Tooltip container
Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Stader

Romanen på nettŠvejk MuseumBibliografieFacebookŠvejk CentralBlogReisedagbokKontakt

Kart over Austerrike-Ungarn i 1914 som viser militærdistrikta og Švejk si rute. Heile handlinga i romanen føregjekk på Dobbeltmonarkiet sitt territorium.

Den gode soldat Švejk inneheld ei mengde omtalar av stadsnamn - enten direkte i handlinga, i dialogar eller i forfattaren sine merknader. Jaroslav Hašek var sjølv svært vidfaren og hadde eit fotografisk minne for geografiske (og andre) detaljar. Det er tydeleg at han la stor vekt på desse i forteljingane sine. Heile 8 av 27 kapitteloverskrifter inneheld geografiske namn.

Denne sida vil etter kvart innehalda ei full oversikt over alle geografiske referansane i boka; frå Praha i innleinga til Klimontów i den ufullførde del IV. Land, byar, landsbyar, fjell, hav, innsjøar, elvar og øyar er med. Listene er sorterte etter når staden fyrst vert omtala. Unnataket er stader der sjølve handlinga føregår: desse vert lista under kapittelet der handlinga inntreff.

  • Sitata er frå Jaroslav Šerák sin internettversjon av Den gode soldat Švejk og har linkar til det relevante kapittelet.
  • Verktøylinjene har linkar for direkte oppslag i Wikipedia, Google Maps, Google Søk, romanen på nett og dessutan til svejkmuseum.cz.

Merk at enkelte namn manglar i Odd Bang-Hansen si norske oversetjing av Den gode soldat Švejk (som er forkorta). Dette gjeld til dømes heile innleiinga. Tsjekkiske namn er i den norske utgåva skrivne utan aksentar og i enkelte høve fornorska.

Stadnamna har farge etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: Sanok som ein stad der handlinga føregår, Dubno omtala av forfattaren, Zagreb som del av ein i dialog, og Pakoměřice som vert nemnd i ei anekdote.

Visningsalternativ

Stader vist: 590 av 590>> Stader liste over stader som er omtala i romanen (590) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
>> III. Det ærerike samanbrotet
Index Back Forward II. Ved fronten Hovudpersonen

3. Švejks opplevingar i Királyhida

Bruck an der Leitha - Királyhidaen flag
Søk
bruck_kh.png

VÚA.

bruck_kh1.png

Der Militärarzt 1915.

Bruck an der Leitha - Királyhida er så vidt nemnd i innleinga til [II.3].

Bakgrunn

Bruck an der Leitha - Királyhida Dette er eit samleomgrep for tvillingbyane Bruck an der Leitha og Királyhida, ofte brukt i militære dokument utgjevne av mellom anna Ersatzbataillon IR. 91. Kortare versjonar var Bruck-Királyhida og Bruck a.d. Leitha/Királyhida.

Sitat
[II.3] Jednadevadesátý pluk se stěhoval do Mostu nad Litavou - Királyhidy.

Skrivst òg:Most nad Litavou - Királyhida Hašek

Abyssiniaen flag
Wikipedia czdeenno KartSøk
habes.jpg

Ottův slovník naučný. 10. Gens - Hedwigia. 1896.

habes.png

Katolické listy 6.3.1900.

melenik.jpg

Obrazový zpravodaj z bojiště 14.1.1906.

Abyssinia er nemnt som adjektiv gjennom omtalen av ein "abyssinsk konge" som skal ha vorte utstild i eit sirkus på øya Štvanice. Denne kongen skal ha kopulert med ei lærarinne som skreiv dikt i tidskriftet Lada. Som resultat fødde ho ein son, etter kvart omtala som neger Kristian.

Bakgrunn

Abyssinia var eit monarki som omfatta grovt sett dagens Etiopia og Eritrea. Landet var det einaste i Afrika som unngjekk europeisk kolonistyre og det einaste på kontinentet som i hovudsak var kristent. Fram til 1974 då keisar Haile Selassie vart avsett i eit kupp var Etiopia den eldste eksisterande state i verda.

Kongedøme eller keisardøme?

Mange vil stilla spørsmål om Švejk sitt bruk av omgrepet "konge ab Abyssinia" ettersom Etiopia er mest knyta til keisarar som Haile Selassie. Søk i historiske aviser avslører likevel at konge faktisk vart jamnleg brukt i denne samanhengen. Denne motsetninga kan truleg forklarast med tvetydigheiter i omsetjinga av omgrepet Negus. Omgrepet keisar ser ut til å ha kome til seinare men Negus var òg mykje brukt.

Negus av Abyssinia på Hašek si levetid var Melenik II. (1844-1913). Han er mest kjend fordi han stogga den italienske invasjonen i 1896 og dermed hindra landet frå å bli italiensk koloni. Hæren hans slo overfallsmennene i slaget ved Adua og det vart inngått fredsavtale. Han hadde organisert hæren godt og hadde utstyrd den med moderne våpen frå England og Belgia[a].

Melenik reiste til Europa fleire gonger men det er tvilsamt om han nokon gong vitja Praha og om så var ville han neppe la seg visa fram på sirkus.

Švejk sin fantasi

Soga om kongen av Abyssinia som den er fortald i Den gode soldat Švejk har utan tvil sitt opphav i Švejk sin livlege fantasi og sjølv om ein neger Kristian faktisk budde i Praha på denne tida hadde han inga tilknyting til Abyssinia (han var fødd på ei karibisk øy).

Sitat
[II.3] „S tím vzájemným pářením,“ poznamenal Švejk, „je to vůbec zajímavá věc. V Praze je číšník černoch Kristián, jehož otec byl habešským králem a dal se ukazovat v Praze na Štvanici v jednom cirku.

Skrivst òg:Habeš cz Abessinien de

Referensar
aKampen ved AduaNorges Sjøfartstidende14.3.1896
Štvaniceen flag
Wikipedia czdeen KartSøk
stvanice.jpg

3.6.1908 • Pohled na stavbu plavební komory u ostrova Štvanice. Vpravo Negrelliho viadukt.

Štvanice (øya) er nemnd i historia som Švejk fortel Einjährigfreiwilliger Marek om at ein abyssinsk konge skal ha vorte utstild i eit sirkus på øya. Denne kongen skal ha kopulert med ei lærarinne som skreiv dikt i tidskriftet Lada og dei fekk ein son. Sjå neger Kristian.

Bakgrunn

Štvanice er ei øy i Vltava i Praha som ligg mellom Karlín og Holešovice. Øya er og var hovudsakleg brukt som bade- og rekreasjons-område.

I historiske aviser ser ein teikn til at noko sirkus heldt til her, og dei vil definitivt ikkje ha stilt ut nokon abyssinsk (etiopisk) konge. Desse opplysningane har heller opphav i Švejk sin livlege fantasi.

Sitat
[II.3] „S tím vzájemným pářením,“ poznamenal Švejk, „je to vůbec zajímavá věc. V Praze je číšník černoch Kristián, jehož otec byl habešským králem a dal se ukazovat v Praze na Štvanici v jednom cirku.

Skrivst òg:Hetzinsel de

Frans Josefs landen flag
Wikipedia czdeennnnoru KartSøk
fjosephland.jpg

Fridtjof Nansen og Frederick Jackson i 1896

fjosephland.png

Neues Wiener Blatt 4.9.1874.

Frans Josefs land er nemnd av Švejk i samtale med Einjährigfreiwilliger Marek of vakta på veg frå Mariánská kasárna til stasjonen i Budějovice. Dei to framstiller det som ein austerrisks koloni befolka av eskimoar.

Bakgrunn

Frans Josefs land er ei øygruppe nord i Barentshavet som tilhøyrer Russland. Øyane vart offisielt oppdaga i 1873 av den austerriksk-ungarske nordpolekspedisjonen leia av polfararane Julius von Payer og Karl Weyprecht. Ekspedisjonen bad undervegs om at øyane måtte verta kalla opp etter keisaren, noko som vart rapportert i avisene i 1874[a].

I 1914 var dei ubefolka øyane enno ingenmannsland og det vart fyrst i 1926 at dei vart innlemma i Sovjetunionen.

Sitat
[II.3] "Vypravovalo se," prohodil Švejk, "že Rakousko má přece kolonie, někde na severu. Nějakou tu Zem císaře Františka Josefa..." "Nechte si to, hoši," řekl jeden voják z eskorty, "to je moc nevopatrný, vypravovat dnes vo nějakej Zemi císaře Františka Josefa. Nejmenujte nikoho a uděláte lepší..." "Tak se podívejte na mapu," vpadl do toho jednoroční dobrovolník, "že opravdu je země našeho nejmilostivějšího mocnáře císaře Františka Josefa. Podle statistiky je tam samý led a vyváží se odtud na ledoborcích patřících pražským ledárnám. Tento ledový průmysl je i cizinci neobyčejně ceněn a vážen, poněvadž je to podnik výnosný, ale nebezpečný. Největší nebezpečí panuje při dopravě ledu ze Země císaře Františka Josefa přes polární kruh. Dovedete si to představit?"

