Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Institusjonar

Romanen på nettŠvejk museumLiterární ArchivReisedagbokBlogFacebookKontakt

Romanen Den gode soldat Švejk nemner eit stort tal institusjonar og firma, offentlege som private. Desse har fram til 15.september 2013 vore kategorisert som 'Stader', noko som berre delvis gjev meining ettersom denne typar einingar ikkje for evig er knytte til eit bestemte geofrafiske punkt slik som t.d byar, fjell og elvar er. Dei fyrste vert difor skilde ut i denne samleseksjonen som innheld m.a. militære og sivile institusjonar (inkludert hæreiningar som regiment osb.), hotell, skjenkestader, aviser og tidskrift.

Grenseoppgangen mod stadsdatabasen er rettnok litt uklår, men eg prøver i denne seksjonen å ta med emne som kan rettnok kan plasserast geografisk, men som ikkje er bundne til eit bestemt punkt på jorda. Difor vil Praha og Wien framleis høyra til stadsdatabasen, desse har faste koordinatar. Ein institusjon derimot kan gjerne kan byta lokale. Til dømes er Kriegsministerium og U kalicha ikkje eintydige geografiske omgrep, difor vert desse frå no flytta over til denne sida.

>> Den gode soldat Švejk liste over institusjonar som er omtala i romanen (190) Syn alle
>> I. Bak fronten
Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

Innleing

Artemistempeleten flag
Wikipedia czdeenno Google kartsøk

Artemistempelet vart indirekte omtala i forbindelse med Herostratos, "han som sette fyr på tempelet til gudinna i Efesos".

Bakgrunn

Artemistempelet var eit tempel i Efesos, rekna som eit av verda sine sju underverk. Det vart sett opp til ære for gudinna Artemis. Tempelet brann ned i 356 f.kr (Herostatos), men vart seinare bygd opp att etterpå. I dag er det berre ruinar att.

Sitat
[Úvod] On nezapálil chrám bohyně v Efesu, jako to udělal ten hlupák Herostrates, aby se dostal do novin a školních čítanek.

Skrivst òg:Artemidin chrám cz Tempel der Artemis de Temple of Artemis en

Index Back Forward I. Bak fronten Hovudpersonen

Innleing


© 2009 - 2020 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 6/8-2020