Tooltip container
Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language

Personar

Romanen på nettŠvejk MuseumBibliografieLiterární ArchivŠvejk CentralBlogReisedagbokKontakt

Franz Ferdinand og kona Sophie ved avreisa frå rådhuset i Sarajevo, 5 minutt før attentatet 28. juni 1914.

Den gode soldat Švejk er ein roman med eit uvanleg rikt persongalleri. I tillegg til dei mange som deltek direkte i handlinga, vert eit stort tal fiktive og reelle personar (og dyr) nemnde, enten i anekdotane til Švejk, direkte av forfattaren eller indirekte gjennom ord og uttrykk.

Denne sida inneheld ei oversikt over alle som er omtala i boka, frå Napoléon i innleinga til Hauptmann Ságner i dei siste linjene av den ufullførde del fire. Lista er sortert etter når personen fyrst blir nemnd. Kapitteloverskriftene er fritt omsette til nynorsk av utgjevaran av denne vev-sida. I januar 2021 mangla det enno rundt 20 omtalar.

  • Sitata er frå Jaroslav Šerák sin nett-versjon av romanen og har linkar til det relevante kapittelet
  • Verktøylinjene har linkar for direkte oppslag i Wikipedia, Google søk og romanen på nett.

Enkelte namn manglar i Odd Bang-Hansen si norske oversetjing av Den gode soldat Švejk (som er forkorta). Dette gjeld til dømes heile innleiinga. Tsjekkiske namn er i den norske utgåva skrivne utan aksentar og i enkelte høve fornorska.

Personnamna har farge etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: Doktor Grünstein som ein oppdikta person som tek direkte del i handlinga, Fähnrich Dauerling som ein oppdikta person, som ikkje tek del i gandlinga, Heinrich Heine som historisk person. Merk at ei rekkje tilsynelatande oppdikta romanfigurar har klårt gjenkjennelege "modellar" frå det verkelege liv. Døme på slike er Oberleutnant Lukáš, Major Wenzl og mange fleire.

Visningsalternativ

Deltek i handlinga Fiktiv person Historisk person

Sortert kronologisk Sortert alfabetisk Personar vist: 587 av 587
>> Personar liste over folk som er omtala i romanen (587) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
>> III. Det ærerike samanbrotet
Index Back Forward III. Det ærerike samanbrotet Hovudpersonen

1. Gjennom Ungarn

Feldoberkurat Iblen flag
Søk
ibl.png

Der Soldatenfreund. 1915 Kalender

ibl.jpg

Den verkelege Feldkurat in der reserve Eybl held feltmesse i Podmonasterz (ukr. Підмонасти́р ) i Galicia 28. juni 1915. Om lag på same tida heldt det litterære motstykket hans Feldoberkurat Ibl si eiga messe for Švejk sin marsjbataljon i Királyhida.

© SOkA Beroun

Ibl var overfeltpresten som heldt feltmesse for tre marsjbataljonar i Királyhida før avreisa til fronten. Ein av desse skulle til Russland og to til Serbia. Švejk er uvanleg lite diplomatisk i omtalen av feltmessa som han gjengir på toget. Den vert omtala som idioti i kvadrat etter den svulstige seansen som vert bygd opp rundt ein samtale mellom den såra soldaten Fahnenführer Hrt og feltmarskalk Marschall Radetzky frå slaget ved Custoza.

Det kjem òg fram at Ibl reiste vidare til Wien for å halda same feltmessa der.

Innhaldet i feltpresten si messe er i fylgje forfattaren henta frå ein militærkalender og dette stemmer utan tvil. Den er nesten ein ordrett kopi av Der Soldatenfreund kalender frå 1915, side 72 og 73. Sjå òg Kriegskalender.

Bakgrunn

er i alle fall gjennom namnet inspirert av Feldkurat Jan Eybl, ein militærgeistleg som tenestegjorde i Infanterieregiment Nr. 91 saman med Jaroslav Hašek mesteparten av tida frå 11. juli til 24. september 1915. I denne perioden heldt han tre feltmesser som Hašek normalt ville vore til stades på.

Likevel er det neppe meir enn namnet han lånte til den litterære Ibl. Eybl sin rang var den lågare Feldkurat in der Reserve og han gjorde teneste ved fronten heile perioden forfattaren var i Királyhida (juni 1915).

Jan Eybl sjølv sa på sine eldre dagar at han aldri heldt ei slik messe som romanen omtalar. Dessutan skurrar det at to marsjbataljonar drog til SerbiaŠvejk var i Királyhida. K.u.k. Heer hadde våren og sommaren 1915 ikkje lenger troppar på serbisk jord ettersom kampane der slutta før jul i 1914. Det var ikkje før i okotober 1915 at det var aktiviet på Balkan-fronten.

Romanfiguren er difor heller inspirert av ein anna geistleg, truleg ein person frå k.u.k. Feldsuperioriat eller ein garnison i Wien. Desse hadde oppgåver i området rundt hovudstaden og då Jan Eybl sjølv vart tilknytta superioriatet i juli 1918 noterte heldt han messer i Bruck. Ein noterer dessutan at Ibl drog tilbake til Wien etter at han var ferdig i Bruck, noko som indikerer at han var stasjonert her og ikkje tilhøyrde IR 91 eller garnsionen in Bruck.

Sitat
[III.1] „Milí vojáci,“ řečnil vrchní polní kurát Ibl, „tak tedy si myslete, že je rok osmačtyřicátý a že vítězstvím skončila bitva u Custozzy, kde po desetihodinovém úporném boji musil italský král Albert přenechati krvavé bojiště našemu otci vojínů, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobyl tak skvělého vítězství.

Kjelder: Milan Hodik, Karel Pichlík, Jan Eybl

Kong Albertoen flag
*2.10.1798 Torino - †28.7.1849 Porto
Wikipedia deenitno Søk

Alberto er nemnd av Feldoberkurat Ibl i feltmessa han held før marsjbataljonen si avreise frå Királyhida.

Bakgrunn

Alberto (korr. Carlo Alberto) var konge av Piemonte frå 1831 til 1849 og Marschall Radetzky sin motstandar i slaget ved Custoza i 1848.

Sitat
[III.1] „Milí vojáci,“ řečnil vrchní polní kurát Ibl, „tak tedy si myslete, že je rok osmačtyřicátý a že vítězstvím skončila bitva u Custozzy, kde po desetihodinovém úporném boji musil italský král Albert přenechati krvavé bojiště našemu otci vojínů, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobyl tak skvělého vítězství.
Fahnenführer Hrten flag
Søk
hrt.jpg

Der Soldatenfreund. 1915 Kalender

Hrt var ein fanejunker som inngår i feltmessa til Feldoberkurat Ibl, ein dødeleg såra helt i slaget ved Custoza. Han hadde delteke i slag så tidleg som Napoleonskrigane, ved Aspern og Leipzig. Forfattaren opplysar om at preika høyrdest ut som den var teken ut frå ein Kalender. Švejk er her uvanleg rett fram i sine meiningar, han omtalar messa som "idioti i andre".

Bakgrunn

Hrt og soga hans er akkurat som forfattaren opplyser. Mykje av innhaldet er henta frå Der Soldatenfreund, 1915 kalender, side 72 og 73. Her er rettnok helten kalla (Fahnenführer Veit, tsj. Vít, ein av fleire mindre uovereinstemmelsar. Ein lyt gå ut frå at forfattaren hadde den tsjekkiske utgåva tilgjengeleg då han "skreiv" Feldoberkurat Ibl sin tale. Kalendaren vart utgjeven på fleire av språka i Austerrike-Ungarn.

Sitat
[III.1] S roztříštěnými údy na poli cti pociťoval zraněný praporečník Hrt, jak na něho hledí maršálek Radecký. Hodný zraněný praporečník ještě svíral v tuhnoucí pravici zlatou medalii v křečovitém nadšení.
Erzherzog Joseph Ferdinanden flag
*24.5.1872 Salzburg - †25.8.1942 Wien
Wikipedia czdeennoru Søk
josephferdinand.jpg

Unsere Offiziere, Emil Woinovich von Woina 1915.

josephferdinand.png

Utdrag frå Joseph Ferdinand sin ordre.

Stenographische Protokolle - Abgeordnetenhaus5.12.1917.

joseff.png

Tsjekkisk omsetjing.

Čechoslovák2.10.1915.

joseff1.png

Nyhende om konfiskeringa av flygeblad som hevda å vera Joseph Ferdinand og Friedrich sine amrmeeordrar.

Ohlas od Nežárky18.8.1915.

Joseph Ferdinand er nemnd i samband med at marsjbataljonen til Švejk fekk opplesne to arme-ordrar før dei gjekk på toget som frakta dei til fronten. Anledninga var ein episode der to bataljonar (med offiserar) frå Infanterieregiment Nr. 28 gjekk over til russarane ved Dukla 3. april 1915. Massedeserteringa skal jamvel ha føregått til tonane av regimentsmusikken.

Den fyrste ordren var underskriven av Kaiser Franz Joseph I. den 17. april 1915. Den slo fast at regimentet var oppløyst til evige tider og fana overførd til krigsmuseet i Wien. Den andre ordren var undeteikna av Joseph Ferdinand men ikkje datert. Den gjekk meir genererelt på upålitelege tsjekkiske troppar, var trugande i ordlyden og skulle lesast opp for alle tsjekkiske regiment. Også denne slo fast at Infanterieregiment Nr. 28 var oppløyst.

Bakgrunn

Joseph Ferdinand var ein erkehertug av huset Habsburg (Toskana-greina) og militær leiar. I 1915 var han øvstkommanderande for den 4. armé på austfronten. Etter dei katastrofale nederlaga ved Brusilov-offensiven i 1916 vart han avløyst. Då krigen var slutt heldt han fram å bu i Austerrike men måtte sei frå seg adelstittelen. Etter nazistane sin innmarsj i 1938 vart han arrestert og sat ei kort tid i Dachau.

Joseph Ferdinand sin ordre

Ordren slik den er attgjeven i Den gode soldat Švejk samsvarar bortimot ordrett ein versjon som kom på trykk i den tsjekkiske eksilpressa under krigen[d]. Bortimot same ordlyden dukka opp i ein interpellasjon frå tyske nasjonalistar i Reichsrat seinare[b]. Desse to tilfella er dei einaste som synest å ha kome på trykk under sjølve krigen, men etter 1918 kom fleire til. I Wien sitt Kriegsarchiv er det dessutan lagra fleire versjonar av den, òg på ungarsk. Det kjem dessutan fram i korrespondansen mellom AOK, k.u.k. Kriegsministerium og Kriegsüberwachungsamt at det er snakk om eit falsum.