Skrivst òg:Земля Франца-Иосифа ru

Referensar
aUnsere Nordpolfahrer gerettetNeues Wiener Blatt 4.9.1874
Pakoměřiceen flag
Wikipedia cz KartSøk
pakomerice.jpg

Pivovar Pakoměřice

pakomerice.png

Kvas 1.11.1908.

Pakoměřice er nemnd av Švejk i kommentar til Feldoberkurat Lacina si ytring om at saus må ha løk til. Han fortel om ein bryggmeister herfrå som faktisk brukte løk som tilsetning til ølet for det ville framkalla tyrst.

Bakgrunn

Pakoměřice er ein landsby like nord for Praha, administrativt del av Bořanovice. Største attraksjonen er slottet som tilhøyrde adelsfamilien Nostitz (sjå Feldmarschall Nostitz-Rieneck). Det har nyleg vorte renovert (2020) etter å ha forfalle opp gjennom åra.

Bryggeriet

Bryggeriet var eit av dei eldste i Böhmen og er nemnd så tidleg som i 1636([a]. Rundt 1870 vart det modernisert dei leverte øl òg til restaurantar i Praha. Eigar på denne tida var grev Erwin Nostitz. I 1908 var produksjonen 17 116 hektoliter og bryggmeister var Rudolf Zilka[b]. Under og etter krigen stagnerte produksjonen og siste året med drift var 1926. Bygning står enno og vart i likheit med slottet nyleg pussa opp.

Demografi (1910)

I fylgje folketeljinga frå 1910 hadde Pakoměřice 113 innbyggjarar der 113 (100 prosent) oppgav tsjekkisk som morsmål. Tingdistriktet var okres Karlín, forvaltningsdistriktet var hejtmanství Karlín.

Militært (1912)

Med omsyn til militær rekruttering høyrde Pakoměřice til Heeresergänzungsbezirk 28 (Prag) og Landwehrergänzungsbezirk Nr. 8 (Prag). Lokale infanteristar ville dermed normalt gjera teneste i Infanterieregiment Nr. 28 eller k.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 8.

Sitat
[II.3] „Ano,“ podotkl Švejk, „pan obrfeldkurát má ouplnou pravdu. Čím víc cibule, tím lepší. V Pakoměřicích bejval sládek a ten dával i do piva cibuli, poněvadž prej cibule táhne žízeň. Cibule je vůbec náramně prospěšná věc. Pečená cibule se dává i na nežidy...“

Litteratur

Referensar
aPivovar (Pakoměřice, Česko)Středočeská vědecká knihovna v Kladně
bVýroba piva jednotlivých pivovarů v Cechách roku 1908Kvas1.11.1908
Krumlovskoen flag
KartSøk
krumlovsko.jpg

Karte des Bezirkes Krummau

Krumlovsko er nemnd på toget frå Budějovice til Bruck an der Leitha - Királyhida. Forfattaren noterer at 12. Kompanie bestod av tyskarar frå Krumlovsko og Kašperské Hory og at kompaniet song og gaula heile tida, på sin lokale dialekt.

Bakgrunn

Krumlovsko er eit gjengs omgrep for området rundt Krumlov men her viser forfattaren truleg til hejtmanství Krumlov, eit av dei fem administrative distrikta som Infanterieregiment Nr. 91 var rekrutterte frå.

I fylgje folketeljinga frå 1910 hadde Krumlovsko 61 068 innbyggjarar der 15 729 (25 prosent) oppgav tsjekkisk som morsmål, resten var tysktalande.

Militært (1912)

Med omsyn til militær rekruttering høyrde Krumlovsko til Heeresergänzungsbezirk 91 (Budweis) og Landwehrergänzungsbezirk Nr. 29 (Budweis). Lokale infanteristar ville dermed normalt gjera teneste i Infanterieregiment Nr. 91 eller k.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 29.

Sitat
[II.3] Teprve řev z vagonů vzadu přerušil vypravování Švejkovo. 12. kumpanie, kde byli samí Němci od Krumlovska a Kašperských Hor, hulákala: Wann ich kumm, wann ich kumm, wann ich wieda, wieda kumm.

Litteratur

Jabal an-Nûren flag
Wikipedia aren KartSøk

Jabal an-Nûr vert indirekte nemnd av Einjährigfreiwilliger Marek gjennom ordtaket "berget kom ikkje til Muhammed…"

Bakgrunn

Jabal an-Nûr er eit fjell ved Mekka, kjend gjennom legenda der Muhammed møtte Allāh sitt sendebod, engelen Gabriel.

Sitat
[II.3] „Milý pane kaprále,“ ozval se jednoroční dobrovolník, „papíry nejdou samy k veliteli eskorty. Když hora nejde k Mahomedovi, musí jít velitel eskorty sám pro papíry. Vy jste se nyní ocitl před novou situací. Rozhodně nesmíte zadržovat nikoho, který má vyjít na svobodu. Na druhé straně nesmí nikdo opustit podle platných předpisů arestantský vagon. Opravdu nevím, jak se dostanete z této prožluklé situace. Čím dál je to horší. Teď je půl jedenácté.“

Skrivst òg:_النور ar

Saanenen flag
Wikipedia deen KartSøk
saanen.jpg

Milotický hospodář 10.1918.

Saanen er nemnd indirekte gjennnom omgrepet Saanen-geit. Det er via eskorte-korporalen på toget til Bruck an der Leitha at geita mekrar seg inn i soga. Dette hender når Einjährigfreiwilliger Marek fortel om dei uheldige opplevingane sine som redaktør for Svět zvířat og korporalen fortel at i landsbyen han kom frå døydde desse geitene og eigaren skreiv til tidsskriftet for å be om råd.

Bakgrunn

Saanen er ein dal i Berner Oberland i Sveits, der Saanen-geiterasen har namnet sitt frå.

Geita

Denne geiterasen har som namnet tyder sitt opphav i Sveits, og er mest kjend for mjølkeproduksjon. Dei har for det meste kvit, kort pels og er vanlegvis utan horn. I Böhmen var dei nokså vanlege i fyrste halvdelen av 1900-talet, noko som kjem fram av både aviser og spesial-litteratur.

Det er svært truleg at Hašek kom over omtalar av dette dyret under redaktørtida si i Svět zvířat i 1909 og 1910 men han kan òg ha henta inspirasjon frå ein anna publikasjon han kjende, nemleg Zdroje hospodářského blahobytu som vart utgjeven av forleggjar Kočí i 1906[a].

Sitat
[II.3] „Ten časopis,“ odpověděl desátník se zřejmým výrazem radosti, že hovor převádí se na jiné pole, „odbíral hospodský u nás ve vsi, poněvadž měl děsně rád sánské kozy, a všechny mu chcíply. Proto žádal v tom časopise o radu.“
Referensar
aZdroje hospodářského blahobytuB. Kočí1906
Islanden flag
Wikipedia czdeenisnnno KartSøk
island.jpg

Do země ohně a ledu, Karel J. Zákoucký, 1922.

island.png

Ottův slovník naučný 1897.

Island er nemnd når Einjährigfreiwilliger Marek fortel dei medreisande i arrest-vogna om den islandske fjernflaggermusa, eit av mange eksotiske dyr han openbara for lesarane i den perioden sin som oppfinnsam redaktør for Svět zvířat.

Bakgrunn

Island er ei øy og ein republikk i Nord-Atlanteren som fram til 1918 var styrt av Danmark. Danskekongen var statsoverhovud fram til 1944 då Island vart republikk. Øya vart kolonisert av nordmenn på 800- og 900-talet og var uavhengig i 300 år før det kom under norsk, seinare dansk styre.

Hovudstad og største by er Reykjavik og folketalet på øya no (2019) er estimert til rundt 360 000. I 1890 var innbyggjartalet 70 000. Island er kjend for vulkanaktivitet og det har førekome fleire større utbrot dei siste 50 åra. Den viktigaste inntektskjelde er fisket.

Flaggermus

Flaggermusa er ikkje ein dyreart som lever naturleg på Island men det førekjem at dei kjem med skip, så i den samanhengen er Einjährigfreiwilliger Marek sitt utrykk "fjernflaggermus" passande.

Sitat
[II.3] Věděl Brehm a všichni ti, kteří šli po něm, o mém netopýrovi z ostrova Islandu, "netopýru vzdáleném", o mé kočce domácí z vrcholku hory Kilimandžaro pod názvem "pačucha jelení dráždivá"?

