Tooltip container
Hovudpersonen

Den gode soldat Švejk

Hovudpersonen Change languageChange language
Change languageChange language

Institusjonar

Romanen på nettŠvejk MuseumLiterární ArchivFacebookŠvejk CentralBlogReisedagbokKontakt

Mariánská kasárna i Budějovice, heimeforlegninga til Švejk sitt k.u.k. Infanterieregiment Nr. 91 fram til 1. juni 1915.

Den gode soldat Švejk nemner eit stort tal institusjonar og firma, offentlege som private. Desse var fram til 15. september 2013 kategorisert som 'Stader', noko som berre delvis gjev meining ettersom denne typar einingar ikkje for evig er knytte til eit bestemt geofrafiske punkt slik som t.d byar, fjell og elvar er. Dei fyrste vert difor skilde ut i denne samleseksjonen som innheld m.a. militære og sivile institusjonar (inkludert hæreiningar som regiment osb.), hotell, skjenkestader, aviser og tidskrift.

Grenseoppgangen mod stadsdatabasen er rettnok litt uklår, men eg prøver i denne seksjonen å ta med emne som rettnok kan plasserast geografisk, men som ikkje er bundne til eit bestemt geografisk punkt. Difor vil Praha og Wien framleis høyra til stadsdatabasen, desse har faste koordinatar. Ein institusjon derimot kan gjerne kan byta tilhaldsstad, og døme på dette er Odvodní komise og k.u.k. Kriegsministerium.

Namna er fargekoda etter rolla dei har i forteljinga, vist med fylgjande døme: U kalicha som ein stad der handlinga føregår, K.u.k. Kriegsministerium omtala av forfattaren, Pražské úřední listy som del av ein i dialog, og Stoletá kavárna nemnd i ei anekdote.

>> Den gode soldat Švejk liste over institusjonar som er omtala i romanen (219) Syn alle
>> I. Bak fronten
>> II. Ved fronten
Index Back Forward II. Ved fronten Hovudpersonen

2. Švejks anabase til Budějovice

K.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 7en flag
Plzen, Doudlevecká třída
Google kartsøk
lir7a.jpg

Landwehr-Ergänzungsbezirk Nr. 7, 1913

lir7.jpg

Kaserna til LIR7, Plzeň

lir7.png

Pilsner Tagblatt, 27.5.1915.

K.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 7 er indirkete nemnd som k.k. Landwehr i Pilsen. Den gamle kona i Vráž fortel Švejk om Toníček Mašků som vart kalla hit.

Bakgrunn

K.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 7 var eit av 37 infanteriregiment i det austerrikske k.k. Landwehr. Saman med dei fleste av systerregimenta vart det grunnlagd i 1889. Soldatane var rekruttert frå disktrika Plzeň, Beroun og Písek. Staben og to bataljonane var i 1914 forlagde i Pilsen, ein bataljon i Rokycany. I 1914 var Oberst Franz Sappe kommandantSchematismus der k. k. Land­wehr..., Ministerium für Landesverteidigung, 1914" href="#LIR7a">[a]. Kaserna deira låg Doudlevecká třida, sør for sentrum[d] ved Dobytčí trh, dagens Štefánikovo náměstí.

Under krigen slost dei fyrst i Serbia, frå februar 1915 i Karpatane, Galicia og russisk Polen,i 1916 i Bukovina og ved elva Dnjestr. I juni 1917 vart dei overførde til den italienske der dei vart verande resten av krigen. Unntaket var eit kortare opphald i Ukraina våren 1918[b].

I løpet av fyrste halvåret 1915 vart alle erstatningsbataljonane i tsjekkisk-talande forlgade til område som var befolka av andre nasjonalitetar. Dette galdt òg k.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 7 som vart flytta til Rumburg (Rumburk) i det nordlege Böhmen, ein region som nesten utelukkande var tysk-talande. Bataljonen kom til Rumburg om morgonen den 23. mai 1915 [c]. In 1918 var soldatar frå erstatningsbataljonen involverte i det såkalla Rumburk-opprøret og fleire av dei vart avretta etter at oppstanden vart slegen ned.

Kuděj

Hašek kan ha fått annanhands opplysningar om regimentet gjennom venen Zdeněk Matěj Kuděj som mønstra til fyrstegongsteneste hjå dei i 1902. Han tok òg del i periodiske våpenøvingar med dei i 1905, 1909, 1911 og 1913. Under krigen slaåå han derimot billeg unna ettersom han vart kalla inn så seint som i 1917 og han gjorde ikkje tenenste ved fronten.