Flygeblad

Grunna sensur vart ikkje teksten trykt i avisene og heller ikkje gjort offentleg. Spor etter ordren finn ein derimot i ei kunngjering frå kretsretten i Liberec, datert 2. august 1915. Eit ikkje-periodisk trykkskrift med tittelen Armeebefehl des Erzherzog Josef Ferdinand, utan opplysningar om utgjevar, trykkeri og trykkstad, skulle konfiskerast[a]. Same avgjerda vart teken av andre domstolar i Böhmen.

I den tsjekkiske eksilpressa

Seinare på hausten kom heile teksten på trykk i den tsjekkiske eksilpressa, og med ekstra kommentarar[d]. Teksten skal ha vorte distribuert i større megder som flygeblad per post i Nord-Böhmen og i Wien og skal ha vore ei forfalsking for å sverta den tsjekkiske befolkninga. Opphavsmannen var ein skjørtemakar i Ústí nad Labem som vart arrestert og fengsla i Terezín. Ordren er datert 12. juli 1915 og vender seg til Infanterieregiment Nr. 18, Infanterieregiment Nr. 21 and Infanterieregiment Nr. 36.

Kriegsministerium

Den 27. oktober 1915 vert det i eit brev frå k.u.k. Kriegsministerium slege fast at ein slik ordre faktisk vart gjeven av ein ikkje namngjeven høgare kommandant. Det vart òg konkludert med at ein ikkje lenger ville prøva å stoppa spreiinga av flygeblada ettersom dei "nokså godt skildra dei faktiske tilhøva". Det vert dessutan opplyst om at dei siste fire setningane på flygebladet ikkje var med i den ekte ordren.

Parlamentet, 1917

I fylgje protokollane frå Reichsrat 5. desember 1917 var Joseph Ferdinand sitt Armeebefehl nummerert 4049 og datert 15. juni 1915. Den handla om Infanterieregiment Nr. 21 frå Čáslav, Infanterieregiment Nr. 36 frå Mladá Boleslav, k.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 12 frå Čáslav og k.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 8 frå Praha[b]. Spesielt det siste regimentet vart rekna som upåliteleg og under slaget ved Sienawa 27. mai 1915 vart over 1000 soldatar frå IR. 36 tekne til fange. Det er dermed liten tvil om det er kollapsen til dette regimentet som gav støyet til "ordren".

General Matuschka

I 1919 dukka dei to ordrane me kjenner frå Den gode soldat Švejk opp i ei avis i Wien. Her vert ikkje Joseph Ferdinand sitt namn nemnd i det heile. Kjelda til avisa hevda at ordren vart gjeven 27. juni 1915 av Militärkommando Krakau som på den tida var flytta til Moravská Ostrava. Ordren hadde Reservatnummer 5654 og innhaldet var så og sei likt versjonen til Hašek. I tillegg vart sagt at Sokol-foreiningane skulle haldast under spesiell oppsikt. Orden var underteikna av General Matuschka. Kjelda til denne teksten er ukjend men skal ha vore ein høgare offiser[c].

General Ludwig Matuschka (1859-1942) var kommandant for 1. Korpskommando og kjend for si uforsonlege haldning mot tsjekkarar han betrakta som svikarar. Han underskreiv dei fyrste dødsdommane av tsjekkiske sivilistar på slutten av 1914 og redaktør Kotek var eitt av desse fyrste offera for terrorveldet til generalen.

Seinare utgåver

Etter krigen dukkar teksten opp att i ulike aviser med meir eller mindre lik ordlyd. Det som likevel skil dei ulike versjonane er at datoane sjeldan stemmer overeins og at regimenta det gjeld ikkje alltid er dei same. I austerriksk avis vert det jamvel hevda at det var Erzherzog Friedrich some sende ut ordren[e].

Forfalska eller autentisk?

Dei sprikande datoane og signaturane tyder på at i alle fall deler av den påståtte armeeordren er ei forfalsking. Det er òg verd å merka seg språket. I den fyrste delen er tonen sakleg og byråkratisk, det er ei nøktern analyse av faktiske omstende på våren 1915. Siste delen er derimot emosjonell og truande, i sterk motsetning til den fyrste delen. Dette stemmer overeins med opplysningane til k.u.k. Kriegsministerium frå 1915 om at dei fire siste setningane ikkje var med i den opprinnelege ordren. Det er difor truleg snakk om ei forfalsking i form av eit oppsprita Armeebefehl, akkurat som med den beslekta ordren frå Kaiser Franz Joseph I. om oppløysing av Infanterieregiment Nr. 28. At ein liknande ordre vart gjeven er det liten tvil om, men av kven? I motsetning til ordren frå keisaren om oppløysing av IR. 28 er originaldokumentet ikkje funne. Kven som underskreiv ordren veit ein heller ikkje. Var det Joseph Ferdinand, Ludwig Matuschka eller Erzherzog Friedrich?

Med Hašek sine ord

Hašek si attgjeving av begge ordrane er nokså lik teksten i flygeblada slik det er sitert i den tsjekkiske eksilpressa men det stemmer ikkje at ordren dreia seg om Infanterieregiment Nr. 28 eller at Joseph Ferdinand leia "austhæren". Han var derimot sjef for k.u.k 4. Armee som heldt eit av frontavsnitta i Galicia og russisk Polen sommaren 1915.

Sitat
[III.1] Potom Švejk počal mluvit o známých rozkazech, které jim byly přečteny před vstoupením do vlaku. Jeden byl armádní rozkaz podepsaný Františkem Josefem a druhý byl rozkaz arcivévody Josefa Ferdinanda, vrchního velitele východní armády a skupiny, kteréž oba týkaly se událostí na Dukelském průsmyku dne 3. dubna 1915, kdy přešly dva bataliony 28. pluku i s důstojníky k Rusům za zvuků plukovní kapely.
[III.1]

Rozkaz arcivévody Josefa Ferdinanda:

České trupy během polního tažení zklamaly, zejména v posledních bojích. Zejména zklamaly při obraně posic, ve kterých se nalézaly po delší dobu v zákopech, čehož použil často nepřítel, aby navázal styky a spojení s ničemnými živly těchto trup. Obyčejně vždy směřovaly pak útoky nepřítele, podporovaného těmito zrádci, proti těm oddílům na frontě, které byly od takových trup obsazeny. Často podařilo se nepříteli překvapit naše části a takřka bez odporu proniknout do našich posic a zajmouti značný, velký počet obránců. Tisíckrát hanba, potupa i opovržení těmto bídákům bezectným, kteří dopustili se zrady císaře i říše a poskvrňují nejen čest slavných praporů naší slavné a statečné armády, nýbrž i čest té národnosti, ku které se hlásí. Dřív nebo později zastihne je kulka nebo provaz kata. Povinností každého jednotlivého českého vojáka, který má čest v těle, je, aby označil svému komandantovi takového ničemu, štváče a zrádce. Kdo tak neučiní, je sám takový zrádce a ničema. Tento rozkaz nechť je přečten všemu mužstvu u českých pluků. C. k. pluk čís. 28 nařízením našeho mocnáře jest již vyškrtnut z armády a všichni zajatí přeběhlíci z pluku splatí svou krví těžkou vinu.

Arcivévoda Josef Ferdinand

Litteratur

Referensar
aKundmachungenWiener Zeitung11.8.1915
bDas Verhalten der Tschechen im WeltkriegDeutschnationalen Geschäftsstelle Wien1918
cDas Verhalten des Tschechen im KriegeNeues Wiener Abendblatt10.5.1919
dDokumentyČeskoslovenská samostatnost23.9.1915
eArmeekommandobefehlDer Morgen17.10.1927
Telefonist Chodounský, Antonínen flag
Søk

Chodounský er namngjeven 46 gonger i Den gode soldat Švejk.

Chodounský er ein telefonist som det 11. marsjkompani vert tildelt ved avreisa frå Királyhida. Han vert med heilt til slutt, og er mykje involvert i forteljinga under togreisa fram til Sanok der han deler stabsvogna med Švejk, Einjährigfreiwilliger Marek, Rechnungsfeldwebel Vaněk, kokk Jurajda og Offiziersdiener Baloun.

Det kjem fram at han har vore ved fronten i Serbia, han nemner spesifikt at dei stoppa i Osijek på vegen dit. I ein samtale mellom Rechnungsfeldwebel Vaněk og Einjährigfreiwilliger Marek i Budapest vert det antyda at telefonist Chodounský kan vera angivar. Førenamnet hans "Tonouš" (kortform av Antonín) vert avslørt i Liskowiec når han skriv brev til kona.

Sitat
[III.1] Na druhé straně vagonu proti Vaňkovi seděl kuchař okultista z důstojnické mináže a cosi psal. Za ním seděli sluha nadporučíka Lukáše vousatý obr Baloun a telefonista přidělený k 11. marškumpačce, Chodounský. Baloun přežvykoval kus komisárku a vykládal uděšeně telefonistovi Chodounskému, že za to nemůže, když v té tlačenici při nastupování do vlaku nemohl se dostat do štábního vagonu ku svému nadporučíkovi.
Korporal Matějkaen flag
Søk

Matějka var ein kaprál som foråt seg på veg mot fronten i Serbia i fylgje telefonist Chodounský. Dette var heilt i starten av krigen då det var overflod av mat og krigsentusiasmen var stor. Alt dette hende på turen gjennom Ungarn nedover til Balkan-fronten ved elva Drina.

Bakgrunn

I Infanterieregiment Nr. 91 gjorde mange Matějka teneste i løpet av krigen. Ein av desse var Adolf Matějka frå Vimperk og han var i regimentet saman med Hašek og dei to vart jamvel tekne til fange saman 24. september 1915[a]. To andre Matějka frå regimentet vart tekne til fange same dagen.

Sitat
[III.1] Po všech tratích jsme nic jiného nedělali, než blili z vagonů. Kaprál Matějka v našem vagoně se tak přecpal, že jsme museli dát mu přes břicho prkno a skákat po něm, jako když se šlape zelí, a to mu teprve ulevilo a šlo to z něho horem dolem. Když jsme jeli přes Uhry, tak nám házeli do vagonů na každé stanici pečené slepice.
Referensar
aThe battle of ChorupanJomar Hønsi2021
Oberleutnant Maceken flag
Søk

Macek var ein tsjekkisk overløytnant som vart drepen i kampane i Bosnia. Det er telefonist Chodounský som fortel om dette på toget før Moson og legg til at Macek snakka berre tysk.