Skrivst òg:Island cz Island de Iceland en Ísland is

Kilimanjaroen flag
Wikipedia czdeennnno KartSøk
kilimanjaro.jpg

Brockhaus Kleines Konversations-Lexikon (5. Auflage 1911).

kilima.png

Ottův slovník naučný 1899.

Kilimanjaro er nemnd når Einjährigfreiwilliger Marek fortel dei medreisande i arrest-vogna om den "irritable hjortesniffaren", eit av mange eksotiske dyra han openbara for lesarane i stillingen som oppfinnsam redaktør for Svět zvířat.

Bakgrunn

Kilimanjaro er høgaste fjellet i Afrika (5892 moh), det ligg i Tanzania på grensa mot Kenya. I 1914 låg fjellet på territoriet til Tysk Aust-Afrika.

Jaroslav Hašek nemner dessutan fjellet i forteljinga Záhady vesmíru frå 1922[a].

Sitat
[II.3] Věděl Brehm a všichni ti, kteří šli po něm, o mém netopýrovi z ostrova Islandu, ,netopýru vzdáleném’, o mé kočce domácí z vrcholku hory Kilimandžaro pod názvem ,pačucha jelení dráždivá’?

Skrivst òg:Kilimandžáro cz Kilimandscharo de

Referensar
aZáhady vesmíruJaroslav Hašek1922
Postojnagrottaen flag
Wikipedia czdeennosl KartSøk

Postojnagrotta er nemnd av Einjährigfreiwilliger Marek i soga om oppfinning av dyr då han var redaktør for Svět zvířat. Postojna-grotta skulle i si tid ha strekt seg heilt til Austersjøen i fylgje Marek.

Bakgrunn

Postojnagrotta er eit grotte-system i Slovenia, eit av landet sine viktigaste turist-attraksjonar.

Palaeopsylla Kuniana

Det var 17. august 1913 at katolske dagsavisa Čech trykte ein kort notis om at "geologen ingeniør Kun for kort tid sida fann ei loppe frå oldtida i eit stykke rav". Funnen skjedde ved Královec[1], loppa var blind og fekk namnet Palaeopsylla Kuniana etter oppdagaren.

Fyrst ute med å avsløra Kun si loppe var sosialdemokratiske Právo lidu som 19. august opplyste om at dette vart trykt i Svět zvířat (Dyreverda) under fastetida for fire år sidan og at "oppfinnaren" av loppa var humoristen Jaroslav Hašek. Dei observerte syrleg "ei ny utvikling i katolsk vitskap og at Čech som før hadde henta kunnskap og frå den heilage skrift no tydde til Dyreverda". Kommentaren til Právo lidu vart gjengjeven i fleire aviser og mellom desse var realistpartiet si avis Čas den 21. Dette fekk Čech tydelegvis med seg og slo iltert tilbake mot alt fredag 22. august. Paralellane til Einjährigfreiwilliger Marek si soge er dermed innlysande. Loppe-historia var jamvel trykt i USA der den dukka opp i fleire tsjekkisk-språklege avisar, mellom dei Minnesotské noviny 11. september 1913.

Sjølv om episoden som Einjährigfreiwilliger Marek fortel om utan tvil er inspirert av Hašek si redaktørtid i Svět zvířat er det òg ein del skilnader. Debatten mellom Čech og Čas fann stad tre år etter at Hašek slutta som redaktør og kan såleis ikkje ha medverka til at han mista jobben. Det stemmer heller ikkje at Čech skreiv at "det Gud gjer det gjer han godt". Originalartikkelen i Svět zvířat har det såvidt me veit ikkje lukkast nokon å finna, men etter tidfestinga i Právo lidu å døma ("ved masopust (fastetida) for fire år sidan") må den ha vorte skriven tidleg i 1909.

Sitat
[II.3] Měli do té doby přírodozpytci zdání o nějaké bleše inženýra Khúna, kterou jsem našel v jantaru a která byla úplně slepá, poněvadž žila na podzemním praehistorickém krtkovi, který také byl slepý, poněvadž jeho prababička se spářila, jak jsem psal, s podzemním slepým macarátem jeskynním z Postojenské jeskyně, která v té době zasahovala až na nynější Baltický oceán?

Skrivst òg:Postojenská jeskyně Hašek Postojnské jeskyně cz Adelsberger Grotte de Postojna Cave en Grotte di Postumia it Postojnska jama sl

Merknader
1. Královec er det tsjekkiske namnet på Königsberg (no Kaliningrad), ein by ved Austersjøen.
Austersjøenen flag
Wikipedia czdeennnsv KartSøk
baltic.jpg

Slik såg Josef Lada føre seg at Hašek kryssa Austersjøen i desember 1920

Austersjøen er nemnd av Einjährigfreiwilliger Marek i soga om oppfinning av dyr då han var redaktør for Svět zvířat. Postojna-grotta skulle i si tid ha strekt seg heilt til Austersjøen i fylgje Marek.

Bakgrunn

Austersjøen er eit innhav i Nord-Europa og det største brakkvatnsområdet i verda. Rundt Austersjøen ligg: Danmark, Sverige, Finland, Russland, Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland.

Jaroslav Hašek og den russiske kona hans Alexandra Lvova var fem dagar på dampskipet Kypros i desember 1920. Dei sigla frå Reval (Tallinn) til Stettin (no Szczecin) på heimreisa frå Russland. Reisa varde frå 4. til 8. desember.

Sitat
[II.3] Měli do té doby přírodozpytci zdání o nějaké bleše inženýra Khúna, kterou jsem našel v jantaru a která byla úplně slepá, poněvadž žila na podzemním praehistorickém krtkovi, který také byl slepý, poněvadž jeho prababička se spářila, jak jsem psal, s podzemním slepým macarátem jeskynním z Postojenské jeskyně, která v té době zasahovala až na nynější Baltický oceán?

Skrivst òg:Baltický oceán Hašek Baltské moře cz Ostsee de Baltic Sea en Балтийское море ru Östersjön se

Podkrkonošíen flag
KartSøk
podkrkonosi.jpg

Průvodce Podkrkonoším, Václav Kudrnáč, 1911.

Podkrkonoší er nemnd av Einjährigfreiwilliger Marek nær han fortel om tida si som redaktør for Svět zvířat. Birøkt i denne regionen døydde ut etter Marek sine skriveri.

Bakgrunn

Podkrkonoší er området som ligg opptil fjella Krkonoše i det nord-austlege Böhmen. The main population centres of the area are Lomnice nad Popelkou, Nová Paka, Hořice, Dvůr Králové nad Labem, and Jilemnice.

Sitat
[II.3] Původ k tomu daly mé různé drobné zprávy o včelařství, drůbežnictví, kde jsem rozvinul své nové theorie, které způsobily pravé zděšení, poněvadž po mých jednoduchých radách ranila známého včelaře pana Pazourka mrtvice a vyhynulo včelaření na Šumavě i v Podkrkonoší.

Litteratur

Frýdlant nad Ostravicíen flag
Wikipedia czdeen KartSøk
frydlant.jpg

Frýdlant 1915

Frýdlant nad Ostravicí er nemnd når Einjährigfreiwilliger Marek på toget mellom Budějovice og Bruck an der Leitha fortel om tida si som redaktør i Svět zvířat. Her gjeld det konkret krangelen med Jos. M. Kadlčák, redaktøren for Selský obzor. Marek hadde sent eit uhøfleg brev til redaktøren som vart omtala som eit dumt naut.

Bakgrunn

Frýdlant nad Ostravicí er ein by i fjellregionen Beskydy i Mähren, nær grensa til Polen og Slovakia. Det var her Jos. M. Kadlčák budde på tida då Jaroslav Hašek var redaktør i Svět zvířat (1909 og 1910).

Sitat
[II.3] Než to jsou věci vedlejší, ač by zajisté nebylo na škodu, kdyby se váš redaktor ,Světa zvířat’ dříve přesvědčil, komu vytýká hovadinu, nežli nájezd vyjde z pera, třeba je určen na Moravu do Frýdlandu u Místku, kde byl do tohoto článku též odbírán váš časopis.

Skrivst òg:Frýdland Hašek Friedland an der Ostrawitza de

Místeken flag
Wikipedia czdeen KartSøk
mistek.jpg

Místek 1916

Místek er nemnd når Einjährigfreiwilliger Marek fortel om krangelen sin med Jos. M. Kadlčák.

Bakgrunn

Místek er ein tidlegare by i fjellregionen Beskydy i Mähren, nær grensa til Polen og Slovakia. Byen vart i 1943 slegen saman med Frýdek til Frýdek-Místek. Místek låg på grensa til austerriksk Schlesien.