Sitat
[2.2] „U nás byl taky jeden takovej nezbeda. Ten měl ject do Plzně k landvér, nějakej Toníček Mašků,“ povzdechla si babička, „von je vod mojí neteře příbuznej, a vodjel. A za tejden už ho hledali četníci, že nepřijel ku svýmu regimentu. A ještě za tejden se vobjevil u nás v civilu, že prej je puštěnej domů na urláb. Tak šel starosta na četnictvo, a voni ho z toho urlábu vyzdvihli. Už psal z fronty, že je raněnej, že má nohu pryč.“
Referensar
aSchematismus der k. k. Land­wehr...Ministerium für Landesverteidigung1914
bLIR 7 - bojová cestaSignum belli 19142014
cDer Einmarsch unserer Siebener in RumburgPilsner Tagblatt27.5.1915
dKolaudace zeměbraneckých kasáren Encyclopedie Plzeň
K.u.k. Infanterieregiment Nr. 35en flag
Plzeň/37, Palackého nám. 2
Wikipedia cz Google kartsøk
ir35ka.jpg

Kaserna til IR35, Plzeň

ir35schema.png

Schematismus für das k. u. k. Heer..., 1914.

steinsberg.jpg

Fram til 1.2.1915 var oberstløytnant Alfred Steinsberg ein av dei høgare offiserane i IR35. Her på eit bilete frå 1915, no som oberst og sjef for IR91.

SOkA Beroun. Fond Jan Ev. Eybl..

K.u.k. Infanterieregiment Nr. 35 er nemd då Švejk overnattar i ein høystakk ved Putim og oppdagar at han er i selskap med tre desertørar. To av desse er frå IR 35.

Bakgrunn

K.u.k. Infanterieregiment Nr. 35 var eit av 102 regulære infanteriregiment i k.u.k. Heer. Det høyrde til eit av dei eldste ettersom det vart grunnlagd så tidleg som i 1683. Gjennom si lange history to regimentet del i fleire kjende slag, mellom dei: Wien (1689), Aspern (1809), og Solferino (1859). Soldatane var rekruttert frå Heeresergänzungsbezirk Nr. 35, Pilsen. I 1914 var staben og tre bataljonar forlagde i Pilsen, medan tredje bataljon frå 1912 var forlagde i Kalinovik i Bosnia. Ved krigsutbrotet var Oberst Johann von Mossig kommandantSchematismus für das k. u. k. Heer..., K.k. Hof und Staatsdruckerei, 1914" href="#IR35a">[a].

Ved krigsutbrotet var Oberst Johann von Mossig sjef for regimentet. Mellom dei andre høgare offiserane fann ein Alfred SteinsbergSchematismus für das k. u. k. Heer..., K.k. Hof und Staatsdruckerei, 1914" href="#IR35a">[a] som 1. februar 1915 overtok kommandoen for IR 91 og var i denne stillinga gjennom heile Jaroslav Hašek si tid i regimentet.

Under krigen

Frå starten av krigen fram til mai 1915 slost 1. 2. og 4. bataljon i russisk Polen ved Komarów, i Galicia ved Rawa Ruska, ved elva San og aust for Kraków, seinare i Karpatane. Gjennom resten av 1915 og framtil september 1917 heldt dei til i det austlege Galicia og 2. juli 1917 slost dei mot eigne landsmenn frå Legionane ved Zborów. Resten av krigen vart dei sette inn ved den italienske fronten[b]. Den utskilde 3. bataljonen vart aldri slegen saman med resten av regimentet, den opererte fyrst i Serbia og seinare mot Italia[c].

Ersatzbataillon

IR 35 sin erstatningsbataljon vart 14. juni 1915 flytta til Székesfehérvár[c] i Ungarn som del av ein større operasjon for å "verna" rekruttar frå antatt upålitelege folkeslag frå undergravande innverknad frå lokalmiljøet. I Ungarn vart Oberst Karl Schlager, ein av Hašek sine overordna, 26. juli 1915 utnemnd til leiar for regimentet si rekonvalesentavdeling. Han vart i stillinga ut krigen.

Songen om regimentet

Den kjende soldatvisa Pětatřicátníci handlar nettop om dette regimentet og Švejk syng strofer frå den to gonger. Ein gong for Feldkurat Katz i [I.13] og deretter ved Květov i [II.2][d]. Songen ekisterte rett nok ikkje i 1915, den vart fyrst nedskrive to år seinare, så Hašek plukka den truleg opp etter på tida han skreiv Den gode soldat Švejk.

