, ikkje utan kontrovers. I 1866 vart våpenkvila i krigen mellom Austerrike og Preussen underteikna her.

Sitat
[2.1] Švejk vytáhl z bluzy dýmku, zapálil si, a vypouštěje ostrý dým vojenského tabáku, pokračoval: „Před léty byl ve Svitavě přednostou stanice pan Wagner. Ten byl ras na svý podřízený a tejral je, kde moh, a nejvíc si zalez na nějakýho vejhybkáře Jungwirta, až ten chudák se ze zoufalství šel utopit do řeky.

Skrivst òg:Svitava Hašek Zittau Reiner Zwittau de

Stará bránaen flag
Google kartsøk

Stará brána er nemnd av ein mann som vert arrestert for oppvigleri på stasjonen i Tábor. Han fortel han er slaktar derfrå og ikkje meinte det så alvorleg.

Bakgrunn

Stará brána må ha vore ein byport i Tábor, men ikkje å finna på moderne kart. Truleg er det eit folkeleg namn på Bechyňská brána, den einaste av dei gamle byportane som er intakte.

Sitat
[2.1] Nešťastný občan nezmohl se na nic jiného než na upřímné tvrzení, že je přece řeznický mistr od Staré brány a že to tak nemyslel.

Skrivst òg:Old Gate en Alter Tor de Gamle Port no

Zdolbunoven flag
Wikipedia deenplruuk Google kartsøk

Zdolbunov er nemnd i ein samtale mellom Švejk og ein passasjer på stasjonen i Tábor. Den framande gir han namnet til bryggjaren Zeman og ber han passa på å ikkje blir for lenge ved fronten. Svaret til Švejk meir enn antydar at han har tenkt å la seg ta til fange, akkurat som forfattaren faktisk gjorde. Sjå òg Zeman.

Bakgrunn

Zdolbunov (no Zdolbuniv) er ein by Volyn-regionen i Ukraina. Den er òg eit viktig jernbaneknutepunkt. Forfattaren var innom her etter å ha vorten teken til fange ved Khorupan 24.september 1915. Antageleg venta fangane på jernbanetransport herfrå. Bryggeriet til den omtala Zeman låg derimot ikkje her, men i Kvasilov (no Kvasyliv), 4 km nordafor i retning Rovno (Rivne).

Sitat
[2.1] Když odcházel, řekl důvěrně k Švejkovi: „Tak vojáčku, jak vám povídám, jestli budete v Rusku v zajetí, tak pozdravujte ode mne sládka Zemana v Zdolbunově. Máte to přece napsané, jak se jmenuji. Jen buďte chytrý, abyste dlouho nebyl na frontě.“ „Vo to nemějte žádnej strach,“ řekl Švejk, „je to vždycky zajímavý, uvidět nějaký cizí krajiny zadarmo.“

Skrivst òg:Zdolbunov cz Zdołbunów pl Здолбунов ru Здолбунів ua

Szegeden flag
Wikipedia czdeenhunnno Google kartsøk
szeged.jpg

Světozor, 1915

szeged1.png

© Richard Georg Plaschka

Szeged er nemnd i ein samtale på jernbanestasjonen i Tábor. Ein soldat frå det 28.regiment kan fortelja at ungararane der håna tsjekkararane med å halda hendene over hovudet for å visa kor lett dei sistnemnde overga seg.

Bakgrunn

Szeged er ein by i sørlege delen av Ungarn, heilt på grensa mot Serbia. Den er tredje største byen i Ungarn og eit viktig senter for utdanning. Den ligg ved elva Tisza.