Hašek i Frýdek

Det er nokså truleg at Jaroslav Hašek vitja Místek ettersom han opplevde å verta arrestert i tvillingbyen Frýdek. Dette var avdi han ikkje hadde påkreva reisedokument på seg. Den 6. august 1903 sende politiet i Frýdek eit brev til kollegaene sine i Praha for å stadfesta identiteten til vandringsmannen. Brevet var underteikna Jan Brotánek og adressert til dr. Záhoř[a].

Sitat
[II.3] Než to jsou věci vedlejší, ač by zajisté nebylo na škodu, kdyby se váš redaktor ,Světa zvířat’ dříve přesvědčil, komu vytýká hovadinu, nežli nájezd vyjde z pera, třeba je určen na Moravu do Frýdlandu u Místku, kde byl do tohoto článku též odbírán váš časopis.
Referensar
aLidský profil Jaroslava HaškaRadko Pytlík1979
Havlíčkova třídaen flag
KartSøk
belehradska.jpg

Havlíčkova, 1922

havlickova81.png

Hašek, Havlíčkova, 1912

Pobytové přihlášky....

adamira.png

Adresář města Král. Vinohradů 1912.

Havlíčkova třída er nemnd i Švejk si historie om ein viss Mestek, mannen som "fann" ei havfrue som han stilte ut i eit vindauga i denne gata i Vinohrady. "Havfrua" var ei kvinne frå Žižkov som etter å ha avslutta dagsøkta som havfrue var å sjå i Táborská ulice der ho prøvde å lokka til seg herrar. Dama hadde ikkje politibok og då Polizeikommissar Drašner fekk snusen av dette vart ho sperra inne og det vart slutt på havfruegekjeften til Mestek.

Bakgrunn

Havlíčkova třída var namnet på ei lang gate (nesten 2 km) i Vinohrady og Nusle, kalla opp etter etter skribenten og politikaren Karel Havlíček Borovský (1821-1856). I 1926 fekk gata sitt noverande namn: Bělehradská ulice.

Sjølv om Mestek faktisk stilte ut "havfruer"[d] har det ikkje lukkast å slå fast om denne aktiviteten fann stad nettopp i denne gata. Resten av historia til Švejk har det heller ikkje lukkast å verifisera.

Hašek i Havlíčkova

Jaroslav Hašek budde i nummer 1097/81 ein periode frå 29. juli 1912[a]. Vert var Josef Alois Adamíra (1877-1953), ein kjemikar som på denne tida var tilsett hjå laboratoriet til Zemědelská rada (Jordbruksrådet)[b]. Verd å merka seg er at han òg var ein kjend okkultist[c] og såleis kan var vore inspirasjon for Hašek sin litterære kokk Jurajda.

Sitat
[II.3] Jednou před lety byl v Praze nějakej Mestek a ten vobjevil mořskou pannu a ukazoval ji na Havlíčkově třídě na Vinohradech za plentou. Ve plentě byl otvor a každej moh vidět v takovej polotmě prachvobyčejný kanape a na něm se válela jedna ženská ze Žižkova.

Kjelder: Jaroslav Šerák, Břetislav Hůla

Litteratur

Referensar
aHaškovi v PrazeJaroslav Šerák
bAdresář města Král. VinohradůJulius Janeček1912
cAdamíra Josef AloisKulturní adresář ČSR1936
dNoční PrahouKarel Ladislav Kukla1927
Táborská uliceen flag
KartSøk

Táborská ulice er nemnd i Švejk si historie om ein viss Mestek, mannen som "fann" ei havfrue som han stilte ut i Havlíčkova třída. Den prostituerte som vart utstilt vart seinare sedd når ho trekte ut på Táborská ulice om kveldinga.

Gata dukkar opp på ny i Švejk si soge relatert til at Italia gjekk med i krigen mot sine allierte, her illustrert ved kjøpmann Hořejší, kjøpmann Pošmourný og småhandlar Havlasa.

Bakgrunn

Táborská ulice er det tidlegare namnet på Legerova ulice, ei lang gate i Nové město som går langs med grensa mot Vinohrady.

Sitat
[II.3] Házely se jí až na pupek jako utahanej flundře. V sedum hodin večer pak Mestek zavřel panorámu a řek: ,Mořská panno, můžete jít domů,’ vona se převlíkla a v deset večer už ji bylo vidět chodit po Táborskej ulici a zcela nenápadně každýmu pánovi, kterýho potkala, říkat: ,Hezoune, šel si to zafilipínkovat.’ Poněvadž neměla knížku, tak ji při šťáře s druhejma podobnejma myšema pan Drašner zavřel, a Mestek měl po kšeftě.“
Okrouhliceen flag
Wikipedia czdeen KartSøk
okrouhlice.jpg

Okrouhlice i 1921

Okrouhlice er nemnd av Švejk i hans høgtenkjing angåande det å kalla folk med dyrenamn, noko han meinar er heilt akseptablet.

Bakgrunn

Okrouhlice er ein landsby ved elva Sázava i Vysočina, 10 km frå Lipnice. Forfattaren vart alt komen til Lipnice (25. august 1921) då denne delen av romanen vart skriven. Alt i [II.2] dukkar tema frå området opp, kanskje jamvel så tidleg som i [I.14,6]. Sjå slaktar Pejchar.

Demografi (1910)

I fylgje folketeljinga frå 1910 hadde Okrouhlice 356 innbyggjarar der 356 (100 prosent) oppgav tsjekkisk som morsmål. Tingdistriktet var okres Německý Brod, forvaltningsdistriktet var hejtmanství Německý Brod.

Militært (1912)

Med omsyn til militær rekruttering høyrde Okrouhlice til Heeresergänzungsbezirk 21 (Časlau) og Landwehrergänzungsbezirk Nr. 12 (Časlau). Lokale infanteristar ville dermed normalt gjera teneste i Infanterieregiment Nr. 21 eller k.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 12.

Sitat
[II.3] Tak vidíte, pane kaprál, co může bejt z maličkýho a nepatrnýho nedorozumění, které nestojí ani za řeč. V Okrouhlicích byl zas jeden občan a ten se urazil, když mu řekli v Německém Brodě, že je krajta tygrovitá. Vono je víc takovejch slov, který nejsou naprosto trestný. Na příklad jestli bychom vám řekli, že jste ondatra. Mohl byste se za to na nás zlobit?“
Německý Broden flag
Wikipedia czdeen KartSøk
havbrod.jpg

Praha a království České 1913.

Německý Brod er nemnd av Švejk i hans betraktningar om å kalla folk med dyrenamn, noko han meinar er heilt akseptablet.

Bakgrunn

Německý Brod er det tidlegare namnet på Havlíčkův Brod, ein by i Vysočina, 15 km frå Lipnice (der denne delen av romanen vart skriven). Byen vart omdøypt i 1945.

Jaroslav Hašek vitja Německý Brod frå 1. til 3. august 1922 der han var til stades på ei teaterførestilling som var basert på Den gode soldat Švejk. Stykket var ein suksess og Hašek var svært nøgd. Han tok personleg imot applausen frå tilskodarane[a].

Demografi (1910)

I fylgje folketeljinga frå 1910 hadde Německý Brod 8529 innbyggjarar der 8498 (99 prosent) oppgav tsjekkisk som morsmål. Tingdistriktet var okres Německý Brod, forvaltningsdistriktet var hejtmanství Německý Brod.

Militært (1912)

Med omsyn til militær rekruttering høyrde Německý Brod til Heeresergänzungsbezirk 21 (Časlau) og Landwehrergänzungsbezirk Nr. 12 (Časlau). Lokale infanteristar ville dermed normalt gjera teneste i Infanterieregiment Nr. 21 eller k.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 12.

Radko Pytlík

Hašek pak osobně navštívil představení v Havlíčkově Brodě ve dnech l. a 2. a 3. srpna 1922 a byl velmi spokojen. Z úspěchu měl mimořádnou radost, jako autor byl potleskem několikrát vyvolán. Rozzářen vcházel na rampu a klaněl se. Po divadle uspořádal v hotelu U Černého orla velkou hostinu. Spatřoval v tom uměleckou satisfakci. Zdrželi se se Šurou a se Štěpánkem v Brodě tři dny a utratili mnoho peněz po nákupech a hostinách.

Sitat
[II.3] Tak vidíte, pane kaprál, co může bejt z maličkýho a nepatrnýho nedorozumění, které nestojí ani za řeč. V Okrouhlicích byl zas jeden občan a ten se urazil, když mu řekli v Německém Brodě, že je krajta tygrovitá. Vono je víc takovejch slov, který nejsou naprosto trestný. Na příklad jestli bychom vám řekli, že jste ondatra. Mohl byste se za to na nás zlobit?“

Kjelder: Radko Pytlík

Skrivst òg:Deutschbrod de

Litteratur

Referensar
aToulavé houseRadko Pytlík1971
Terezínen flag
Wikipedia czdeenno KartSøk

Terezín vert nemnd i forteljinga til Švejk frå fyrstegongstenesta i 1912, der han vart skulda for å ha skriva "vi drit i krigen" på veggen ved ammunisjonslageret. Švejk vart stilt for retten ved landgericht i Terezín grunna denne episoden.