Sitat
[2.2] Když se smích utišil, optal se Švejk, od jakého regimentu jsou oni. Zjistil, že dva jsou od 35. a jeden že je od dělostřelectva, taktéž z Budějovic. Pětatřicátníci že utekli před marškou před měsícem a dělostřelec že je od samé mobilisace na cestách.

KjelderJaroslav Šerák

Litteratur

Referensar
aSchematismus für das k. u. k. Heer...K.k. Hof und Staatsdruckerei1914
cPřekládání náhradních těles jednotek z ČechSignum belli 19142014
dKterou Švejk určitě nezpívalKuzma, Obrana lidu1.1.1966
K.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 24en flag
Budějovice, Pražská ul.
Google kartsøk
fkr24.png

Schematismus für das k.u.k. Heer, 1914

fkr24k.jpg

"Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis", 1930.

fkr24ob.png

Ordre de bataille. 9. infanteridivisjon, 11.7.1915

© ÖStA/KA

K.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 24 er nemd då Švejk overnattar i ein høystakk ved Putim og oppdagar at han er i selskap med tre desertørar. Ein av desse er frå artilleriet i Budějovice så må dermed ha tilhøyrd dette regimentet. Litt seinare ombestemmer forfattaren og gjer han om til Dragoner (kavaleri-soldat). Desertøren som òg eigde høystakken var frå sjølve Putim.

Bakgrunn

K.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 24 var eit av 42 feltartilleriregiment i k.u.k. Heer, forlagd i Budějovice. Det vart oppretta i 1892 og rekrutterte frå (Militärterritorialbereich Prag) (8. Korps), dvs. det sørlege og vestlege Böhmen og området rundt hovudstaden. I 1914 var Oberleutnant Giorgi de Nobile kommandant. Regimentet heldt til i Erzherzog Wilhelm Kaserne som låg i den nordlege utkanten av byen.

Under krigen

Regimentet vart mobilisert ved krugsutbrotet og med Infanteriedivision Nr. 9 vart dei sende til fronten ved Drina der dei deltok i dei mislukka invasjonsforsøka av Serbia. Dei var del av Feldartilleriebrigade Nr. 9 og hadde fem batteri[d].

I juli 1915 var regimentet enno tildelt Infanteriedivision Nr. 9[b] so ein må gå ut frå at dei stort sett fylgde rørslene til k.u.k. Infanterieregiment Nr. 91 og andre einingar i divisjonen gjennom krigen. Jan Eybl sine dagbæker [c] stadfestar av dei var ved Isonzo-fronten saman med denne divisjonen i 1916.

Historia til regimentet fram til 1916 er difor om lag som fylgjer: Serbia august-desember 1914, Karpatane februar-mai 1915, så Galicia og Volhynia fram til november då dei vart overførde til Isonzo-fronten. I 1915 tok dei del i slaga ved Sokal og Chorupan.

Ein gong på vårparten 1916 vart dei omdøypte til k.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 9 og i 1918 k.u.k. Feldartillerieregument Nr. 9. Artilleriregiment vart dessutan ofte flytta mellom divisjonar[f] så kvar dei var etter 1916 har me ikkje undersøkt. Frå Ranglisten kjem det fram at kommandant frå 1915 til 1918 var Oberst Lorenz Dobringer

Sitat
[2.2] Když se smích utišil, optal se Švejk, od jakého regimentu jsou oni. Zjistil, že dva jsou od 35. a jeden že je od dělostřelectva, taktéž z Budějovic. Pětatřicátníci že utekli před marškou před měsícem a dělostřelec že je od samé mobilisace na cestách.

Litteratur

Referensar
aSchematismus für das k. u. k. Heer...K.k. Hof und Staatsdruckerei1914
bITD.9, Ordre de batailleÖStA/KA11.7.1915
cPrvní světová válka v denících feldkuráta P. Jana Evangelisty EyblaJan Eybl (ed. Miloš Garkisch)2014,2015,2018
dKriegsgliederungÖsterreich-Ungarns letzter Krieg, Band III.
eA-H Field Artillery Organization 1917/18Christian Frech
Švarcenberský ovčínen flag
Bavorov/12, Útěšov
Wikipedia czdeenno Google kartsøk Švejk-muzeum
ovcinsm.jpg

Ovčín u Leskovce.

ovcin2.png

Franziszeische Landesaufnahme (1806-1869).