I januar 1915 vart erstatningsbataljonen til IR28 Oppføringa "IR28" blir lagt til i framtida. flytta frå Praha til Szeged, eitt av dei fyrste tsjekkiske regimenta som vart skilde frå rekrutteringsområdet sitt som eit grep mot nasjonalisme og illojalitet. IR91 K.u.k. Infanterieregiment Nr. 91 (Keisarlege og kongelege infanteriregiment Nr. 91). Eit av 102 regulære austerriksk-ungarske infanteriregiment. Rekruttert frå det sørlege Böhmen. Dette er regimentet der Švejk og dessutan Hašek gjorde teneste. og andre tsjekkiske regiment vart flytta seinare på året - Jaroslav Hašek og hans regiment leid same lagnaden 1. juni, ein hending han omtalar i romanen.

Tida for flyttinga av IR28 Oppføringa "IR28" blir lagt til i framtida. gjev eit visst haldepunkt angåande tidfesting av hendingar i romamen, noko ein skal ta med eit klype salt grunna dei mange anakronismane. Švejk må i fylgje denne logikken ha vore i Tábor etter 20. januar ettersom soldatar frå IR28 Oppføringa "IR28" blir lagt til i framtida. knapt kan ha vore i Szeged før det. Forfattaren sjølv reiste forbi Tábor i midten av februar 1915, så det er mogeleg at han sjølv kan ha høyrt/opplevd noko liknande på den aktuelle tida.

Sitat
[2.1] Od vedlejšího stolu řekl nějaký voják, že když přijeli do Segedína s 28. regimentem, že na ně Maďaři ukazovali ruce do výšky.

Skrivst òg:Segedín cz Szegedin de

Čáslaven flag
Wikipedia czdeenno Google kartsøk

Čáslav er nemnd av ein Landwehr-soldat i ein samtale på jernbanestasjonen i Tábor. Temaet var konfliktar mellom tsjekkarar og tyskarar. Ein redaktør frå Wien nekta å snakka tsjekkisk heilt til han var på utmarsj med berre tsjekkarar. Då forstod han språket brått.

Bakgrunn

Čáslav er ein by i Sentral-Böhmen, ikkje langt frå Kutná Hora. Den har om lag 10 000 innbyggjarar. I 1914 var 2.bataljon av IR21 var forlagt her, medan staben heldt til i Kutná Hora.

Sitat
[2.1] Landverák si odplivl: „U nás v Čáslavi byl jeden redaktor z Vídně, Němec. Sloužil jako fähnrich. S námi nechtěl česky ani mluvit, ale když ho přidělili k maršce, kde byli samí Češi, hned uměl česky.“

Skrivst òg:Tschaslau de

Na Bojištien flag
Google kartsøk
bojiste1.png

Na Bojišti i 1884, "U kalicha" er enno ikkje bygd

Na Bojišti er nemnd av Švejk i samtale han har med løytnanten på stasjonen i Tábor som skuldar han for å vera degenerert.

Bakgrunn

Na Bojišti er ei gate i Praha II. som midt på 1800-talet var merka som Windberg og som på den tida berre hadde 3-4 hus. I 1875 viser eit kart at nye bygningar var komne til og at den no vart kalla Wahlstatt, eit namn som tilsvarar det tsjekkiske namnet på gata. Bygningen U kalicha var ein av dei siste som vart sette opp - i 1884 enno ikkje bygd, men frå 1889 dukkar den opp på bykart.

Frå 1870-åra vert gata omtala i avisene men utan store overskrifter. I åra fram til 1900 vert det rapportert om ei rekkje sjølvmord her. Ein artikkel i Prager Tagblatt i 1985 omtalar dei forferdelege hygieniske tilhøva der, og ei rekkje tilfelle av tyfus. I 1914 melder same avisa at politiet skal gjera tiltak for å avgrensa gateprostitusjonen. I 1915 viser småannonsar at mange jødiske flyktningar frå Galicia leigde rom i gata, spesielt i nummer 8 og 10, der det ellers òg vart leigd ut mange rom alt i fredstid.

I nummer 463/10 budde i 1912 Josef Švejk, ein person Jaroslav Hašek nok kan ha visst om då han skreiv romanen. I dette huset heldt òg bordellet til Antonín Nosek til, noko som kan forklara at den gode soldaten fortel Vodička at dei har jenter på U kalicha.