Bakgrunn

Terezín er ein festningsby i Nord-Böhmen, i utlandet betre kjend under namnet Theresienstadt. Byen vart grunnlagd på 1700-talet som ei av fleire grensefestningar til forsvar mot det stadig sterkare Preussen. Princip, som myrda Erzherzog Franz Ferdinand var internert her til han døydde i 1918.

Mest kjend er Terezín likevel frå Nazi-okkupasjonen (1939-45) då den vart gjord om til jødisk ghetto og transittleir for fangar som skulle vidare til dødsleirane.

To av overstjarane av Švejk: Grete Reiner og Ruth Bondi var internerte her. Reiner vart seinare myrda i Auschwitz, medan Bondi overlevde og bur i dag (2010) i Israel.

Sitat
[II.3] Nešťastnou náhodou ještě nad tím nápisem byl jinej: ,My na vojnu nepůjdeme, my se na ni vyséreme’, a to bylo v roce 1912, když jsme měli jít do Srbska kvůli tomu konsulovi Procházkovi. Tak mě hned poslali do Terezína k landgerichtu.
Dvůr Králové nad Labemen flag
Wikipedia czdeen KartSøk

Dvůr Králové nad Labem vert nemnd i forteljinga til Švejk frå fyrstegongstenesta i 1912, der han vart skulda for å ha skriva "vi drit i krigen" på veggen ved ammunisjonslageret. Han måtte skriva ned mellom anna namnet på denne byen for å visa at handskrifta ikkje var hans.

Bakgrunn

Dvůr Králové nad Labem er ein liten by ved elva Labe i Aust-Böhmen, i regionen Hradec Králové. I dag er byen mest kjend for dyrehagen sin.

Sitat
[II.3] ,Bylo 29. července 1897, kdy Králový Dvůr nad Labem poznal hrůzy prudkého a rozvodněného Labe’.

Skrivst òg:Králův Dvůr nad Labem Hašek Dvůr Králové on the Elbe Parrott Králův Dvůr on the Labe Sadlon Königinhof an der Elbe de

Elbeen flag
Wikipedia czdeennn KartSøk
labe.jpg

Labe (Elbe) i Hradec Králové

Elbe vert nemnd i forteljinga til Švejk frå fyrstegongstenesta i 1912, der han vart skulda for å ha skriva "vi drit i krigen" på veggen ved ammunisjonslageret. Sjå Terezín.

Bakgrunn

Elbe er ei elv som renn frå Tsjekkia gjennom Tyskland og ut i Nordsjøen ved Hamburg, på tsjekkisk Labe. Nedslagsfeltet omfattar størsteparten av Böhmen og den austlege delene av Tyskland. Viktige byar langs elva er: Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Ustí nad Labem, Dresden, Wittenberg, Magdeburg og Hamburg.

Sitat
[II.3] ,Bylo 29. července 1897, kdy Králový Dvůr nad Labem poznal hrůzy prudkého a rozvodněného Labe’.

Skrivst òg:Labe cz

Dalmatiaen flag
Wikipedia czdeenhrnn KartSøk
dalmatia.jpg

Vídeňské illustrované noviny, 28.1.1915

Dalmatia er nemnd i samand med soga Švejk fortel om korporal Korporal Fiala som fekk strupen skoren over av eigne soldatar.

Bakgrunn

Dalmatia er eit historisk område på austkysten av Adriatarhavet i dagens Kroatia og Montenegro. Fram til 1918 var Dalmatia ein del av Austerrike-Ungarn. Viktige byar er Dubrovnik, Šibenik, Split og Zadar.

Sitat
[II.3] Jinej případ byl před léty v Dalmacii, tam kaprála podřezali a dodnes se neví, kdo to udělal. Zůstalo to zahalený v tajnosti, jen se ví tolik, že ten podřezanej kaprál se jmenoval Fiala a byl z Drábovny u Turnova

Skrivst òg:Dalmácie cz Dalmatien de Dalmacija hr

Drábovnaen flag
Wikipedia czde KartSøk

Drábovna er nemnd når Švejk fortel soga om korporal Korporal Fiala frå Drábovna ved Turnov som fekk strupen skoren over av eigne soldatar.

Bakgrunn

Drábovna er ein fjellformasjon ved Malá Skála mellom Jablonec og Turnov i Nord-Böhmen.

Sitat
[II.3] Jinej případ byl před léty v Dalmacii, tam kaprála podřezali a dodnes se neví, kdo to udělal. Zůstalo to zahalený v tajnosti, jen se ví tolik, že ten podřezanej kaprál se jmenoval Fiala a byl z Drábovny u Turnova.
Turnoven flag
Wikipedia czdeen KartSøk

Turnov er nemnd når Švejk fortel soga om korporal Korporal Fiala frå Drábovna ved Turnov som fekk strupen skoren over av eigne soldatar.

Bakgrunn

Turnov er ein by i Liberec-distriktet i Nord-Tsjekkia med omkring 15000 innbyggjarar.

Sitat
[II.3] Jinej případ byl před léty v Dalmacii, tam kaprála podřezali a dodnes se neví, kdo to udělal. Zůstalo to zahalený v tajnosti, jen se ví tolik, že ten podřezanej kaprál se jmenoval Fiala a byl z Drábovny u Turnova
Madeiraen flag
Wikipedia czdeennnpt KartSøk

Madeira er kort nemnd av den matglade Lacina når han snakkar om nyrer à la Madeira. Her er det vist til nyrer i madeira-saus, visstnok ein russisk rett.

Bakgrunn

Madeira er ei øy i Atlanterhavet som tilhøyrer Portugal.

Sitat
[II.3] Bez inteligence může člověk žít v obyčejném nějakém zaměstnání a v životě, ale při kuchyni je to znát. Včera večer v Budějovicích v důstojnickém kasině podali nám mezi jiným ledvinky a la madeira. Kdo je dělal, tomu odpusť bůh všechny hříchy, to byl pravý inteligent, a také opravdu je v kuchyni tamější důstojnické menáže nějaký učitel ze Skutče. A tytéž ledvinky a la madeira jedl jsem v důstojnické mináži 64. landwehrregimentu.
Skutečen flag
Wikipedia czdeen KartSøk

Skuteč dukkar opp når Feldoberkurat Lacina fortel om den utsøkte nyrer à la Madeira han hadde ete dagen før på offisersmessa i Budějovice. Desse måtte ha vore laga av ein sann intellektuell, som i dette tilfellet viste det seg å vera ein lærar frå Skuteč som arbeidde på kjøkenet.

Bakgrunn

Skuteč er ein småby i Pardubice-regionen i Tsjekkia, innbyggjartal om lag 5000.

Sitat
[II.3] Bez inteligence může člověk žít v obyčejném nějakém zaměstnání a v životě, ale při kuchyni je to znát. Včera večer v Budějovicích v důstojnickém kasině podali nám mezi jiným ledvinky a la madeira. Kdo je dělal, tomu odpusť bůh všechny hříchy, to byl pravý inteligent, a také opravdu je v kuchyni tamější důstojnické menáže nějaký učitel ze Skutče. A tytéž ledvinky a la madeira jedl jsem v důstojnické mináži 64. landwehrregimentu.
Hodonínen flag
Wikipedia czdeen KartSøk

Hodonín dukkar opp in ein usømeleg song Švejk syng om ein prest og Marína frå Hodonín.

Bakgrunn

Hodonín er ein by i Mähren, mest kjend som fødebyen til Tsjekkoslovakia sin fyrste president, Tomáš G. professor Masaryk.

Sitat
[II.3] Ide Marína od Hodonína, za ní pan farář s bečicú vína.
Pohořelecen flag
Wikipedia cz KartSøk
pohorelec.jpg

Tramvaje na Pohořelci 1914

Pohořelec er nemnd når Švejk gjengir ei historie han hadde høyrt ein såra soldat fortelja på puben na Vyhlídce (som i fylgje Švejk låg her).

Seinare vert det nemnd att i soga om gartnar Kalenda og "verdsturneen" hans.

Bakgrunn

Pohořelec er ei gate og område i øvste delen av Hradčany. Området har fått namnet sitt etter at det brann ned to gonger i middelaldren.

Kaserna her var mesteparten av tida brukt av k.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 8. Det kan òg leggjast til at Karl Schlager, prototypen for Oberst Schröder, var fødd på Pohořelec i 1859.