Sitat
[III.1] Přijel z druhého konce batalionskomandant a svolal všechny na poradu, a potom přišel náš obrlajtnant Macek, Čech jako poleno, ale mluvil jen německy, a povídá, bledý jako křída, že se dál nemůže ject, trať že je vyhozena do povětří v noci, Srbové že se dostali přes řeku a jsou nyní na levém křídle.
Jurajdová, Helenaen flag
Søk

Jurajdová var kona til den okkultistiske kokk Jurajda som no ga ut eit teosofisk magasin. Ho vert nemnd når mannen skriv brev til ho, finurleg sett saman for å koma gjennom sensuren. Jurajda brukar namnet Helenka, diminutivform av Helena.

Sitat
[III.1] Věř mně, drahá Helenko, že se opravdu snažím co nejvíce zpříjemnit našim pánům důstojníkům jich starosti a námahy. Byl jsem od pluku přeložen k maršbatalionu, což bylo mým nejvroucnějším přáním, abych mohl, byt’ i ze skromných prostředků, důstojnickou polní kuchyni na frontě uvésti v nejlepší koleje.
Professor Herolden flag
Søk

Herold var ein universitetsprofessor som Švejk hadde spela mariáš (mariáge) med på U Valšů før krigen (nemnd i anekdote).

Sitat
[III.1] Já konečně povídám: ,Pane Herolde, jsou tak laskav, hrajou durcha a neblbnou.’ Ale von se na mne utrh, že může hrát, co chce, abychom drželi hubu, von že má universitu. Ale to mu přišlo draze. Hostinský byl známej, číšnice byla s námi až moc důvěrná, tak jsme to tý patrole všechno vysvětlili, že je všechno v pořádku.
Detektiv Chodounskýen flag
Søk

Chodounský var, i den lange anekdota om detektiv Stendler, eigar av detektivbyrået der Stendler var tilsett.

Bakgrunn

Chodounský var òg i det verkeleg liv eigar av eit detektivbyrå i Praha. Firmaet hans er oppførst i adresse-boka for 1910. I anekdota er han berre omtala med etternamnet.

Sitat
[III.1] „Není ten Chodounský, co má soukromej detektivní ústav s tím vokem jako trojice boží, váš příbuznej?“ otázal se nevinně Švejk. „Já mám moc rád soukromý detektivy. Já jsem taky jednou sloužil před léty na vojně s jedním soukromýrn detektivem, s nějakým Stendlerem.

Litteratur

Detektiv Stendleren flag
Søk

Stendler var ein mann Švejk kjende frå fyrstegongstenesta, med hovudskalle forma som ei kjegle, tilsett av detektiv Chodounský. I militæret vart han ille plaga grunna hovudforma si og som detektiv hadde han ei rekkje uhell, noko Švejk illustrerer på sitt ordrike vis i anekdota.

Bakgrunn

Stendler har nok vore inspirert av ein reell person ettersom detektiv Chodounský ekisterte og kan ha tilsett han. Kor mykje av det som vert sagt i soga er sant, kan nok heller diskuterast.

Sitat
[III.1] „Není ten Chodounský, co má soukromej detektivní ústav s tím vokem jako trojice boží, váš příbuznej?“ otázal se nevinně Švejk. „Já mám moc rád soukromý detektivy. Já jsem taky jednou sloužil před léty na vojně s jedním soukromýrn detektivem, s nějakým Stendlerem.
Herr Zemeken flag
Søk

Zemek vart teken in flagrante av detektiv Stendler, med fru Grotová.

Sitat
[III.1] A vona se otočila zády ke mně a bylo vidět na kůži, že má vobtisknutej celej vzorek toho mřížkování z koberce a na páteři jednu přilepenou hilznu z cigarety. »Vodpuste,« povídám, »pane Zemku, já jsem soukromej detektiv Stendler, vod Chodounskýho, a mám ouřední povinnost vás najít in flagranti na základě oznámení vaší paní manželky.
Fru Grotováen flag
Søk

Grotová vart teken in flagrante delicto av detektiv Stendler, med herr Zemek.

Sitat
[III.1] »Vodpuste,« povídám, »pane Zemku, já jsem soukromej detektiv Stendler, vod Chodounskýho, a mám ouřední povinnost vás najít in flagranti na základě oznámení vaší paní manželky. Tato dáma, s kterou zde udržujete nedovolený poměr, jest paní Grotová.« Nikdy jsem v životě neviděl takovýho klidnýho občana.
Detektiv Stachen flag
Søk

Stach arbeidde hjå telefonist Chodounský sin konkurrent herr Stern og tok detektiv Stendler på fersken med fru Grotová.

Sitat
[III.1] ,A přitom jsem se,’ vyprávěl pan Stendler, ,pomalu začal vodstrojovat, a když už jsem byl vodstrojenej a celej zmámenej a divokej jako jelen v říji, vešel do pokoje můj dobrej známej Stach, taky soukromej detektiv, z našeho konkurenčního ústavu pana Sterna, kam se vobrátil pan Grot o pomoc, co se týká jeho paní, která prý má nějakou známost, a víc neřek než: »Aha, pan Stendler je in flagranti s paní Grotovou, gratuluji.
Herr Sternen flag
Søk

Stern var arbeidsgivaren til detektiv Stach, og hadde fått i oppdrag av herr Grot å spionera på kona.

Sitat
[III.1] ,A přitom jsem se,’ vyprávěl pan Stendler, ,pomalu začal vodstrojovat, a když už jsem byl vodstrojenej a celej zmámenej a divokej jako jelen v říji, vešel do pokoje můj dobrej známej Stach, taky soukromej detektiv, z našeho konkurenčního ústavu pana Sterna, kam se vobrátil pan Grot o pomoc, co se týká jeho paní, která prý má nějakou známost, a víc neřek než: »Aha, pan Stendler je in flagranti s paní Grotovou, gratuluji.
Herr Groten flag
Søk

Grot hadde gitt herr Stern og byråtet hans i oppdrag å spionara på kona, det praktiske vart utførd av detektiv Stach som tok detektiv Stendler og fru Grotová med buksene nede.

Sitat
[III.1] ,A přitom jsem se,’ vyprávěl pan Stendler, ,pomalu začal vodstrojovat, a když už jsem byl vodstrojenej a celej zmámenej a divokej jako jelen v říji, vešel do pokoje můj dobrej známej Stach, taky soukromej detektiv, z našeho konkurenčního ústavu pana Sterna, kam se vobrátil pan Grot o pomoc, co se týká jeho paní, která prý má nějakou známost, a víc neřek než: »Aha, pan Stendler je in flagranti s paní Grotovou, gratuluji.
Ganghofer, Ludwigen flag
*7.7.1855 Kaufbeuren - †24.7.1920 Tegernsee
Wikipedia czdeensv Søk
ganghofer.png

Neue Freie Presse5.8.1885.

ganghofer1.png

Karnisch-Julische Kriegszeitung, 11.7.1915

Ludwig Ganghofer blir gjort til ein sentral figur i stabsvogna på toget mellom Moson og Győr. Dette skjer gjennom Die Sünden der Väter, romanen som vert brukt som nøkkel i chiffer-systemet til Hauptmann Ságner. Problemet er berre at den er i to deler, og offiserane har fått delt ut fyrste i staden for andre del som dei skulle hatt. Det er Kadett Biegler som finn ut dette og set Ságner i forlegenheit framfor offisers-kollegane. Korleis det heile gjekk til kjem fram i ein samtale mellom Oberleutnant Lukáš og Švejk på stasjonen i Győr.

Forfattaren opplyser at det var ei lita bok, ei novelle i to deler. Boka kom faktisk i to deler men det var ein roman, ikkje ei novelle. Hauptmann Ságner legg òg til at "han skriv ikkje dårleg denne Ganghofer", ei oppfatning som utan tvil avspeglar forfattaren si eiga.

Bakgrunn

Ludwig Ganghofer var ein bayersk diktar som i si tid var svært populær, og mange av romanane hans er filmatisert. Han var ein av yndlingsdiktarane til Kaiser Wilhelm II. og personleg ven av keisaren. Die Sünden der Väter (Fedrenes synder) (Adolf Bonz & Comp., Stuttgart, 1886) er ein av Ludwig Ganghofer sine minst kjende romanar. Den hadde alt vorte gjeven ut som følgjetong i Neue Freie Presse frå 5. august 1885. Forfattaren budde på denne tida i Wien, han var mellom anna dramaturg ved Ringtheater, og dessutan bidrog til eit par aviser.

Det meste av Ludwig Ganghofer sine populære verk var inspirert av og lagt til dei alpine omgjevnadene i heimtraktene hans, men Die Sünden der Väter er eit unnatak. Handlinga finn stad i mondene storbymiljø, i München og Berlin. Denne romanen framstiller derimot eit miljø som er svært ulikt den bayerske landsbygda som forfattaren vanlegvis skildra.

Krigskorrespondent

Mindre kjendt er det at forfattaren var krigsreporter i 1915 og 1917. Sjølv om han òg til dels bretta ut krigens gru er perspektivet eit anna enn hjå forfattarar som Erich Maria Remarque og Jaroslav Hašek. Som tysk sjåvinist uttrykte han glede over at øydeleggingane ikkje råka hans eige heimland. Han skreiv dessutan propagandadikt og parolar. Han vart alvorleg såra hausten 1915, vart dekorert med Eiserne Kreuz og heldt fram som krigsreporter fram til 1917. Politisk var han av nasjonalistisk og antidemokratisk sinnelag.

Die Front im Osten (link A) beskriv fyrste delen av Gorlice-Tarnów-offensiven som Hašek seinare tok del i. Han omtalar mellom anna gjenerobringa av Przemyśl og eit opphald i Sambor tidleg i juni 1915 der han møtte k.u.k Stabsoffiziere.

Sitat
[III.1] Ve štábním vagoně, kde seděli důstojníci pochodového praporu, panovalo ze začátku jízdy podivné ticho. Většina důstojníků byla zahloubána do malé knihy v plátěné vazbě s nadpisem „Die Sünden der Väter. Novelle von Ludwig Ganghofer“ a všichni byli současně zabráni do čtení stránky 161. Hejtman Ságner, batalionní velitel, stál u okna, v ruce držel tutéž knížku, maje ji taktéž otevřenu na stránce 161.

Litteratur

Kronek, Marthaen flag
Søk
martha1.png

Neue Freie Presse7.8.1885.

martha.png

Neue Freie Presse20.1.1886.

Kronek var ein figur Die Sünden der Väter av Ludwig Ganghofer som dukka opp på side 161 i andre bindet av romanen. Av forfattaren vert ho omtala som "ei eller anna Marta".