Švarcenberský ovčín var ein stad der Švejk overnatta i selskap med ein gammal landstrykar (sjå Štěkeň) og ein endå eldre gjetar. Her som ellers vart han teken for desertør og fortald historier om desertørar frå både Trettiårskrigen (her kalla Svenskekrigen) og Napoleonskrigane. Soga om Rittmeister Rotter vert gjenteken, JarešA dukkar opp att, og for fyrste gong vert Lipnice nemnd. Det siste tilseier at denne sekvensen av Den gode soldat Švejk vart skriven etter 25. august 1921, dagen då Hašek flytta til Lipnice.

Bakgrunn

Švarcenberský ovčín må ha vore eit sauehus som tilhøyrde Schwarzenberg-slekta. Det er usikkert kvar det låg, men i fylgje Radko Pytlík og lokale kjelder skal det ha vore nær Skočice og Protivín. Dette stemmer godt med både topografien i området og skildringa til forfattaren. Det me veit frå romanen er at det var fire timars gange frå Štěkeň, at det låg i ein skog, og at Švejk skimta Vodňany til høgre då han kom ut av skogen.

Dei store Schwarzenberg-eigedomane hadde mange sauebruk så det er uvisst kva for ein forfattaren hadde i tankane. Hašek hadde nok det meste av kunnskapane sine om området frå sommarferiar med mora i 1896 og 1897 og kanskje frå forteljingane til bestefaren Jareš som var tilsett hjå Schwarzenberg.

Kandidatar

Det låg eit sauehus i Albrechtice ved Drahonice (nær Skočice), ein gard kalla Ovčín ved Čepřovice og endå eit sauehus i Leskovec ved Bavorov. Alle desse tre er ikring fire timars gange frå Štěkeň (ca. 15 km) som romanen opplyser.

Leskovec
ovcin1.png

Zlatá stezka, 09.1936.

Mellom desse tre stadene er Leskovec utan tvil den som passar best til omtalen i Den gode soldat Švejk og i motsetning til dei to andre er det påvist at dei tilhøyrde Schwarzenberg-slekta, meir presist godset deira i Libějovice[a]. Švejk forlet sauehuset om morgonen, kjem ut av skogen og til høgre kan han sjå Vodňany. Dette stemmer med topografien i området og vert støtta av at landstrykaren snakkar om "nede i Skočice" (for dei andre to kandidatane gjev ikkje dette meining). Sauehuset ved Leskovec er avmerka på militærkartet frå midten på 1800-talet og den store bygningen ser ut til å vera intakt enno (2016). Adressa er Útěšov 12, Bavorov.

Sitat
[2.2] Dnes půjdeme na Strakonice,“ rozvinoval dál svůj plán. „Odtud čtyry hodiny je starej švarcenberskej ovčín. Je tam můj jeden známej ovčák, taky už starej dědek, tam zůstaneme přes noc a ráno se potáhnem na Strakonice, splašit tam někde ve vokolí civil.“

KjelderJaroslav Šerák, Radko Pytlík, Miroslav Vítek

Litteratur

Referensar
aPo cestách Švejkovy budějovické anabázeMiroslav Vítek2020
Hrad Lipniceen flag
Wikipedia czde Google kartsøk
liphrad.jpg

Království České, Pavel Körber, 1912.

liphrad.png

Oesterreichisches Handels-Journal, 26.9.1869.

liphrad1.jpg

Utsikt frå borga 8.9.2009

Hrad Lipnice er nemnd når landstrykaren i Švarcenberský ovčín fortel om den gongen han tigga i Lipnice og kom i skade for å banka på døra til politistasjonen som låg nedafor borga. Her fekk han ein lusing så han hmane heilt nede i Kejžlice.

Bakgrunn

Hrad Lipnice vart bygd i byrjinga av 1300-talet og på 1500-talet vart den omgjord i renessanse-stil. I 1645, under Trettiårskrigen, okkuperte svenskane Lipnice og øydela delvis borga. Gjennom dei neste hundreåra forfall den ytterlegare og 19. september 1869 vart borga og busetninga i Lipnice herja av ein katastrofal brann. I 1913 kom ein endeleg i gang med å verna og restaurera borga, eit arbeidd som i bolkar har pågått fram til i dag[a].

Borga er eigd av staten og open for publikum, tilbyr omvisningar, og er ein betydeleg turistattraksjon. Utsynet frå toppen av borga over Vysočina er storslege.

Hašek og borga

Jaroslav Hašek var svært glag i borga, oppheldt seg ein god del her og arrangerte dessutan drikkelag på området. Han hadde bortimot uavgrensa tilgang ettersom kameraten hans skovaktar Böhm lånte han lyklane. Favorittrommet hans var det såkalla "mazhaus"[b].