Sitat
[II.3] „Někdy,“ řekl Švejk, „se zas v gefechtu člověku udělá špatně, člověk si něco zvoškliví. Vypravoval v Praze na Pohořelci na ,Vyhlídce’ jeden nemocnej rekonvalescent od Přemyšlu, že tam někde pod festungem přišlo k útoku na bajonety a proti němu se vobjevil jeden Rus, chlap jako hora, a mazal si to na něho s bajonetem a měl pořádnou kapičku u nosu. Jak se mu von podíval na tu kapičku, na ten vozdr, že se mu hned udělalo špatně a musel jít na hilfsplac, kde ho uznali zamořenýho cholerou a odpravili do cholerovejch baráků do Pešti, kde se taky vopravdu nakazil cholerou.“

Litteratur

Pesten flag
Wikipedia czdehuno KartSøk
pest.jpg

Országház, det ungarske parlamentet, i 2002.

Pest er nemnd i same historia som Pohořelec.

Bakgrunn

Pest er delen av Budapest som ligg aust for Donau. Den er Ungarn sitt økonomiske og administrative midtpunkt, nyare og meir folkerik enn Buda på vest-sida. Pest var i 1914 ved sida av Wien det viktigaste maktsenteret i Dobbeltmonarkiet. Fram til den vart slegen saman med Buda og Óbuda i 1873, var den eigen by.

Sitat
[II.3] „Někdy,“ řekl Švejk, „se zas v gefechtu člověku udělá špatně, člověk si něco zvoškliví. Vypravoval v Praze na Pohořelci na ,Vyhlídce’ jeden nemocnej rekonvalescent od Přemyšlu, že tam někde pod festungem přišlo k útoku na bajonety a proti němu se vobjevil jeden Rus, chlap jako hora, a mazal si to na něho s bajonetem a měl pořádnou kapičku u nosu. Jak se mu von podíval na tu kapičku, na ten vozdr, že se mu hned udělalo špatně a musel jít na hilfsplac, kde ho uznali zamořenýho cholerou a odpravili do cholerovejch baráků do Pešti, kde se taky vopravdu nakazil cholerou.“

Skrivst òg:Pešť cz

Wienen flag
Wikipedia czdeennnno KartSøk Švejkova cesta
ostbahn.jpg

Ostbahnhof, fram til 1914 Staatsbahnhof

wiennetz.png

Jernbanenettet rundt 1905

Wien dukkar opp fleire gonger i soga, fyrste gong nemnd i [I.1] under samtalen på U kalicha. Byen er mend i alt 8 gonger i fyrste boka.

Handlinga er kort innom her når toget stoppar på veg til Bruck an der Leitha. Her finn Švejk endeleg att Oberleutnant Lukáš etter at han har vorte send ut av arrestvogna for å skaffa mat til den glupske Lacina. Skildringa herfrå inneheld òg observasjonar frå forfattaren som visar korleis stemninga no er dystrara enn i byrjinga av krigen, og me er enno på våren 1915.

Bakgrunn

Wien er hovudstaden i Austerrike og ein av dei ni delstatane i det føderale landet. I mars 2004 hadde byen over 1,6 millionar innbyggjarar. Donau renn gjennom den nordlege utkanten av byen.

Byen var hovudstad i Austerrike-Ungarn i heile perioden Dobbeltmonarkiet eksisterte. Keisarane av huset Habsburg heldt hoff i slotta Hofburg og Schloss Schönbrunn og krigslysinga i 1914 vart send ut frå Wien.

Jernbanestasjonar

Ingen namn på stasjonar er nemnde i Den gode soldat Švejk, men takka vere Josef Novotný[a] veit me at eit av stoppa på transporten frå Budějovice til Bruck an der Leitha var Franz-Josefs Bahnhof. Her fekk soldatane ut på kvelden tildelt mat. Novotný nemner deretter at dei var innom nokre andre stasjonar. Truleg var ein av dei Ostbahnhof der toga til Bruck normalt gjekk frå.

I Den gode soldat Švejk vert det sagt at toget passerer ein stasjon der eit orkester spelar og at det etter ei lang stund stoppar på ein anna stasjon der dei vert teken mot av ein delegasjon frå Raude Kross, Wien by og militæret. Gitt av opplysningane frå Novotný er det svært sannsynleg Švejk sitt opphald var ved Franz-Josefs Bahnhof ettersom det var her dei fekk mat. Dette hende om kvelden 1. juni 1915. Fyrst klokka 2 om natta kom dei fram til Bruck.

Sitat
[I.1] Civilní strážník Bretschneider definitivně umlkl a jeho zachmuřený výraz se zlepšil teprve příchodem Švejka, který, vstoupiv do hospody, poručil si černé pivo s touto poznámkou: „Ve Vídni dneska taky mají smutek.“
[I.2] „Mne vůbec žádná vražda nezajímá, ať je třebas v Praze, ve Vídni, v Sarajevu nebo v Londýně.
[I.7] A tak v době, kdy Vídeň si přála, aby všichni národové Rakousko-Uherska dávali nejskvělejší příklady věrnosti a oddanosti, předepsal doktor Pávek Švejkovi proti jeho vlasteneckému nadšení brom a doporučoval statečnému a hodnému vojínu Švejkovi, aby nemyslil na vojnu.
[I.8] Psali poslancům do Vídně, aby se jich ujmuli, a ti začali dávat interpelaci jednu za druhou, že je náš pan obršt zvíře a podobně. Nějakej ministr poslal k nám komisi, aby to vyšetřila, a nějakej Franta Henčlů ze Hluboký dostal potom dva roky, poněvadž to byl ten, co se vobrátil do Vídně k poslancům kvůli tý facce, kerou dostal na cvičišti od pana obršta.
[I.10.2] Počal se hlasitě smát, ale za chvíli zesmutněl a apaticky se díval na Švejka pronášeje: „Dovolte, pane, já vás již někde viděl. Nebyl jste ve Vídni? Pamatuji se na vás ze semináře.“
[I.11.2] Slavný polní oltář byl od jedné židovské firmy, Moritz Mahler ve Vídni, která vyráběla všemožné mešní potřeby a předměty náboženské, jako růžence a obrázky svatých.
[I.14.5] Turci se drží dobře," odpověděl nadporučík, uváděje ho opět ke stolu, "předseda turecké sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně.
[II.1] Landverák si odplivl: „U nás v Čáslavi byl jeden redaktor z Vídně, Němec. Sloužil jako fähnrich. S námi nechtěl česky ani mluvit, ale když ho přidělili k maršce, kde byli samí Češi, hned uměl česky.“
[II.2] Mladý Dauerling po hrozném zápase s čtyřmi třídami nižší reálky, které vystudoval soukromě, přičemž předčasně zešedivěl a zblbl jeho domácí učitel a druhý chtěl skočit v zoufalství se svatoštěpánské věže ve Vídni, přišel do hainburské kadetní školy.
[II.3] Teď vydali ve Vídni ,Zápisník jednoročního dobrovolníka’ a tam je tento úchvatný verš v českém překladě:...
[II.3] Uvítání ve Vídni sestávalo ze tří členkyň spolku Rakouského červeného kříže a ze dvou členkyň nějakého válečného spolku vídeňských paní a dívek, jednoho oficielního zástupce vídeňského magistrátu a vojenského zástupce. Na všech těch tvářích bylo vidět únavu. Vlaky s vojskem jezdily dnem i nocí, sanitní vozy projížděly s raněnými každou hodinu, na nádražích přehazovali s koleje na druhou kolej každou chvíli vozy se zajatci a při všem tom museli být členové těch všech různých korporací a spolků. Šlo to ze dne na den a původní nadšení měnilo se v zívání. Střídali se v té službě a každý z nich, který se objevil na některém vídeňském nádraží, měl týž unavený výraz jako ti, kteří očekávali dnes vlak s budějovickým plukem.

Skrivst òg:Vídeň cz Wien de Vienna en Bécs hu

Litteratur

Referensar
aZ mých válečných pamětíJosef Novotný (ed. Jan Ciglbauer)2021
Királyhidaen flag
Wikipedia deenhu KartSøk Švejkova cesta
bruckneudorf.jpg

Tábori útca / Lagerstrasse, 1907

Királyhida spelar ei sentral rolle i romanen ettersom det meste av handlinga i del to føregår her og i Bruck an der Leitha, byen på andre sida av elva.

Den mest kjente episoden inntreff når Švejk og Sappeur Vodička rotar til eit forsøk på å levera eit beundrar-brev frå Oberleutnant Lukáš til sfru Kákonyi, kona til ein jernvarehandlar som bur i Soproni utca. Mannen les brevet og eit uhorveleg slagsmål bryt ut mellom ungararar og tsjekkarar. For å beskytta sin overordna hevdar Švejk fyrst at han skreiv brevet sjølv, så et han det til overmål opp. Det endar med ein skandale som finn vegen til den nasjonale pressa.