Bakgrunn

Martha var ein av hovudpersonane i romanen Die Sünden der Väter av Ludwig Ganghofer og skodespelar ved Stadttheater i München. Ho vert introdusert berre få sider inn i romanen og omtala som ung og vakker. Mor hennar er òg med i handlinga[a].

Sitat
[III.1] „Pánové,“ řekl se strašně tajuplným výrazem, „nezapomeňte nikdy na stránku 161!“ Zahloubáni do té stránky, nemohli si z toho ničeho vybrat. Že nějaká Marta, na té stránce, přistoupila k psacímu stolu a vytáhla odtud nějakou roli a uvažovala hlasitě, že obecenstvo musí cítit soustrast s hrdinou role.

Kjelder: Milan Hodík, Neue Freie Presse

Referensar
aDie Sünden der VäterNeue Freie Presse5.8.1885
Albert, Richarden flag
Søk
albert.png

Neue Freie Presse5.8.1885.

albert1.png

Neue Freie Presse22.1.1886.

Albert er ein figur frå romanen Die Sünden der Väter av Ludwig Ganghofer, nemnd på side 161 i andre delen, akkurat som Marta. Forfattaren omtalar han som "ein eller anna Albert".

Bakgrunn

førenamn Richard var hovudpersonen i Die Sünden der Väter og vert introdusert heilt i starten. I fylgjetongutgåva som kom på trykk i Neue Freie Presse dukkar han opp alt i fyrste delen, datert 5. august 1885. Han bur i Berlin men kjem frå Bayern, akkurat som eg-personen i romanen. Det kjem òg fram at han har godt med pengar.

For å kunna stadfesta om Albert faktisk er nemnd på side 161 av den andre delen må ein gjeta seg til kkva utgåve Hašek viste til og så langt er ikkje desse opplysningane tilgjengeleg.

Sitat
[III.1] Potom se ještě objevil na té stránce nějaký Albert, který neustále se snažil mluvit žertovně,což vytrženo z neznámého děje, který před tím předcházel, zdálo se takovou hovadinou, že nadporučík Lukáš překousl vzteky špičku na cigarety.

Kjelder: Milan Hodík, Neue Freie Presse

Litteratur

Bügler von Leutholden flag
Søk

Bügler von Leuthold var adelsnamnet Kadett Biegler skrytte av at forfedrane hans brukte.

Sitat
[III.1] Šel dobrovolně na vojnu a vykládal hned při první příležitosti veliteli školy jednoročních dobrovolníků, když se seznamoval s domácími poměry žáků, že jeho předkové se psali původně Büglerové z Leutholdů a že měli v erbu čapí křídlo s rybím ocasem.
Erzherzog Albrechten flag
*3.8.1817 Wien - †18.8.1895 Arco
Wikipedia deenno Søk
batista.jpg

Leon Battista Alberti

albrecht.jpg

Erherzog Albrecht

Albrecht sitt namn vert mumla av Kadett Biegler når han høyrer om chiffrerings-systemet basert på Ludwig Ganghofer sin roman. Her vert han indirekte omtala gjennom "Erkehertug Albrecht sitt system".

Bakgrunn

Albrecht var ein austerriksk erkehertug av huset Habsburg, feltmarskalk og generalinspektør for Austerrike-Ungarn sin hær. Faren var Erzherzog Karl som leia dei austerrikske styrkane mot Napoléon ved Aspern i 1809.

Det er likevel svært lite truleg at Albrecht var personen Kadett Biegler mumla om. Sjølv om han var ein framståande militær leiar, har det ikkje lukkast å påvisa at han hadde detaljkunnskapar om kryptografi.

Alberti

Sergey Soloukh ser for seg at det heller kan vera snakk om den italienske filosofen Leon Battista Alberti (1404 - 1472). Han introduserte eit polyalfabetisk kryperings-system, men dette var lenge før Gronveld (sjå Bronckhorst-Gronsveld). Dermed stemmer ikkje kronologien i Kadett Biegler si utgreiing, men hypotesa er utover dette særs truverdig.

Alberti er eit framståande namn i kryptografi-historia og er ofte omtala som "far til den vestlege kryptografien". Det er difor sannsynleg at Kadett Biegler (dvs. forfattaren) blandar om namna og at han eigentleg meinte "Alberti sitt system".

Sitat
[III.1]Erzherzogs Albrecht system,“ zamumlal pro sebe snaživý kadet Biegler, „8922 = R, převzatý z methody Gronfelda.“ „Nový systém jest velice jednoduchý,“ zněl vagonem hlas hejtmanův. „Osobně obdržel jsem od pana plukovníka druhou knihu i informace.

Kjelder: Sergey Soloukh

Litteratur

van Bronckhorst-Gronsveld, Joost Maximiliaanen flag
*1598 Rimburg - †24.09.1662 Gronsveld
Wikipedia de Søk

Bronckhorst-Gronsveld sitt namn (indirekte gjennom Gronsveld-metoden) vert mumla av Kadett Biegler når han høyrer om chiffrerings-systemet basert på romanen Die Sünden der Väter av Ludwig Ganghofer.

Bakgrunn

Bronckhorst-Gronsveld var ein nederlandsk greve og bayersk hærførar som skal ha funne opp Gronsveld-metoden for chiffrering eller meir presist: den polyalfabetiske krypteringsmetoden. Oppfinninga skal i fylgje andre kjelder vore gjort av sonen Johann Franz.

Sitat
[III.1] „Erzherzogs Albrechtsystem,“ zamumlal pro sebe snaživý kadet Biegler, „8922 = R, převzatý z methody Gronfelda.“ „Nový systém jest velice jednoduchý,“ zněl vagonem hlas hejtmanův. „Osobně obdržel jsem od pana plukovníka druhou knihu i informace.

Skrivst òg:Gronfeld Hašek Jost Maximilian von Gronsfeld de

Litteratur

Leutnant Duben flag
Søk

Dub er namngjeven 237 gonger i Den gode soldat Švejk.

Dub var ein tsjekkisk reserve-løytnant og største tosken i heile romanen, mislikt såvel av offiserar som fotfolk. Han vart etter kvart Švejk sin hovudfiende, men var ingen likebyrdig motstandar for den raffinerte soldaten. Dub kom inn i soga då Kadett Biegler hadde avslørt fadesen med bøkene til Ludwig Ganghofer, men vert fyrst introdusert som Švejk sin hovudmotstandar i Budapest, etter at Biegler måtte gje opp den rolla grunna dei utdritne buksene sine og den påfylgjande "koleraen".

Dub var skulemeister i det sivile og ihuga monarkist, det siste gjorde han til eit naturleg mål for forfattaren sin forakt. Dub har konflikt etter konflikt med Švejk, som han alle kjem audmjuka ut av. Botnen vert nådd i Sanok der den gode soldat henter han ut frå eit horehus.

Dub er med i soga heilt til slutten og lid det endelege nederlaget når han vert grundig sett på plass av Kadett Biegler like før Żółtańce. Ellers kjem det fram at Dub budde i Královská 18 i Smíchov. I siste avsnittet i romanen, på prestegarden i Klimontów, er det Dub som ytrar dei siste linjene i romanen, like idiotisk som vanleg.

Bakgrunn

Forsøk på å identifisera ein prototype for Dub har ikkje gjeve noko eintydig resultat. Det meste av den klassiske litteraturen om Hašek nemner reserveløytnant Emanuél Michálek som vart føreslegen som modell av Jan Morávek alt i 1924. Michálek skal ha brukt same frasa som Dub: "Du kjenner meg ikkje, men...". Han og forfattaren tenestegjorde i same feltkompani i litt over ein månad, og skal ha kome i konflikt. Tilsynelatande er det likevel berre rangen og den vidkjende trugande setningen som knyter romanfiguren til den verkelege reserveløytnanten.

Johann Hutzler
hutzler.jpg

Leutnant i. d. Res. Johann Hutzler

© Spolek Jednadevadesátníci

Meir overtydande enn Jan Morávek si historie er den grundige og veldokumenterte undersøkinga til Karel Dub (Genealogické a heraldické listy, 2008). Han konkluderer med at personen som best tilsvarar Hašek sin løytnant var Johann Hutzler, og at namnet Dub truleg var lånt frå personar Hašek kjende frå før krigen eller frå České legie (det er oppførd 19 med etternamnet Dub i databasen til Legionane, 12 av desse i Russland). Sjå Emanuél Michálek for fleire opplysningar om Hutzler.

Robert Dub

På sine gamle dagar fortalde Jan Eybl journalistar at han hadde tenestegjord saman med ein regimentsdoktor Dub og at denne kjende Hašek. Det merkelege med denne historia er at doktoren i fylgje militærdokument ikkje vart innrullert i Infanterieregiment Nr. 91 før etter at Hašek var teken til fange! Utanom dette er så og sei alle detaljane Eybl kom med stadfesta.

Sitat
[III.1] Kadet Biegler se mezitím díval vítězně po všech a poručík Dub pošeptal nadporučíkovi Lukášovi, že to ,Čapí křídlo s rybím ocasem’ zjelo Ságnera jaksepatří.

Kjelder: Morávek, Eybl, Karel Dub

Litteratur

Kerckhoffs, Augusteen flag
*19.1.1835 Nuth - †9.8.1903 Paris
Wikipedia deenfrnlno Søk

Kerckhoffs er nemnd av Kadett Biegler under oppklåringa av krypteringsnøkkel-mysteriet til Hauptmann Ságner. Sjå Ludwig Ganghofer.

Bakgrunn

Kerckhoffs (fullt namn Jean-Guillaume Hubert Victor François Alexandre Auguste Kerckhoffs van Nieuwenhoff) var ein nederlandsk kryptograf og lingvist, ein av grunnleggjarane av militær kryptografi.

I januar og februar 1883 ga han ut sitt mest kjende skrift om kryptografi, La cryptographie militaire, som vart trykt i to deler i Journal des sciences militaires. Det vart rekna som ein av milepælane i det 19. århundres kryptografi. Her nemner han både Oberleutnant Fleissner og Kircher.

Kadett Biegler tek derimot feil når han fortel Hauptmann Ságner at Kerckhoffs gav ut dette som ei bok. Det var eigentleg ein to-delt artikkel som kom ut i to nummer av det ovanamnde tidsskriftet.

Auguste Kerckhoffs, "La cryptographie militaire", 1883

Le colonel Fleissner (Handbuch der Kryptographie) a adopté, sans modification aucune, la méthode de déchiffrement du major Kasiski.

Le Père Kircher (Polygraphia nova et universalis ; Rome, 1663) a remplacé les lettres du tableau de Vigenère par des nombres, d’où le nom d’Abacus numeralis donné à son système.