Sitat
[2.2] A zatímco ovčák cedil brambory a nalíval do mísy kyselé ovčí mléko, dělil se dál vandrák se svými vzpomínkami na četnické právo: „V Lipnici bejval jeden strážmistr dole pod hradem.

KjelderRadko Pytlík

Litteratur

Referensar
aHrad LipniceStátní hrad Lipnice
bToulavé houseRadko Pytlík1971
Gendarmeriestation Lipniceen flag
Google kartsøk

Gendarmeriestation Lipnice er nemnd når landstrykaren i Švarcenberský ovčín fortel om den gongen han tigga i Lipnice og kom i skade for å banka på døra til politistasjonen som låg i ei sidegate nedafor borga.

Bakgrunn

Gendarmeriestation Lipnice låg i fylgje landstrykaren nedafor Hrad Lipnice i ei sidegate men dette seier ikkje all verda ettersom omtrent alt i Lipnice kan seiast å ligga nedafor borga. Ein kan likevel utleia at den ikkje låg på torget og tykkjest å ha vore i utkanten av busetninga.

Hašek viste heilt sikkert til politistasjonen der den var plassert i 1921 men me kan nok gå ut frå at den låg på same staden òg i åra før 1915. Sikre detaljar er derimot vanskelege å få tak i utan tilgang til folketejingsresultata frå 1910 eller 1920. Opplysningar frå ei uoffisiell web-side frå Lipnice indikerer likevel at politistasjonen låg i den såkalla činžák, ein bygning ved skulen som hadde bustader til leige (sjå sitat og link nedafor). Utsagna herfrå handlar rettnok om tida rundt andre verdskrigen så det er ikkje gitt at den låg på same staden 20-30 år tidlegare.

Dagmar Kalenská

Hned vpravo bokem školy stál takzvaný činžák. Byl to dům inteligence. Byly tu čtyři dvoupokojové byty a tři garsoniéry. V prvním patře zleva bydlela rodina Šulcových - četnická, pan Šulc měl dole vpravo úřadovnu.

František Bouma

O bezpečnost se starala četnická stanice v činžáku. Byli zde četnící p. Maxera a Šulc, posléze p. Vaňkát. Obec měla ještě obecního strážníka p. Pitche. Ten měl k dispozici na radnici obecní šatlavu.

Sitat
[2.2] A zatímco ovčák cedil brambory a nalíval do mísy kyselé ovčí mléko, dělil se dál vandrák se svými vzpomínkami na četnické právo: „V Lipnici bejval jeden strážmistr dole pod hradem. Bydlel přímo na četnické stanici a já, dobrák stará, pořád jsem byl všude v tý domněnce, že četnická stanice musí být přece někde na vystrčeným místě, jako na náměstí nebo podobně, a ne někde v zastrčenej uličce.
Referensar
aVzpominkyFrantišek Roček
Gendarmeriestation Putimen flag
Google kartsøk
putimg.png

Det var ingen gendarmerie-stasjon i Putim.

Jahrbuch für die k.k. Gendarmerie..., 1915.

putim40.jpg

Putim nr. 40. Dette er ein fiktiv lokasjone og skiltet viser berre til filminnspelinga til Steklý.

Gendarmeriestation Putim er åstad for heile opphaldet til Švejk i Putim. Her vert han mistenkt for å vera russisk spion og forhøyrd av Wachtmeister Flanderka, sjefen for det lokale politiet.

Bakgrunn

Gendarmeriestation Putim var eit litterært påfunn, eit døme på licensia poetica. Det fanst rett og slett ingen k.k. Gendarmerie station in Putim korkje i 1915 eller åra før. Putim sorterte under Písek og politiet hadde òg eit kontor i Protivín.

Steklý sin film

I 1957 hadde den de-facto standard tsjekkiske filmen om Den gode soldat Švejk premiere. For innspelinga vart hus nr. 40 plukka ut til rolla som politistasjon og ved inngangen vart det montert eit skilt som enno er der (2020).

Filmen er enno svært populær og dei fleste tsjekkarar kjenner Švejk berre gjennom filmen. Dette har sjølvsagt sterk påverka korleis folk oppfattar den gode soldaten og ettersom filmen i stor grad ikkje lukkast å formidla den satiriske brodden i romanen betraktar dei fleste Den gode soldat Švejk som ei komedie og lite anna. Denne forvridninga er spesielt synleg i Putim som er via ein plass i filmen som ikkje står i høve til det ein finn i boka. Den inkluderer til og med ei oppkonstruert og langdryg scene der Švejk rullar den overstadig fulle politieskorten sin til Písek på ei trillebåre.

