Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Institusjonar

Romanen på nettŠvejk museumLiterární ArchivReisedagbokBlogFacebookKontakt

Romanen Den gode soldat Švejk nemner eit stort tal institusjonar og firma, offentlege som private. Desse har fram til 15.9 2013 vore kategorisert som 'Stader', noko som berre delvis gjev meining ettersom denne typar einingar ikkje for evig er knytte til eit bestemte geofrafiske punkt som t.d byar, fjell og elvar er. Dei fyrste vert difor skilde ut ein denne samleseksjonen som innheld m.a. militære og sivile institusjonar (inkludert hæreiningar som regiment osb.), hotell, skjenkestader, aviser og tidskrift.

Grenseoppgangen mod stadsdatabasen er rettnok litt uklår, men eg prøver i denne seksjonen å ta med emne som kan rettnok kan plasserast geografisk, men som ikkje er bundne til eit bestemt punkt på jorda. Difor vil Praha og Wien framleis høyra til stadsdatabasen, desse har faste koordinatar. Ein institusjon derimot kan gjerne kan byta lokale. Til dømes er Gemeinsame Armee og U kalicha ikkje eintydige geografiske omgrep, difor vert desse frå no flytta over til denne sida.

>> Den gode soldat Švejk liste over institusjonar som er omtala i romanen (185) Syn alle
>> I. Bak fronten
Index Back Forward IV. Det ærerike samanbrotet held fram Hovudpersonen

1. Švejk i russisk fangetransport

Na Zavadilceen flag
Královská tř. 68/91, Karlín-Jan Kasalický [1910]
Google kartsøk

Na Zavadilce er nemnd i kommentaren til Švejk når han overhøyrer samtalen mellom major Wolf og kapteinen der konklusjonen til den fyrste er at han skal hengjast etter summarisk rettargang. I fylgje Švejk var det ein pub i Libeň.

Bakgrunn

Na Zavadilce har det enno ikkje lukkast å identifisera med sikkerheit. Noko hospoda som heitte dette ser ikkje ut til å ha funnest i Libeň. I Karlín var det derimot ein restaurant med dette namnet. Dem låg i Královská třída 91, som ikkje er langt frå Libeň så det kan vera denne Švejk hadde i tankane.

Eksterne lenkar

Sitat
[4.1] Švejk, kterého vedli napřed a slyšel celý zajímavý rozhovor, neřekl nic jiného svým průvodčím než: „Pěšky jako za vozem. To jsme se vám jednou v hospodě ,Na Zavadilce’ v Libni hádali mezi sebou, jestli máme nějakýho kloboučníka Vašáka, kerej vždycky dělal při zábavě neplechu, vyhodit, hned jak se vobjeví ve dveřích, nebo ho vyhodit, až si dá pivo, zaplatí a dopije, nebo mu vyndat boty, až přetančí první kolo.
Ratskelleren flag
Google kartsøk

Ratskeller vert omtala i anekdoten som Švejk brukar mot spionen som kjem inn i cella hans i Przemyśl.

Bakgrunn

Ratskeller er ein restaurant i Graz som enno er i drift. Addressa er Hauptplatz 17. Den engelske oversetjinga til CP legg den av ukjende grunnar til Steyr.

Sitat
[4.1] Všechny lidi, který potkával na ulici, viděl buď na nádraží v Miláně, nebo s nimi seděl ve Štýrským Hradci v radničním sklepě při víně.

Skrivst òg:Townhall Cellar en

Lustige Blätteren flag
Markgrafenstraße -/77, Berlin-Alexander Moszkowski [1915]
Wikipedia de Google kartsøk
lustig.png

Lustige Blätter, 2.6.1915

lustig1.png

Berliner Adreßbuch, 1915

Lustige Blätter vert av forfattaren omtala som utgivar av dei tåpelege vitse-hefta som general Fink gjerne siterer frå.

Bakgrunn

Lustige Blätter var eit illustrert humoristisk vekeblad som kom ut i Berlin frå 1886 til 1944. Det vart grunnlag og utgjeve av forfattaren Alexander Moszkowski som var sjefsredaktør fram til 1928.

Forlaget deira gav under krigen ut heftesamlinga Tornister-Humor. Forfattaren sin omtale av omstenda rundt hefta er svært nøyaktig. Både Schloemp (sjå Schlemper) og Lokesch bidrog i 1915 og JH noterer heilt korrekt namna på nokre av hefta dei var med på. Han ramsar òg opp nokre undertitlar, noko som gjev inntrykk av at desse òg var namn på hefte.

Eksterne lenkar

Sitat
[4.1] Po všech instrukcích, které mu dával velitel garnizónní posádky, dával vždycky generál Fink něco ostrého nalít a potom mu vypravoval nejnovější anekdoty z nejblbějších svazečků, které pro vojsko byly vydány v Lustige Blätter.
Index Back Forward IV. Det ærerike samanbrotet held fram Hovudpersonen

1. Švejk i russisk fangetransport


© 2009 - 2019 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 10/12-2019