Sitat
[III.1] „Dovoluji si,“ řekl, „pane hejtmane, upozorniti na knihu Kerickhoffovu o vojenském šifrování. Knihu tu může si každý objednat ve vydavatelstvu ,Vojenského naučného slovníku’. Jest tam důkladně popsána, pane hejtmane, methoda, o které jste nám vypravoval.

Skrivst òg:Kerickhoff Hašek

Litteratur

Kircher, Anasthasiusen flag
*2.5.1601 Geisa - †27.11.1680 Roma
Wikipedia czdeenno Søk

Kircher var, i fylgje Kadett Biegler, ein oberst som hadde tent i den saksiske hæren under Napoléon, og som hadde funne opp metoden som var beskriven i Kerckhoffs si bok som no i mai 1915 dukka opp på eit troppetransport-tog mellom Moson og Győr.

Bakgrunn

Kircher viser heilt sikkert ikkje til ein oberst i den saksiske hæren, men heller den tyske vitskapsmannen, universalgeniet og jesuittfaderen som faktisk er nemnd av Kerckhoffs i artikkelen La Cryptographie Militaire frå 1883. Verket hans, Polygraphia nova et universalis, 1663, er rekna som ein grunnpillar i kryptografien.

Han hadde eit vidt interressefelt: musikk, medisin, egyptologi, Kinastudiar, bibelstudiar, medisin, matematikk, akustikk, astronomi, bakteorologi, mekanikk for å nemna nokre. Han var òg ein praktisk oppfinnar.

Auguste Kerckhoffs, "La cryptographie militaire", 1883

Le Père Kircher (Polygraphia nova et universalis ; Rome, 1663) a remplacé les lettres du tableau de Vigenère par des nombres, d’où le nom d’Abacus numeralis donné à son système. Seulement, au lieu d’écrire le texte cryptographique de la façon ordinaire, Kircher prend une page d’écriture quelconque, et indique les nombres du cryptogramme par des points placés sous les lettres, à des intervalles correspondant à la valeur des nombres obtenus. Schott a commenté le système du Père Kircher dans sa Schola stenographica ; de là que beaucoup d’auteurs, Larousse entre autres, lui en ont attribué la paternité.

Sitat
[III.1] Vynálezcem jejím je plukovník Kircher, sloužící za Napoleona I. ve vojsku saském. Kircherovo šifrování slovy, pane hejtmane. Každé slovo depeše se vykládá na protější stránce klíče.

Litteratur

Oberleutnant Fleissner von Wostrowitz, Eduard B.en flag
*1825 Lemberg - †31.3.1888 Wien
Wikipedia en Søk
fleissner.jpg
fleissner1.png

Oesterreichischer Soldatenfreund22.11.1881.

fleissner.png

Local-Anzeiger der 'Presse'1.5.1888.

Fleissner var ein overløytnant som hadde perfeksjonert metoden til Kircher i fylgje Kadett Biegler, og skal ha brukt Die Sünden der Väter av Ludwig Ganghofer i eit eksempel i boka si.

Bakgrunn

Fleissner var i verkelegheita ein austerriksk oberst som i 1881 gav ut Handbuch der Kryptographie. Ettersom denne boka kom ut fem år før Die Sünden der Väter av Ludwig Ganghofer, er opplysningane Kadett Biegler gjev tvilsame sjølv om alle namna han nemner har samband med kryptografi. Boka hans er såvidt nemnd i det kjende essayet til Kerckhoffs frå 1883.

Boka vart ikkje gjeven ut på forlaget til Theresianische Militärakademie som Kadett Biegler hevdar. Derimot var den sjølvutgjeven og distribuert av L. W. Seidel & Sohn.

Fleissner gjorde sitt inntog i verdslitteraturen enno medan han levde. Han er nemleg nemnd i romanen Mathias Sandorf av Jules Verne alt i 1885.

Auguste Kerckhoffs, "La cryptographie militaire", 1883

Le colonel Fleissner (Handbuch der Kryptographie) a adopté, sans modification aucune, la méthode de déchiffrement du major Kasiski.

Jules Verne, "Mathias Sandorf", 1885

Ces grilles, d’un si vieil usage, maintenant très perfectionnées d’après le système du colonel Fleissner, paraissent encore être le meilleur procédé et le plus sur, quand il s’agit d’obtenir un cryptogramme indéchiffrable.

Sitat
[III.1] Kircherovo šifrování slovy, pane hejtmane. Každé slovo depeše se vykládá na protější stránce klíče. Methoda ta zdokonalena nadporučíkem Fleissnerem v knize ,Handbuch der militärischen Kryptographie’, kterou si každý může koupit v nakladatelství vojenské akademie ve Víd. Novém Městě. Prosím, pane hejtmane.“

Litteratur

Ronovskýen flag
Søk

Ronovský er nemnd når Offiziersdiener Baloun like etter ankomsten i Győr er så svolten at han viser opprørske tendensar og Švejk finn det på sin plass å setja hendingane i perspektiv med endå ei lita soge.

Sitat
[III.1] „Ty máš nějakýho mladýho dědečka,“ řekl přívětivě, když dojeli do Rábu, „kerej se dovede pamatovat jen na tu vojnu v 66. roce. To já znám nějakýho Ronovskýho a ten měl dědečka, kerej byl v Italii ještě za roboty a sloužil tam svejch dvanáct let a domů přišel jako kaprál.
Róža Šavaňůen flag
*12.9.1841 Izsákfa - †9.4.1907 Tótvázsony
Wikipedia deenhu Søk
sandor.jpg

József Savanyú

Das interessante Blatt26.6.1884.

savan1.png

Neue Warte am Inn16.5.1886.

Róža Šavaňů vert nemnd av Švejk når han prøver å forklara Oberleutnant Lukáš kor idiotisk det er å starta å lesa ei bok frå andre bandet. Han nemner som døme at han ein gong las ein bloddrypande roman i to deler om Róža Šavaňů frå Bakony-skogen.

Bakgrunn

Róža Šavaňů viser definitivt til den ungarske røvarhovdingen József Savanyú som herja i traktene ved Bakony og Balaton frå omlag 1875 til 1884. Jaroslav Hašek skreiv òg om Savanyú i soga Frå det gamle fengselet i Ilava. I denne soga er han dessutan hovudpersonen[a].

József Savanyú

József "Jóska" Savanyú var son til ein gjetar og saman med broren sto han i spissen for ein røvarbande som var illgjetne for brutaliteten sin. I samband med ein kyrkjefest 29. juni 1879 kom det til skotveksling med det lokale politiet og broren Istvan vart drepen, medan Jóska såvidt kom seg unna. Denne hendinga vart omtala i avisene òg i den austerrikske delen av dobbeltmonarkiet. Den 31. august 1881 utførde han eit rovmord og i april 1882 kom det ein etterlysningsplakat, òg kunngjort i avisene.

Den 4. mai 1884 vart han endeleg arrestert etter å ha vorte overrumpla i sømne. Rettsaka gjekk i Szombathely i 1886 og 17. mai fall dommen. Bandeleiaren fekk livstid medan mange av hans medsamansvorne fekk lange fengselstraffer. Det var kalla inn 200 vitne inn i saka. Avgjerdsla vart anka vidare; fyrst vart hovudtiltala dømd til døden, men den 2. mars 1887 vart dommen på ny gjord om til livstid. Savanyú vart no sendt til fengselet i Ilava (no i Slovakia) men vart sett fri på prøve etter 15 år. I 1900 rapporterte avisene at han hadde slege seg ned på heimstaden sin og opna ein snekkarverkstad.

Sándor Rózsa

Ein anna inspirasjon kan ha vore den legendariske ungarske røvaren Sándor Rózsa (1813-1878). Han hadde eit stort nok namn til å bli tilgodesett med ein nekrolog i New York Times[b] og det vart skrive bøker om han[c]. Milan Hodík og Grete Reiner er meiner begge at dette er mannen Švejk har i tankane, men truleg blandar den gode soldaten dei to forbrytarane saman og dei biografiske detaljane stemmer best med banditten frå Bakony. Om det vart skrive bøker òg om den siste er derimot uvisst.

Sitat
[III.1] „Já jsem byl, jak povídám,“ zněl na opuštěné koleji měkký hlas Švejkův, „taky téhož mínění. Jednou jsem koupil krvák vo Róžovi Šavaňů z Bakonskýho lesa a scházel tam první díl, tak jsem se musel dohadovat vo tom začátku, a ani v takovej raubířskej historii se neobejdete bez prvního dílu.

Kjelder: Petr Novák, Sergey Soloukh

Litteratur

Referensar
aZe staré trestnice v IlavěJaroslav Hašek, Kalendář Besed lidu na obyčejný rok1915
bDeath of a "robber king"New York Times15.12.1878
cRozsa Sándor, král loupežníků a paličůB. Černý
Platearbeidar Adamecen flag
Søk

Adamec var ein platearbeidar frå fabrikken Daňkovka som Švejk var i ferd med å fortelja Oberleutnant Lukáš om før han vart avbroten.

Sitat
[III.1] Nadporučík Lukáš mluvil takovým hlasem, jako by se o něho pokoušela horečka, a toho okamžiku, když umlkl, využitkoval Švejk k nevinné otázce: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, za prominutí, proč se nikdy nedozvím, co jsem vyved hroznýho: Já, pane obrlajtnant, jsem se vopovážil na to zeptat jenom kvůli tomu, abych se příště mohl takový věci vystříhat, když se všeobecně povídá, že se vod chyby člověk učí, jako ten slejvač Adamec z Daňkovky, když se vomylem napil solný kyseliny...“
Nikodémen flag
Søk

Nikodém hadde døydd på sjukehus i Budějovice av gallopperande tuberkulose men stod enno oppført på lønningslista til Rechnungsfeldwebel Vaněk.

Sitat
[III.1] Kdyby mně ti lotři alespoň oznámili, jestli někdo není ve špitále. Ještě minulý měsíc ved jsem nějakého Nikodéma, a teprve při lénunku jsem se dozvěděl, že ten Nikodém zemřel v Budějovicích v nemocnici na rychlé souchotiny.
Zugsführer Zykaen flag
Søk

Zyka var ein lagførar som ikkje hadde den ringaste oversikt over mannskapa sine, noko som laga rot i papira til Rechnungsfeldwebel Vaněk.

Bakgrunn

Ein viss Korporal Václav Zika gjorde faktisk teneste i 2. bataljon, 6. kompani i juni 1915 og det ikkje utelukka at Hašek kom i kontakt med han frå 11. juli og utover. Zika vart teken til fange ved Isonzo-fronten i 1916.