Alt tyder på at Švejk budde i eller nær denne gata - både avdi han vanka på U kalicha og at han i dette sitatet snakkar om "hjå oss" på hjørna av Bojistě og Kateřinská ulice. Jaroslav Hašek sjølv budde på enden av gata frå 1888 til 1890, både i husa 1459 og 1410.

Eksterne lenkar

Sitat
[2.1] Tyto úvahy shrnul v jednu větu, s kterou se obrátil k Švejkovi: „Vy jste, chlape, degenerovanej. Víte, co je to, když se o někom řekne, že je degenerovaný?“ „U nás na rohu Bojiště a Kateřinský ulice, poslušně hlásím, pane lajtnant, byl taky jeden degenerovanej člověk. Jeho otec byl jeden polskej hrabě a matka byla porodní bábou. Von met ulice a jinak si po kořalnách nenechal říkat než pane hrabě.“

Skrivst òg:Wahlstatt de

Kateřinská uliceen flag
Google kartsøk

Kateřinská ulice er nemnd av Švejk i samtale han har med løytnanten på stasjonen i Tábor som skuldar han for å vera degenerert. Švejk viser til den gjennom å sei "hjå oss på hjørnet Kateřinská og Bojiště".

Bakgrunn

Kateřinská ulice er ei gate i Nové město Nybyen i Praha, òg kjend som Praha II. , Praha. Her heldt òg Kateřinky til, galehuset der Švejk var innlagd tidleg i romanen. Teksten tyder på at Švejk budde i eller nær denne gata, men å visa til gatehjørnet mot Na Bojišti gir inga meining ettersom gatene ikkje møtest. Švejk kan ha meint krysset Na Bojišti og Sokolská ulice der forfattaren budde ein kort periode i 1888 og 1889.

Sitat
[2.1] Tyto úvahy shrnul v jednu větu, s kterou se obrátil k Švejkovi: „Vy jste, chlape, degenerovanej. Víte, co je to, když se o někom řekne, že je degenerovaný?“ „U nás na rohu Bojiště a Kateřinský ulice, poslušně hlásím, pane lajtnant, byl taky jeden degenerovanej člověk. Jeho otec byl jeden polskej hrabě a matka byla porodní bábou. Von met ulice a jinak si po kořalnách nenechal říkat než pane hrabě.“
Polenen flag
Wikipedia czdeennnnopl Google kartsøk
polen.png

Polen med grensene frå 1772 og etter delingane i åra 1772, 1793 og 1795.

Polen er indirekte nemnd i form av ein polsk greve, når Švejk i samtale med løytnanten på stasjonen i Tábor vert skulda for å vera degenerert og svarar med anekdota om den degenererte greven. Siste delen av handlinga i Švejk kjem til å føregå i søraustlege delen av det noverande Polen og det i 1915 dels polsktalande Aust-Galicia.

Bakgrunn

Polen var i 1914 enno delt mellom Austerrike,Russland og Tyskland men polsk kultur, språk og nasjonalitet overlevde. I 1918 gjenoppsto landet etter å ha vore delt sidan 1795. I dag er landet eit av dei største medlemmene av EU og NATO.

Sitat
[2.1] Tyto úvahy shrnul v jednu větu, s kterou se obrátil k Švejkovi: „Vy jste, chlape, degenerovanej. Víte, co je to, když se o někom řekne, že je degenerovaný?“ „U nás na rohu Bojiště a Kateřinský ulice, poslušně hlásím, pane lajtnant, byl taky jeden degenerovanej člověk. Jeho otec byl jeden polskej hrabě a matka byla porodní bábou. Von met ulice a jinak si po kořalnách nenechal říkat než pane hrabě.“

Skrivst òg:Polsko cz Polen de Poland en Polska pl

Index Back Forward II. Ved fronten Hovudpersonen

1. Švejk sine uhell på toget


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 19/1-2020