Sitat
[2.2] Četník se sarkasticky usmál: „Vy jdete přece od Budějovic. Máte ty vaše Budějovice už za sebou,“ a vtáhl Švejka do četnické stanice.

Kjelder: Václav Pixa, Miroslav Vítek

Litteratur

Na Kocourkuen flag
Google kartsøk
putim42.jpg

Stará hospoda, Putim č.p. 42

putimh.png

Chytilův úplný adresář..., 1915

nakocourku.png

České slovo, 24.12.1908

Na Kocourku var ein pub i Putim som gendarmane sende gamle Pejzlerka til for å henta mat og drikke. Det er inga skildring av kneipa utover at Pejzlerka fortalde pubverten litt om kva som føregjekk borte på Gendarmeriestation Putim.

Bakgrunn

Na Kocourku var i fylgje romanen ein pub i Putim. Det var på den tida tre kneiper i landsbyen: U Srnků i nr. 9 (der den store U Cimbury ligg i dag), U Pavlů in nr. 7, og Stará hospoda (U Žižků) i nr. 42[a].

Den siste er den mest trulege kandidaten, men ettersom heile Putim-episoden (inkludert politistasjonen) ikkje verkar å ha historisk grunnlag, skal ein ikkje leggja for mykje vekt på detaljane som kjem fram i Den gode soldat Švejk.

Namn frå Humpolec?

I åra før fyrste verdskrigen låg det eit velkjend vertshus Na Kocourku i Humpolec[b] og dersom det enno var i drift etter krigen kan Hašek gjerne ha vore klar over det eller til og med ha vitja det (Humpolec ligg berre 11 km frå Lipnice).

Sitat
[2.2] „Tohle je velká výjimka,“ důstojně řekl strážmistr, „to je nějaký vyšší důstojník, nějaký štábní. To víte, že Rusové na špionáž sem nepošlou nějakého frajtra. Pošlou mu do hospody ,Na Kocourku’ pro nějaký oběd. Jestli už nic není, ať uvaří něco.
[2.2] Od té doby neměl četnický strážmistr informátora a musel se spokojit tím, že si vymyslil jednoho, udav fingované jméno, a zvýšil tak svůj příjem o padesát korun měsíčné, které propíjel v hospodě Na Kocourku.
[2.2] Neobyčejné četné stopy těžkých velkých bot báby Pejzlerky na té spojovací linii svědčily o tom, že strážmistr si vynahražuje plnou měrou svou nepřítomnost na Kocourku.

Kjelder: Václav Pixa

Referensar
aHospody v PutimiVáclav Pixa
bVýroční valnou hromaduČeské slovo24.12.1908
Okresní soud Píseken flag
Písek/119, Velké nám. 13
Wikipedia cz Google kartsøk
ksoudpisek.jpg

Velké náměstí in Písek (1917). Den store bygningen til venstre husa kretsretten, den mindre ved sida av distriktsretten.

© Písecký deník

Okresní soud Písek er nemnd i samband med Wachtmeister BürgerGendarmeriestation Putim som aldri brydde seg med å avhøyra mistenkte og i staden sende dei direkte til distriktsretten i Písek. Dette i strak motsetning til hans vaktsame etterfylgjar Wachtmeister Flanderka.

Bakgrunn

Okresní soud Písek var ein institusjon i Austerrike sitt rettsvesen og eksisterer enno (2021). Den på sørlege delen av Velké náměstí, ned mot Otava og vegg i vegg med den større Krajský soud Písek.

Sitat
[2.2] Vzpomněl si na svého předchůdce strážmistra Bürgera, který se zadrženým vůbec nemluvil, na nic se ho netázal a hned ho poslal k okresnímu soudu s krátkým raportem: „Dle udání závodčího byl zadržen pro potulku a žebrotu.“ Je to nějaký výslech?

Skrivst òg:Písek District Court en Bezirksgericht Písek de Distriktsretten Písek no

Landesgendarmeriekommando Pragen flag
Praha III./388, Karmelitská 2
Google kartsøk
gend2.png

K.k. Landesgendarmeriekommando Nr. 2 für Böhmen

gend2.jpg

Pohled do Karmelitské ulice s domem čp. 388 na Malé Straně (četnická kasárna), 1904

Landesgendarmeriekommando Prag er nemnd av forfattaren når han går i detaljar om korleis hovudkvarteret til k.k. Gendarmerie i Praha bombarderer politistasjonane med direktiv som oftast var stempla "strengt fortruleg".