Sitat
[III.1] A nejhorší je u nás ten cuksfíra Zyka. Samý žert, samá anekdota, ale když mu oznamují, že je Kolařík odkomandován z jeho cuku k trénu, hlásí mně druhý den zas týž samý štand, jako by Kolařík dál se válel u kumpanie a u jeho cuku.
Kolaříken flag
Søk

Kolařík var ein soldat som hadde vorte flytta frå laget til Zugsführer Zyka utan att det viste att i papira til Rechnungsfeldwebel Vaněk.

Sitat
[III.1] A nejhorší je u nás ten cuksfíra Zyka. Samý žert, samá anekdota, ale když mu oznamují, že je Kolařík odkomandován z jeho cuku k trénu, hlásí mně druhý den zas týž samý štand, jako by Kolařík dál se válel u kumpanie a u jeho cuku.
Kozelen flag
Søk

Kozel var ein postmann Švejk fortalde Offiziersdiener Baloun om i ei anekdote.

Sitat
[III.1] Teď si představ, že by tu šunku z feldpošty poslali k nám do kumpačky a my jsme si s panem rechnungsfeldvéblem každej uřízli kousek, a vono by nám to zachutnalo, tak ještě kousek, až by to s tou šunkou dopadlo jako s jedním mým známým listonošem, nějakým Kozlem. Měl kostižer, tak mu napřed uřízli nohu pod kotník, potom pod koleno, potom stehno, a kdyby byl včas neumřel, byli by ho vořezali celýho jako prasklou tužku.
čeledín Vomelen flag
Søk

Vomel var drengen til Balon heime og hadde åtvara han mot konsekvensane av oveting.

Sitat
[III.1] Měl jsem doma starýho čeledína Vomela a ten mě vždycky napomínal, abych jen tak nepejchnul, necpal se, že von pamatuje, jak mu jeho dědeček vypravoval dávno vo jednom takovým nedožerovi.
Oberleutnant Šebaen flag
Søk

Šeba var ein overløytnant som Švejk kjende frå tida si som offiserstenar for Oberleutnant Lukáš i Praha. Denne soga set Offiziersdiener Baloun på plass for å ha ete opp lunsjen til sin overordna, og Švejk held fram kor fortreffeleg han behandla sin obrlajtnant i forhold til korleis Oberleutnant Šeba sin tenar behandla sin føresette.

Sitat
[III.1] Tak si vybral ten den nadívané holoubě. Já jsem si myslel, když mně dali půlku, že by si snad mohl pan obrlajtnant myslet, že jsem mu druhou půlku sežral, tak jsem ještě jednu porci koupil ze svýho a přines takovou nádhernou porci, že pan obrlajtnant Šeba, který ten den sháněl oběd a přišel právě před polednem na návštěvu k mýmu obrlajtnantovi, se taky najed.
Ordonnanz Matušičen flag
Søk

Matušič er namngjeven 22 gonger i Den gode soldat Švejk.

Matušič var ordonnans ved marsjbataljonen til Švejk og er innom i soga fleire gonger heretter, utan eigentleg å spela noko viktig rolle. Han er mellom anna til stades då Kadett Biegler har sin minneverdige draum på toget til Budapest: han spelar kort med Offiziersdiener Batzer då Biegler vaknar til live att. Han tek òg del i sjølve draumen der han er engel og saman med Batzer kastar han Biegler i latrina etter ordre frå Herren sjølv.

Bakgrunn

Ordonnanz Matušič kan ha hatt ein verkeleg modell. Jaroslav Hašek vart sent til fronten med IR 91 sin XII. Marschbataillon, så ordonnansen her kan ha inspirert forfattaren. Men i betraktning av forfattaren sin tendens til å projisera verkeleg felt-einingar til litterære marsj-einingar: modellen bør kanskje leitast etter hjå Čeněk Sagner sine ordonnansar i III. Feldbataillon i IR 91.

Sitat
[III.1] „Pane kadet,“ řekl, „pan obrlajtnant poslal sem ordonanc Švejka, aby mu řek, co se stalo. Byl jsem teď u štábního vagonu a batalionsordonanc Matušič vás hledá z nařízení pana batalionskomandanta. Máte hned jít k panu hejtmanovi Ságnerovi.“
General Woinovich von Belobreska, Emilen flag
*23.4.1851 Petrinja - †13.2.1927 Wien
Wikipedia deen Søk

Woinovich er nemnd i samband med postkort som det 11.marsjkompani har fått som kompensasjon for salamien dei var lova. Forfattaren slår korrekt fast at Woinovich er sjef for krigsarkivet. Dette kjem fram under den tilspissa samtalen mellom Hauptmann Ságner og Kadett Biegler på stasjonen i Győr.

Bakgrunn

Woinovich var ein austerriks-ungarsk general og militærhistorikar av kroatisk avstaming som fram til 1915 var direktør for krigsarkivet i Wien. Han var òg forfattar av 11 bøker, for det meste krigshistoriske verk. Ei gate i Wien er oppkalla etter han.

Sitat
[III.1] Kadet Biegler podal veliteli batalionu dvě z těch pohlednic, které vydávalo ředitelství Vojenského válečného archivu ve Vídni, kde byl náčelníkem generál pěchoty Wojnowich. Na jedné straně byla karikatura ruského vojáka, ruského mužika se zarostlou bradou, kterého objímá kostlivec.

Skrivst òg:Wojnowich Hašek Emil Vojnović hr

Litteratur

Grey, Edwarden flag
*25.4.1862 London - †7.9.1933 Fallodon
Wikipedia deensv Søk
grey2.png

Neues Wiener Journal12.5.1915.

Sir Edward Grey er nemnd i samband med postkorta som det 11. marsjkompani fekk utdelt som kompensasjon for salamien dei eigentleg skulle ha fått på togtransporten frå Budapest austover mot fronten. Eit av korta førestiller Sir Edward Grey dinglande i galgen. Han er òg offeret for eit hat-dikt frå diktsamlinga Jernneven av poeten Greinz. Forfattaren siterer fyrste verset av diktet feilfritt.

Bakgrunn

Sir Edward Grey var britisk utanriksminister frå 1905 til 1915 og spela ei viktig rolle under hendingane som førde til krigsutbrotet i 1914, sjølv om hans diplomatiske innsats feila. Han vert kritisert for ikkje å ha gitt Tyskland klår beskjed om at ein invasjon av Belgia ville føra til krig med Storbritannia, men får ein del av æra for å få Italia med i krigen på Ententen si side.

A friend came to see me on one of the evenings of the last week — he thinks it was on Monday, August 3rd. We were standing at a window of my room in the Foreign Office. It was getting dusk, and the lamps were being lit in the space below... My friend recalls that I remarked on this with the words, "The lamps are going out all over Europe: we shall not see them lit again in our lifetime".

Sitat
[III.1] Nahoře bylo: „Viribus unitis“ a pod tím obrázek, jak na šibenici visí Sir Edward Grey a dole pod ním vesele salutují rakouský i německý voják.

Litteratur

Greinz, Rudolfen flag
*16.8.1866 Pradl - †16.8.1942 Innsbruck
Wikipedia de Søk
grey2.png

Neues Wiener Journal12.5.1915.

Greinz er nemnd i samband med postkort som det 11. marsjkompani har fått som kompensasjon for salamien dei skulle hatt. Greinz vert sitert frå diktsamlinga "Jernknyttneven". Småvitsar om fiendne våre., som inneheld eit makabert dikt om den britiske utanriksministeren Sir Edward Grey.

Bakgrunn

Greinz var ein austerriksk forfattar som i 1915 ga ut diktsamlinga Die eiserne Faust. Marterln auf unsere Feinde.. Eit dikt frå denne samlinga er sitert i romanen. Mange andre vart òg "æra" i denne samlinga: Nikolaj Nikolajevitsj og Churchill var berre nokre av dei.

Diktet heiter "Grey" og er nokså nøyaktig gjengitt men det ser det ut som Hašek oversette tittelen på boka feil: "Marterl" vert oversett med "småvitsar", medan det eigentleg er eit relegiøst minnesmerke, gjerne sett opp langs vegkantar til minne som nokon som har mista livet der. Desse finn ein mest i Austerrike, Bayern og Tsjekkia. "Bildstock" er eit meir vanleg tysk ord, noko presis norsk oversetjing finst ikkje. Eit anna mistak er at avslutningshermeteiknet på sjølve boktittelen er feilplassert (sikkert ikkje forfattaren sin feil), noko som gjev inntrykk av at boka berre heiter "Jernknyttneven".

Sitat
[III.1] Básnička dole byla vzata z knížky Greinzovy: „Železná pěst“. Žertíčky na naše nepřátele, o kterých říšské listy psaly, že verše Greinzovy jsou rány karabáčem, přičemž obsahují pravý nezkrocený humor a nepřekonatelný vtip.

Litteratur

Judas Iskarioten flag
Wikipedia czdeenno Søk
judas.jpg

Judas til høgre

Judas Iskariot er nemnd i diktet av Greinz om Sir Edward Grey.

Bakgrunn

Judas Iskariot var i fylgje Nye Testamentet ein av Jesus sine tolv opprinnelege apostlar. Han er best kjend for rolla si i å svika Jesus til dei romerske styresmaktene. Namnet er ei gresk form av Judah og er i ettertid vorte synonymt med svikar, som til dømes i dette diktet om Sir Edward Grey.

Sitat
[III.1] Na šibenici, v příjemné výši,
měl by se houpat Edward Grey,
je na to již nejvyšší čas,
však třeba upozornit vás,
že žádný dub své nepropůjčil dřevo
k popravě toho jidáše.

Skrivst òg:Jidáš Iškariotský cz Judas Ischariot de Judas Iscariot en

Litteratur

General Ritter von Herberten flag
Søk
herbert.png

Ordre de Bataille am 3/7. 1915.

© ÖStA

herbert.jpg

Das Infanterieregiment Nr. 91 am Vormarsch in Galizien.

© VÚA

Ritter von Herbert signerte eit telegram med ordre om umiddelbar forflytning til fronten ved Sokal. Dette mottok Hauptmann Ságner på stasjonen i Győr. General Ritter von Herbert hadde send mange slike telegram, ukrypterte. Det nemnde telegrammet var òg kopiert til den 14. marsjbataljon frå Infanterieregiment Nr. 75.

Stasjonskommandant Bahnhofskommandant Zykán kunne så fortelja Hauptmann Ságner at han hadde fått eit hemmeleg skriv frå divisjonskommandoen om at brigadesjefen hadde vorten galen og var send til Wien. Alle telegramma hans skulle heretter ignorerast.