Forfattaren skildrar og inntrykka sine frå både leiren og tvillingbyane: den enorme prostitusjonen, forholda for vanlege soldatar kontra offiserar, etniske stridigheiter og militært byråkrati.

Bakgrunn

Királyhida er det ungarske namnet på småbyen Bruckneudorf i den austerrikske delstaten Burgenland, berre elva Leitha skil den frå Bruck an der Leitha i Niederösterreich. Fram til 1921 var elva eit endå viktigare administrativt skilje enn no; den delte dei to delene av Dobbeltmonarkiet, Ungarn og Austerrike. Bruckneudorf vart grunnlagd rundt jernbanestasjonen (1846) og seinare rundt militærleiren Brucker Lager som vart vedteken oppretta i 1867. Etter Ausgleich i 1867 kom den som resten av Burgenland under ungarsk administrasjon, og i tråd med den rådande "madjariseringspolitikken" vart den omdøypt til Királyhida i 1898.

Leiren opplevde si største betydning nettopp under fyrste verdskrigen: til eikvar tid kunne opptil 26 000 soldatar vera forlagt her, noko som er mange gonger folketalet til Bruck og Bruckneudorf til saman. Leiren eksisterer enno som øvingsområde, men deler av den er gjort om til naturreservat.

Sitat
[II.3] 3. ŠVEJKOVY PŘÍHODY V KIRÁLYHIDĚ
[II.3] Jednadevadesátý pluk se stěhoval do Mostu nad Litavou - Királyhidy.
[II.3] Most nad Litavou zářil, stejně jako na druhé straně za mostem svítila Királyhida, Cislajtanie i Translajtanie. V obou městech, uherském i rakouském, hrály cikánské kapely, zářily okna kaváren a restaurací, zpívalo se, pilo. Místní měšťáci i úřednictvo vodilo sem do kaváren a restaurací své paničky a dospělé dcery a Most nad Litavou, Bruck an der Leitha, a Királyhida nebyly nic jiného než jeden velký bordel.

Kjelder: Josef Novotný, Jan Morávek, Bohumil Vlček, Klara Köttner-Benigni, Wolfgang Gruber

Skrivst òg:Bruckneudorf de

Litteratur

Bruck an der Leithaen flag
Wikipedia czdeen KartSøk Švejkova cesta

Bruck an der Leitha spelar ei sentral rolle ettersom om lag ein åttandedel av handlinga føregår her og i den ungarske tvillingbyen Királyhida. Dei fleste av skjenkestadene som er nemnde i romanen låg etter alt å døma i Bruck.

Bakgrunn

Bruck an der Leitha er ein by ved Leitha i Niederösterreich, berre denne elva skil den frå Bruckneudorf (fram til 1921 Királyhida) i Burgenland. På den tida var elva eit endå viktagare administrativt skilje enn no; den delte dei to delene av Dobbeltmonarkiet, kongeriket Ungarn og keisardømet Austerrike.

Dei to småbyane vert ofte i omtale blanda om eit anna, av fleire grunnar: det er eit samanhengjande byområde, både Ungarischer Staatsbahnhof og militærleiren Brucker Lager ligg i Bruckneudorf, og sistnemnde vart grunnlagd som ein rein forstad til Bruck. Fyrst med Ausgleich vart dei to stadene skilde ettersom dei fekk ei ny statsgrense mellom seg.

IR. 91 i Bruck

I fylgja avisene i Budějovice vart Ersatzbataillon IR. 91 den 1. juni 1915 overførde til Bruck. Jaroslav Hašek var ein av soldatane som var med på dette, akkurat som omtala i romanen. Staben sine kontor låg i Schloss Prugg, og mannskapa heldt til i trebrakker på andre sida av elva in Királyhida.

I løpet av tida her vart av og til forfattaren arrestert og teken med til Hauptwache for å sova av seg rusen. Jaroslav Hašek vart tilordna XII. Marschbataillon som utgjorde fire marsjkompani. Kompanisjefen hans var Rudolf Lukas, og marsjbataljonen vart leia av Franz Wenzel. Avreisa til fronten fann stad 30. juni 1915 kl. 20:15. Jaroslav Hašek skal ha prøvd å unngå avreisa, han vart borte og fyrst funnen etter tre dagar.

Sitat
[II.3] Jednadevadesátý pluk se stěhoval do Mostu nad Litavou - Királyhidy.
[II.3] Místo něho odpověděl dobrácky Švejk: "Do Brucku nás vezou, jestli chtějí, pane obrfeldkurát, můžou ject s námi."
[II.3] Švejk přistoupil k páteru Lacinovi, obrátil ho ke stěně a znalecky řekl: "Ten bude chrnět až do Brucku," a vrátil se na své místo, provázen zoufalým pohledem nešťastného desátníka, který poznamenal: "Abych to šel snad oznámit".
[II.3] "Švejk Josef, poslušně hlásím, pane lajtnant " "Ehm, vy jste tedy ten známý Švejk," řekl doktor Mráz, "vy jste měl opravdu vyjít o jedenácté. Ale pan nadporučík Lukáš mne žádal, abych vás nepouštěl až v Brucku, je prý to bezpečnější, alespoň na cestě nic nevyvedete."
[II.3] Nad vojenským táborem v Mostě panovalo noční ticho. V barácích pro mužstvo třásli se vojáci zimou a v důstojnických barácích otvírali okna, poněvadž bylo přetopeno. Od jednotlivých objektů, před kterými stály stráže, ozývaly se občas kroky hlídky, která si plašila chůzí spánek. Dole v Mostě nad Litavou zářily světla z c. k. továrny na masité konservy, kde se pracovalo dnem i nocí a zpracovávaly se různé odpadky. Poněvadž šel odtud vítr do alejí ve vojenském táboře, šel sem smrad z hnijících šlach, kopyt, paznehtů a kostí, které vařili do polévkových konserv.

Kjelder: Josef Novotný, Jan Morávek, Bohumil Vlček, Klara Köttner-Benigni, Wolfgang Gruber

Skrivst òg:Most nad Litavou cz Lajtabruck hu

Litteratur

Leithaen flag
Wikipedia czdeennn KartSøk Švejkova cesta
leitha.jpg

Cisleitanien til venstre, Transleithanien til høgre. 2010.

Leitha er del av soga ettersom storparten av handlinga i del to føregår i Királyhida og Bruck an der Leitha, byar som ligg på kvar si side av elva.

Bakgrunn

Leitha er ei 180 km lang elv som renn gjennom deler av Austerrike og Ungarn. Den munnar ut i Donau nær Mosonmagyaróvár.

Den ellers ubetydelege elva gav under Austerrike-Ungarn opphavet til omgrepa Cisleithania og Transleithania, som Hašek forklarar i romanen. Sett frå Wien var Cisleithania landet på denne sida av Leitha, medan Transleithania var landa bortafor. I daglegtale vart begrepa synonyme med dei respektivt austerrikske og ungarske delene av monarkiet.

Sitat
[II.3] Od opuštěného pavilónku, kde dřív za času míru fotografoval nějaký fotograf vojáky trávící zde mládí na vojenské střelnici, bylo vidět dole v údolí u Litavy červené elektrické světlo v bordelu „U kukuřičného klasu“, který poctil svou návštěvou arcivévoda Štěpán při velkých manévrech u Šoproně v roce 1908 a kde se scházela denně důstojnická společnost.

Skrivst òg:Litava cz Lajta hu

Litteratur

Soproni utcaen flag
KartSøk Švejkova cesta

Soproni utca nummer 16 er åstaden for Švejk og Sappeur Vodička sitt berømte og mislukka forsøk på å levera brevet frå Oberleutnant Lukáš.

Bakgrunn

Soproni utca skal ha vore ei gate i Királyhida, men det er usikkert kvar dette var. Det er difor sannsynleg at Hašek dikta den opp eller hatt ei anna gate i tankane. I den korte romanen Dobrý voják Švejk v zajetí (1917) let han Kakonyi bu i Poszony utca 13, ei gate som heller ikkje kan sporast.

Klara Köttner-Benigni og Konrad Biricz utførde i 1983 ei omfattande undersøking av åstadene for romanen i Bruck an der Leitha og Királyhida men utan å koma til nokon eintydig konklusjon om Soproni utca.