Bakgrunn

Landesgendarmeriekommando Prag (zemské četnické velitelství v Praze) viser til hovudkvartert til k.k. Gendarmerie i Böhmen. Den var nummer 2 av dei i alt 14 landskommandoar gendarmeriet hadde i Cisleithanien.

Tilhaldstaden deira var Gendarmeriekaserne i Malá Strana, eit bygningskompleks på hjørna av Karmelitská og Harantova.

Underlagd institusjonen var 29 ulike Gendarmerieabteilungskommandos der den viktigaste i samanheng med Den gode soldat Švejk var nr. 14 som låg i Písek. Øvstkommanderande for k.k. Gendarmerie i Böhmen i 1914 var Václav Řezáč (oberst)Schematismus der k. k. Land­wehr..., Ministerium für Landesverteidigung, 1914" href="#Gend2a">[a].

Sitat
[2.2] A strážmistr dívaje se na stránky svého raportu se usmál se zadostiučiněním a vytáhl ze svého psacího stolu tajný reservát zemského četnického velitelství v Praze s obvyklým „Přísně důvěrné“ a přečetl si ještě jednou:
[2.2] Zemské velitelstvo nařizuje proto zadržet všechny podezřelé a zejména zvýšiti bedlivost v těch místech, kde v blízkostí nalézají se posádky, vojenská střediska a stanice s projíždějícími vojenskými vlaky.
[2.2] Na zemském četnickém velitelství v Praze nestačili je rozmnožovat a rozesílat.
[2.2] a že zemské četnické velitelství ho připraví o poslední špetku rozumu a že se nebude moci těšit z vítězství rakouských zbraní
Referensar
aSchematismus der k. k. Land­wehr...Ministerium für Landesverteidigung1914
K.k. Ministerium des Innernen flag
Wien I., Judenplatz 11
Google kartsøk
inmis.jpg

K.k. Ministerium des Innern (Wipplingerstraße)

heinold.jpg

Innenminister 1911-1915, Karl Heinold

K.k. Ministerium des Innern er nemnd av forfattaren når han går i detaljar om korleis ministeriet pøsar ut direktiv for korleis politiet skal lodda steminga mellom folket og haldningane deira til krigen. Dei ga jamvel ut ei klassifisering for grader av lojalitet.

Bakgrunn

K.k. Ministerium des Innern (cz. ministerstvo vnitra) var innanriksdepartementet i Cisleithanien, den austerrikske delen av Dobbeltmonarkiet. Det heldt til i ein enorm bygning mellom Judenplatz og Wipplingerstraße i sentrum av Wien. Innanriksminister frå 1911 til 1915 var Karl Heinold von Udyński (1862-1943).

Sitat
[2.2] Bylo jich mnoho, které vypracovalo ministerstvo vnitra za součinnosti ministerstva zemské obrany, kterému podléhalo četnictvo.
[2.2] Zaplaven tou spoustou vynálezů rakouského ministerstva vnitra, strážmistr Flanderka měl ohromnou spoustu restů a dotazníky zodpovídal stereotypně, že je u něho všechno v pořádku a loyalita že je mezi místním obyvatelstvem stupnice I.a.
[2.2] Rakouské ministerstvo vnitra vynalezlo pro loyalitu a neochvějnost k mocnářství tyto stupnice: I.a, I.b, I.c - II.a, II.b, II. - III.a, III.b, III. - IV.a, IV.b, IV.c.

Litteratur

K.k. Ministerium für Landesverteidigungen flag
Wien I., Babenbergerstraße 5
Wikipedia deen Google kartsøk
lwmis.jpg

Babenbergerstraße

georgi.png

Schematismus der K. K. Landwehr..., 1914

K.k. Ministerium für Landesverteidigung er nemnd av forfattaren når han går i detaljar om korleis ministeriet pøsar ut direktiv for korleis politiet skal lodda steminga mellom folket og haldningane deira til krigen. Dei ga jamvel ut ei klassifisering for grader av lojalitet.

Bakgrunn

K.k. Ministerium für Landesverteidigung (departementet for nasjonalt forsvar) var forsvarsdepartementet i Cisleithanien. Dei var ansvarlege for k.k. Landwehr og k.k. Gendarmerie. I fredstid var oppgåva deira hovudsakleg å oppretthalda nasjonal tryggleik, men etter krigsutbrotet vart Landwehr ein fullt fungerande militær styrke.