Bakgrunn

General Ritter von Herbert var i fylgje romanen ein austerriksk general og sjef for brigaden Infanterieregiment Nr. 91 tilhøyrde. Nokon med dette namnet er likevel ikkje oppførd i Schematismus, så Herbert er klårt ein oppdikta person. Det næraste ein kjem er oberstane Franz Herbert og Herbert Herberstein men ingen av desse hadde rollar som tilsvarar romanen sin Herbert[a]. Ein general ville heller ikkje vore brigadekommandant, denne stillinga var det vanlegvis ein oberst som hadde. Det er likevel mogeleg at forfattaren lånt historia frå det verkeleg liv: mange offiserar braut saman og vart sjukmelde i løpet av krigen.

I Ordre de Bataille frå 3. juli 1915 er øvstkommanderande for Infanteriebrigade Nr. 17, eininga IR 91 rapporterte til, Oberst Schubert. Han vart avløyst av oberst Johannes von Mossig 17. juli og 13. september vart så denne avløyst av oberst Alfred Steinsberg. Mossig var likevel tilbake i stillinga få veker seinare ettersom det var sjukdom høgare oppe i kommandokjeda som førde til denne midlertidige endringa.

Starten av neste kapittel held fram tråden om den ustabile brigadesjefen, og gjev eit mogeleg haldepunkt. Det er snakk om å byggja ei bru over Bug. IR 91 vart faktisk gjevne ordre om å gjera dette 20. juli (ved Kamionka Strumiłowa), men vart hindra av flaum og fekk same dagen brått ordre om å marsjera til Sokal. Kan Schubert ha vorte fjerna grunna dårlege helse og dermed ha vore førebilete for Hašek sin "Herbert"?

Erstatningstroppar på ville vegar

Som ofte i denne (og andre) romanar brukar forfattaren gjerne si licensia poetica til å triksa med hendingar og fakta. Ordren om å byggja ei bru og så få kontraordre om å marsjera til Sokal er rettnok autentisk, men at desse ordrane kom til marsjeiningar langt bak fronten er dikting. Ingen marsjbataljonar var med på dei nemnde aktivitetane ved Bug og Sokal. Desse vart vanlegvis oppløyste i det dei nådde fronten og vart innlemma i hovudstyrken til regimentet. I dette avsnittet finn me òg ein tidskonflikt: dei 14. marsbataljonane, inkludert den til Infanterieregiment Nr. 75, vart fyrst sende til fronten i midten av september. Dette var seks veker etter slaget ved Sokal og på ei tid då fronten gjekk mykje lenger aust, ved Dubno.

Sitat
[III.1] První telegram musel být odevzdán, třebas měl obsah velice překvapující, když je batalion na stanici v Rábu: „Rychle uvařit a pak pochodem na Sokal.“ Adresován byl nešifrovaně na pochodový batalion 91. pluku s kopií na pochodový batalion 75. pluku, který byl ještě vzadu. Podpis byl správný: Velitel brigády: Ritter von Herbert.
[III.2] „Ten vyváděl, ten váš brigádní jenerál,“ řekl, chechtaje se na celé kolo, „ale doručit jsme vám tu blbost museli, poněvadž ještě nepřišlo od divise nařízení, že se jeho telegramy nemají dodávat adresátům.

Kjelder: Jaroslav Křížek, VÚA, ÖStA

Referensar
aSchematismus für das k. u. k. Heer...K.k. Hof und Staatsdruckerei1914
Kraft, Udoen flag
*29.11.1870 Büdingen - †22.8.1914 Anloy
Søk
kraft2.png

Reichspost21.2.1915.

Udo Kraft var ein tysk lærar som var Kadett Biegler sitt førebilete, noko som kjem fram i den katastrofale samtalen han hadde med Hauptmann Ságner i det toget forlet Győr i retning Budapest. Biegler las akkurat i boka Sjølvoppdragelse til død for keisaren av Udo Kraft, utgjeve av C.F. Amelang’s Verlag i Leipzig.

Bakgrunn

Udo Kraft (Rudolf Karl Emil Kaspar Robert Kraft) var ein tysk gymnaslærar som melde seg som frivillig då verdskrigen starta. Han vart skoten i tinningen ved Anloy i Belgia tre veker etterpå og døydde momentant. Han gjorde teneste som visesersjant ved det 116. infanteriregiment.

Kadett Biegler sin omtale av boka er upresis. Den er ei samling av brev og dagbøker og vart utgjeven tidleg i 1915, altså etter Udo Kraft sin død. Tittelen gjaldt dessutan død for fedrelandet, ikkje for keisaren.

Ei engelsk omsetjing av Kenneth Kronenberg er tilgjengeleg online[a].

Selbsterziehung zum Tod fürs Vaterland. Aus den nachgelassenen Papieren des Kriegsfreiwilligen Prof. Udo Kraft.

Sitat
[III.1] „Přál bych si, když padnu v boji, aby po mně zůstala památka, pane hejtmane. Mým vzorem je německý profesor Udo Kraft. Narodil se roku 1870, nyní ve světové válce přihlásil se dobrovolně a padl 22. srpna 1914 v Anloy. Před svou smrtí vydal knihu ,Sebevýchova pro smrt za císaře’.“

Kjelder: Kenneth Kronenberg, Volkmar Stein

Litteratur

Referensar
aUdo KraftKenneth Kronenberg
General Mazzuchelli, Aloisen flag
*17.09.1776 Brescia - †05.08.1868 Vöslau
Søk
mazzuchelli.png

Tages-Post, 12.8.1868

Tages-Post12.8.1868.

Mazzuchelli er nemnd i Kadett Biegler si notisbok med skisser av historiske slagmarker. Her er det slaget ved Trutnov det er snakk om.

Bakgrunn

Mazzuchelli var ein austerriksk general som vart pensjonert i 1844. At Mazzuchelli skal ha leia ein divisjon ved slaget ved Trutnov 27. juni 1866 er såleis heilt utenkjeleg ettersom han var 90 år. Mazzuchelli var kjend som innehavar av IR10 alt frå 1817 men om dette regimentet deltok i slaget er uvisst.

Sitat
[III.1] Kadet Biegler napsal: „Bitva u Trutnova neměla být svedena, poněvadž hornatá krajina znemožňovala rozvinutí divise generála Mazzucheliho, ohrožené silnými pruskými kolonami, nalézajícími se na výšinách obklopujících levé křídlo naší divise.“

Skrivst òg:Mazzucheli Hašek

Litteratur

General von Benedek, Ludwigen flag
*14.7.1804 Sopron - †27.4.1881 Graz
Wikipedia czdeenno Søk
benedek.png

Neue Freie Presse27.4.1881.

Benedek sitt namn vert teke i bruk av Hauptmann Ságner når han forakteleg kallar Kadett Biegler "Din budweiser Benedek!"

Bakgrunn

Benedek var ein austerriksk general og øvstkommanderande under den prøyssisk-austerrikske krigen i 1866. Han fekk skulda for det katastrofale nederlaget, vart pensjonert og stilt for krigsrett. Rettsaka vart stoppa av Kaiser Franz Joseph I..

Benedek-kaserna i Brucker Lager er kalla opp etter han.

Sitat
[III.1] „Podle vás bitva u Trutnova,“ řekl s úsměvem hejtman Ságner, vraceje sešitek kadetovi Bieglerovi, „mohla být svedena jedině v tom případě, kdyby Trutnov byl na rovině, vy budějovický Benedeku.

Litteratur

Bahnhofskommandant Zykánen flag
Søk
zykan.jpg

Professor Zykán var sjølvsagt aldri stasjonskommandant i Ungarn men etternamnet hans kan uansett ha inspirert HAS.

Zlatá Praha 21.10.1892.

Zykán var ein aktiv offiser med ukjend rang som var stasjonskommandant i Győr. Han var tsjekkar og hadde gått på Infanteriekadettenschule Prag saman med Hauptmann Ságner og Oberleutnant Lukáš. På stasjonen har han og Ságner ein samtale der det kjem fram at Ságner òg i si tid hadde vore tsjekkisk patriot. Han hadde stått opp mot "Austrianismen" ved skulen men hadde seinare tona ned overtydinga si for å fremja karrieren.

Bakgrunn

Det har ikkje lukkast å finna nokon sannsynleg modell for denne offiseren og etternamnet er ikkje oppførd i Schematismus frå 1914. Det er dessutan eit nokså sjeldant etternamn. Per 2020 førekom det berre 47 gonger i Tsjekkia og det store fleirtalet av desse budde i Beroun (15) og Praha (16).

Lånt namn

Ettersom ingen offiser Zykán er å oppdriva er det i beste fall snakk om namnelåning, ein metode Hašek ofte brukte i romanen (Švejk, Břetislav Ludvík, Offiziersdiener Baloun m.fl. er døme på dette). Teke i betraktning av at Zykán er eit såpass sjeldant etternamn dukkar namnet opp overraskane ofte hjå Hašek. Ein professor Zykán er nemnd i to forteljinga (sjå linka og c) og i ei tredje spelar ein soldat med same namn ei heilt perifer rolle (link b).

zykan.png

Nachrichten über Verwundete und Kranke 30.10.1916.

Ein merkar seg òg at i Infanterieregiment Nr. 91, 11. feltkompani (Hašek sitt i 1915) gjorde infanteristen Alois Zykan teneste. Likevel har me ingen prov på at dei to var i kompaniet samtidig, men det faktum at soldaten Zykán dukkar opp Hašek si forteljing frå 1916 om den austerrikske kaptein Alserbach styrkar teorien. Zykan var fødd i Wien i 1889 og vart skoten i hovudet 10. august 1916 ved Isonzo-fronten. Han døydde ved garnisons-sjukehuset i Ljubljana (Laibach) og vart òg gravlagd der.

zykan1.png

Časopis pro průmysl chemický 4.1898.

Professoren som Hašek skreiv om i dei to forteljingane er utan tvil Ladislav Zykán (1859-1938). Han underviste i teknologi og materialkunnskap ved Obchodní akademie der Hašek studerte frå 1889 til 1902 så inspirasjonen til namnet kan ha opphav i omstende frå heilt tilbake til århundreskiftet. I forteljinga Obchodní akademie oppgir Hašek korrekte detaljar om han, og legg jamvel til kvar professoren bur. Han skal i fylgje Hašek ha vore artillerioffiser men dette stemmer ikkje heilt: Zykán var reserveløytnant i Infanterieregiment Nr. 88 (Beroun) fram til 1888.

Jaroslav Hašek: Obchodní akademie

Další důležitý předmět pro obchod jest technologie mechanická a nauka o zboží. Hlavně když to člověk umí od slova k slovu. Neboť máme velmi málo obchodníků v Čechách, kteří znají, jak se vyrábí benzín. Profesor Zykán, který předměty ony přednáší, jest velmi zbožný a býval dřív důstojníkem u dělostřelectva. Jest majitelem domu v Klicperově ulici na Královských Vinohradech. Slušné, zámožné posluchače má rád.