Sitat
[II.3] Nadporučík zabalil se opět do deky, ze které ho Švejk vytáhl, a spal dál, zatímco Švejk putoval dál do Királyhidy. Najít Sopronyi utczu čís. 16 nebylo by bývalo tak těžké, kdyby ho náhodou nebyl potkal starý sapér Vodička, který byl přidělen k „štajerákům“, jejichž kasárna byla dole v lágru. Vodička bydlíval před léty v Praze na Bojišti, a proto při takovém setkání nezbylo nic jiného, než že oba zašli do hospody „U černého beránka“ v Brucku, kde byla známá číšnice Růženka, Češka, které byli všichni čeští jednoročáci, kteří kdy byli v lágru, nějaký obnos dlužni.

Kjelder: Klara Köttner-Benigni

Skrivst òg:Sopronyi utca/Sopronyi utcza Hašek

Litteratur

Pausdorfen flag
Wikipedia deenhu KartSøk

Pausdorf er nemnd av Sappeur Vodička når han fortel han heldt på å banka opp ein viss Purkrábek frå k.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 16 der avdi han trudde han var ungarsk.

Bakgrunn

Pausdorf skal ha vore ein landsby ved Neusiedler See i Burgenland, truleg er det snakk om ei forvansking av Parndorf. Podersdorf er òg ei mogeleg forklaring men denne landsbyen er vanskelegare å koma til frå Brucker Lager og dermed mindre sannsynleg.

Sitat
[II.3] „Jednou ti už takovýho kluka maďarskýho držím za chřtán v Pausdorfě, kam jsme šli my saperáci na víno, a chci mu dát jednu überšvunkem přes kokos v tý tmě, poněvadž jsme hned, jak to začlo, praštili láhví do visací lampy, a von najednou začne křičet: ,Tondo, dyť to jsem já, Purkrábek, vod 16. landwehr!’

Litteratur

Neusiedler Seeen flag
Wikipedia czdeenhunn KartSøk
neusiedl.jpg

Neusiedler See, 2004

Neusiedler See er nemnd av Sappeur Vodička når han fortel om eit slagsmål mellom tsjekkarar og ungararar i ein landsby der.

Bakgrunn

Neusiedler See er ein stor grunn sjø som strekkjer seg over grensa mellom Austerrike og Ungarn. Jaroslav Hašek skreiv fleire soger frå området i 1905. På den tida var heile sjøen på ungarsk territorium, no ligg nesten alt innafor Austerrike.

Sitat
[II.3] Málem by to byla bejvala mejlka. Zato jsme jim to tam, tajtrlíkům maďarským, vodplatili pořádně u Neziderskýho jezera, na který jsme se šli před třemi tejdny podívat. Leží tam ve vedlejší vsi nějaký oddělení strojních pušek nějakejch honvédů, a my jsme náhodou všichni zašli do jedný hospody, kde voni tančili ten svůj čardáš jako pominutý a roztahovali si držku na celý kolo se svým ,Uram, uram, biró uram’ nebo ,Láňok, láňok, láňok a faluba’.

Skrivst òg:Lake Neusiedl en Neziderské jezero cz Fertő tó hu Neusiedlersjøen no

Litteratur

Šaščínen flag
Wikipedia czdeenhusk KartSøk
cachtice.png

Hůla si lite overbevisande forklaring

© LA-PNP

cachtice.jpg

Hašek sitt postkort frå 1.9.1901

cachtice1.jpg

Teksten på Hašek sitt postkort

Lidský profil Jaroslava Haška, Radko Pytlík, 1978.

Šaščín er nemnd indirekte gjennom omgrepet "uhyret frå Šaščín" i anekdota Švejk fortel Sappeur Vodička om Paroubek frå Libeň.

Bakgrunn

Šaščín viser i fylgje Břetislav Hůla til pilgrimstaden Šaštín i Nitra-diskriktet i Slovakia men knyter det lite overbevisande til ein roman kalla Šaščinká bestie av den slovakiske forfattaren Jožo Nižnánsky. Haken er at denne forfattaren aldri skreiv ein roman med denne tittelen men derimot ein kalla Čachtická pani.

Denne handla om den ungarske grevinna Elisabeth Báthory (ung. Báthori Erzsébet) (1560-1615) som skal ha drepe unge kvinner for så å bada i blodet deira for å bli vakker. Nižnánsky si roman kom rett nok ut i 1932, altså ti år etter at Hašek skreiv denne delen av Den gode soldat Švejk. Til trass for all forvirringa er det klårt at både Břetislav Hůla og Švejk har Čachtice i tankande.

At Hašek kjende til Báthory er heva over tvil og han vitja sjølv Čachtice og sende eit postkort derfrå 1. september 1901. Den blodtyrste dama er avbilda på kortet og han nemner henne direkte.

Sitat
[II.3] Potom ještě řekl Paroubkovi, že je huncút a šaščínská bestie, tak ho milej Paroubek chyt, votlouk mu jeho pastě na myši a dráty vo hlavu a vyhodil ho ven a mlátil ho po ulici tyčí na stahování rolety až dolů na Invalidovnu a hnal ho, jak byl zdivočelej, přes Invalidovnu v Karlíně až nahoru na Žižkov, vodtud přes Židovský pece do Malešic, kde vo něj konečně tyč přerazil, takže se moh vrátit nazpátek do Libně.

Kjelder: Břetislav Hůla

Skrivst òg:Csejte hu

Židovské peceen flag
KartSøk

Židovské pece dukkar opp i anekdota Švejk fortel Sappeur Vodička om pub-eigaren Paroubek som jaga ein Slovak over halve Praha.

Bakgrunn

Židovské pece er ein park i Žižkov.

Sitat
[II.3] Potom ještě řekl Paroubkovi, že je huncút a šaščínská bestie, tak ho milej Paroubek chyt, votlouk mu jeho pastě na myši a dráty vo hlavu a vyhodil ho ven a mlátil ho po ulici tyčí na stahování rolety až dolů na Invalidovnu a hnal ho, jak byl zdivočelej, přes Invalidovnu v Karlíně až nahoru na Žižkov, vodtud přes Židovský pece do Malešic, kde vo něj konečně tyč přerazil, takže se moh vrátit nazpátek do Libně

Skrivst òg:Jewish Kilns Sadlon

Neklanova uliceen flag
KartSøk

Neklanova ulice er nemnd i samband med soga om låsesmeden låsesmed Voborník som tok med seg drikkekameratar heim, men det enda dårleg. Dette er ei anekdote Švejk fortel Sappeur Vodička for å han til å halda seg unna oppdraget han skal utføra hjå Kákonyi.

Bakgrunn

Neklanova ulice er ei gate i Vyšehrad som ligg i Botič-dalen parallelt med jernbanelinja.

Ei tragisk hending

Hausten 1909 vart det rapport om ei grotesk hending i ei kneipe i hus nummer 80 i denne gata. Den unge elektroinstallatøren Jindřich Stepien skaut seg med revolver i munnen, i fullt påsyn av kameratane og pubgjestene. Mellom desse tre personar omtala som teknikarar, og ein av dei var ein viss Jaroslav Hašek.

Det er likevel lite truleg at det var forfattaren Hašek som var vitne til hendinga. Det var skrive at denne Hašek budde i Ječná ulice, var teknikar (eller ingeniørstudent) medan forfattaren på denne tida var offisielt busett ovafor Klamovka. På den andre sida vanka Jaroslav Hašek mykje saman med ingeniørstudentar men det virkar rart at han oppga falske opplysningar om adresse og yrke. Uansett er det ingen samanheng mellom det tragedia og anekdota i romanen.

Det var òg eit par andre Jaroslav Hašek som budde i Praha på denne tida så lite talar for at det var forfattaren det var snakk om.

Sitat
[II.3] „Z toho tě, Vodičko, vyvedu. Víš, kde je na Vyšehradě Neklanova ulice? Tam měl dílnu zámečník Voborník. Byl to člověk spravedlivej a jednoho dne, když se vrátil domů z flámu, tak si s sebou přived ještě jednoho flamendra spát.

Litteratur

Michleen flag
Wikipedia czen KartSøk

Michle er nemnd av Sappeur Vodička når han fortel Švejk om eit slagsmål han var med i på Růžový ostrov.

Bakgrunn

Michle var fram til 1922 ein by utafor Praha og som dette året vart innlemma i hovudstaden. Den ligg sør-aust for sentrum, mest i Praha IV. Nabobydelane er Nusle, Podolí og Záběhlice.

Sitat
[II.3] Ale nebál jsem se celýho ,Růžovýho ostrova’. Byli tam známí z Vršovic a ty mně pomohli. Ztřískali jsme asi pět rodin i s dětma. Muselo to bejt slyšet až do Michle a potom to taky bylo v novinách o tej zahradní zábavě toho dobročinnýho spolku nějakejch rodáků ňákýho města.
Index Back Forward II. Ved fronten Hovudpersonen

3. Švejks opplevingar i Királyhida


© 2009 - 2022 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 1.7.2022