Sitat
[III.1] Poslyš, Lukáši,“obrátil se k nadporučíkovi, „máš kadeta Bieglera u své kumpanie, tak ho, hocha, cepuj. Podpisuje se, že je důstojník, ať si to v gefechtu zaslouží. Až bude trommelfeuer a my budem atakovat, ať se svým cukem stříhá drahthindernissy, der gute Junge. Á propos, dá tě pozdravovat Zykán, je velitelem nádraží v Rábu.“

Litteratur

Offiziersdiener Batzeren flag
Søk
batzer.gif

Batzer og Matušič

Batzer er namngjeven 11 gonger i Den gode soldat Švejk.

Batzer var tenaren til Hauptmann Ságner, og kom frå området rundt Kašperské Hory. Han og Ordonnanz Matušič spelar kort i vogna der Kadett Biegler ligg og drøymer på toget før Budapest. Det er desse to som oppdagar den stinkande katastrofa og tilkallar sin overordna. Matušič og Batzer dukkar opp i draumen som erkeenglar.

Forfattaren gjev fleire dialektprøver frå Batzer, og legg ikkje skjul på at han mislikar den slags "forferdeleg" tysk (det er ein bayersk dialekt).

Sitat
[III.1] Šel kolem zadního kupé, kde hrál batalionsordonanc Matušič se sluhou velitele praporu Batzerem vídeňskou hru šnopsa. Dívaje se do otevřených dveří kupé, zakašlal. Otočili se a hráli dál. „Nevíte, co se patří?“ otázal se kadet Biegler. „Nemoh jsem,“ odpověděl sluha hejtmana Ságnera Batzer svou strašnou němčinou od Kašperských Hor, „mi’ is’ ď Trump’ ausganga".
[III.1] „Stink awer ď Kerl wie a’Stockfisch,“ prohodil Batzer, který pozoroval se zájmem, jak sebou spící kadet Biegler povážlivě vrtí, „muß’ ďHosen voll ha’n.“
[III.1] Poněvadž se opět při těch slovech počal obracet, zavonělo to Batzerovi intensivně pod nos, takže poznamenal odplivuje si: „Stink wie a’ Haizlputza, wie a’ bescheißena Haizlputza.“
Fürst zu Schwarzenberg, Karl Philippen flag
*18.4.1771 Wien - †15.10.1820 Leipzig
Wikipedia czdeenno Søk

Schwarzenberg kjem inn i draumen til Kadett Biegler når han tek for seg slaget ved Leipzig i 1813.

Bakgrunn

Schwarzenberg var ein austerriksk adelsmann, diplomat og feltmarskalk. Han var koalisjonen (Austerrike, Preussen, Russland, Sverige) sin øvstkommanderande under Folkeslaget ved Leipzig i 1813. Slaget var eit avgjerande nederlag for Napoléon og året etterpå leia Schwarzenberg styrkane sine ved innmarsjen i Paris.

Schwarzenberg kom frå den bøhmiske delen av slekta. Han vart fyrst gravlagd i Třeboň men sarkofagen vart seinare flytta til slekta sit gravkapell i Kožlí u Orlíka ved Písek.

Sitat
[III.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Skrivst òg:Karel Filip Schwarzenberg cz

General von Merveldt, Maximilian Friedrichen flag
*29.6.1764 Münster - †5.7.1815 London
Wikipedia czdeen Søk

Merveldt kjem inn i draumen til Kadett Biegler når han tek for seg slaget ved Leipzig i 1813.

Bakgrunn

Merveldt var ein tysk diplomat og feltmarskalk, i teneste for Austerrike. Han deltok i slaget ved Leipzig, der han vart teken til fange etter å ha vandra inn blandt ei gruppe polakkar og saksarar som han trudde var ungarske. Han døydde som ambassadør i London og fekk æresbegravelse i Westminster Abbey.

Sitat
[III.1] „Znáte dějiny bitvy národů u Lipska?“ otázal se, „když polní maršálek kníže Schwarzenberg šel na Liebertkovice 14. října roku 1813 a když 16. října byl zápas o Lindenau, boje generála Merweldta, a když rakouská vojska byla ve Wachavě a když 19. října padlo Lipsko?“

Skrivst òg:Merweldt Hašek

General Dankl von Kraśnik, Viktoren flag
*18.8.1854 Udine - †8.1.1941 Innsbruck
Wikipedia deen Søk

Dankl kjem inn i draumen til Kadett Biegler, det heng bilete av han på veggen i k.u.k. Gottes Hauptquartier.

Bakgrunn

Dankl var austerriksk-ungarsk general og ein av Dobbeltmonarkiet sine høgaste militære leiarar mellom 1914 og 1916. Ved krigsutbrotet var han leiar for den 1.armé og var kommandant ved slaget ved Kraśnik, det fyrste hæren til Austerrike-Ungarn vann.

I 1915 vart han øvstkommanderande ved den italienske fronten og gjorde ein god figur fram til han vart avløyst i 1916 grunna dårleg helse.

Sitat
[III.1] Uprostřed pokoje, ve kterém po stěnách visely podobizny Františka Josefa a Viléma, následníka trůnu Karla Františka Josefa, generála Viktora Dankla, arcivévody Bedřicha a šéfa generálního štábu Konráda z Hötzendorfu, stál pán bůh.

Litteratur

Erzherzog Friedrichen flag
*4.6.1856 Židlochovice (Gross-Seelowitz) - †30.12.1936 Mosonmagyaróvár
Wikipedia czdeenpl Søk

Friedrich kjem inn i draumen til Kadett Biegler, det heng bilete av han på veggen i k.u.k. Gottes Hauptquartier.

Bakgrunn

Friedrich var austerriksk-ungarsk general og erkehertug, kjend for sin enorme rikdom. Frå 1914 til 1917 var han Generalinspektør og formelt øvstkommanderande for heile stridsmakta, men den operative militære leiinga låg hjå Feldmarschall Conrad.

Ved slutten av krigen var Friedrich svært upopulær, skulda for militær inkompetanse og for å ha berika seg personleg under krigen. Etterfølgjerstatane til Austerrike-Ungarn konfiskerte nærpå alle eigedomane hans. Erkehertugen var bror til Erzherzog Stephan.

Den gode soldat Švejk i fangeskap

I Dobrý voják Švejk v zajetí er Friedrich nemnd i samband med Švejk sitt opphald på ein psykiatrisk institusjon i Wien. Ein innlagd hevdar han er erkehertugen og at "me vil vera i Moskva om ein månad".[1]

Tam v rohu chodby seděl například člověk, kaprál, který křičel, že je arcivévoda Bedřich a že za měsíc bude v Moskvě. Toho zavřeli na pozorování, ale nesmíme zapomenouti že skutečný arcivévoda Bedřich se jednou sám tak vyjádřil a nestalo se mu nic, jen utrpěl trochu blamáže.

Sitat
[III.1] Uprostřed pokoje, ve kterém po stěnách visely podobizny Františka Josefa a Viléma, následníka trůnu Karla Františka Josefa, generála Viktora Dankla, arcivévody Bedřicha a šéfa generálního štábu Konráda z Hötzendorfu, stál pán bůh.

Skrivst òg:Arcivévoda Bedřich cz

Litteratur

Referensar
1Dobrý voják Švejk v zajetíJaroslav Hašek1917
Doktor Welfer, Friedrichen flag
Søk

Welfer var ein "krigsdoktor" som hadde levd herrens glade dagar som evigheitstudent på eit stipend ein onkel hadde tildelt han så lenge han studerte. Ettersom stipendet var fire gonger høgare enn årsløna, studerte han både vel og lenge, og på mange universitet. Krigen øydela alt og no, i Budapest, måtte han ta seg av Kadett Biegler som hadde drite seg ut under sin stygge draum.

Sitat
[III.1] K batalionu byl přidělen „válečný doktor“, starý medik a buršák Welfer. Znal pít, rvát se a přitom měl medicinu v malíčku. Prodělal medicinské fakulty v různých universitních městech v Rakousko-Uhersku, i praxi v nejrozmanitějších nemocnicích, ale doktorát neskládal prostě z toho důvodu, že v závěti, kterou zanechal jeho strýc svým dědicům, bylo to, že se má vyplácet stud. mediciny Bedřichu Welferovi ročně stipendium do té doby, kdy obdrží Bedřich Welfer lékařský diplom.

Skrivst òg:Bedřich Welfer cz

Major Kochen flag
Søk
koch.jpg

Robert Koch oppdaga kolera-bakterien.

Koch var ein kaptein (eller major) som hadde døydd av kolera og skulle gravleggast i Budapest saman med Kadett Biegler (som doktorane trudde kom til å døy). Ein av doktorane hadde tidlegare omtala Koch som major. Det vert òg nemnd at Koch har same etternamnet som oppdagaren av kolera-bakterien.

Bakgrunn

I 1914 var det mange offiserer med etternamn Koch i k.u.k. Heer, mellom dei tre kapteinar og ein major. Ingen av dei gjorde teneste hjå Infanterieregiment Nr. 91 eller andre regiment frå Böhmen. Når det er sagt kan den avlidne offiseren i Budapest kan sjølvsagt ha vore frå ei anna hær-eining.

Kaptein eller major?

I omsetjinga si av Den gode soldat Švejk til engelsk retta Cecil Parrott på Hašek sin inkonsekvente bruk av "major" og "kaptein" og bestemde at han var major. Antonín Brousek, den tyske omstejaren av romanen, antar det same.

Sitat
[III.1] „To, co mluví, jsou jeho poslední slova,“ řekl štábní lékař k sanitnímu poddůstojníkovi maďarsky, „zítra ho pochováme s majorem Kochem. Teď upadne do bezvědomí. Listiny jsou o něm v kanceláři?“ „Budou tam,“ odpověděl klidně sanitní poddůstojník. „Ei-ei-ne-ne De-de-de-deck-ke-ke,“ jektal za odcházejícími kadet Biegler. V celém pokoji bylo na šestnácti lůžkách pět lidí. Jeden z nich byl nebožtíkem. Zemřel před dvěma hodinami, byl pokryt prostěradlem a jmenoval se jako objevitel cholerových bacilů. Byl to hejtman Koch, o kterém se štábní lékař zmiňoval, že bude míti zítra pohřeb s kadetem Bieglerem.
Index Back Forward III. Det ærerike samanbrotet Hovudpersonen

1. Gjennom Ungarn


© 2008 - 2023 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 14.5.2023