Forsvarsminister i frå 1907 til 1917 var Friedrich von Georgi. See Minister für Landesverteidigung.

Sitat
[2.2] Bylo jich mnoho, které vypracovalo ministerstvo vnitra za součinnosti ministerstva zemské obrany, kterému podléhalo četnictvo.
[2.2] V příloze B1 zasílá se účet za stravování dotyčného k laskavému převedení na účet min. zem. obrany s žádostí o potvrzení přijetí předvedeného.

Litteratur

K.k. Gendarmerieen flag
Wien I., Opernring 6
Wikipedia czdeen Google kartsøk
cetnik.jpg

© Michal Dlouhý

cetnik.png

Schematismus der k. k. Land­wehr... 1914.

K.k. Gendarmerie er nemnd av forfattaren når han går i detaljar om korleis k.k. Ministerium für Landesverteidigung som gendarmeriet sorterte under overfløymde politistasjonane med direktive om korleis dei skal lodda stemninga mellom folket og haldningane deira til krigen.

Bakgrunn

K.k. Gendarmerie (c.k. četnictvo) var eit væpna statspolitikorps i Cisleithanian med ansvar for offentleg orden og indre tryggleik. Historia deira går tilbake til 1848 men p den tida opererte dei i heile Habsburg-riket, noko som endra seg etter Ausgleich. Som forfattaren korrekt opplyser om sorterte denne politistyrken under k.k. Ministerium für Landesverteidigung der det offisielt er oppførd som hjelpeorgan for forsvarsdepartementet. Gendarmeriet var formelt ein militær organisasjon og politimennene hadde status som soldatar. Leiar for styrken i 1914 var Michael Tišljar von LentulisSchematismus der k. k. Land­wehr..., Ministerium für Landesverteidigung, 1914" href="#GENDa">[a]. Under krigen gjorde dei òg teneste i feltene, hovudsakleg som militærpoliti, såkalla Feldgendarmen.

I 1914 vart institusjonen leia av General Michael Tišljar von LentulisSchematismus der k. k. Land­wehr..., Ministerium für Landesverteidigung, 1914" href="#GENDa">[a]. Tittelene hans var Gendarmerieinspektor og kontoret hans låg i Opernring 6 medan andre deler av administrasjonen hedlt til i forsvarsdepartementet sin bygning i Babenbergerstraße 5.

Ved utbrotet av fyrste verdskrigen utgjorde gendam-styrken om lag 15,000 mann[b] og var organisert i 14 Landesgedarmeriekommandos der nr. 2 (sjå Landesgendarmeriekommando Prag) utan tvil er den mest relevante i samband med Den gode soldat Švejk. Desse styrde i sin tur Gendarmerieabteilungskommandos (29 i Böhmen) som igjen oversåg nokre Bezirksgendarmeriekommandos. Den lågaste eininga var Gendarmeriestation (eller Gendarmeriepost) som på landsbygda (til dømes i Gendarmeriestation Putim) bestod av nokre få politimenn, gjerne leia av ein Wachtmeister.

Sitat
[2.2] Bylo jich mnoho, které vypracovalo ministerstvo vnitra za součinnosti ministerstva zemské obrany, kterému podléhalo četnictvo.

Litteratur

Referensar
aSchematismus der k. k. Land­wehr...Ministerium für Landesverteidigung1914
bPolizeigeschichteLandespolizeidirektion Wien
U černého koněen flag
Google søk
ucernehokone.png

Vertshus i Protivín i 1915

U černého koně var ein pub i Protivín der gendarm Rampa sat og spela kort med nokre skomakarar sjølv om han eigentleg var på vakt.

Bakgrunn

U černého koně var i fylgje romanen ein pub i Protivín. I fylgje adresseboka frå 1915 var det 13 vertshus i byen men avdi dei var oppførde under namnet til eigaren er det umogleg å vita om nokon av dei heitte U černého koně. Miroslav Vítek har til og med undersøkt folketeljinga frå 1910 og kjem fram til at ingen av dei 15 verthusa i byen ser ut til å ha hatt eit slikt namn[a].

Inspirasjon frå ein anna stad?

U černého koně var namnet på hotell og restaurantar fleire stader i Böhmen, m.a. i Praha, Beroun og Domažlice. Det er likevel lite som tyder på at Hašek hadde tilknyting til nokon av desse. Han har sjølvsagt visst om den i Praha på Na Příkopě og kan ha snubla over dei to andre på vitjingane sine i Domažlice i 1904 og Beroun i 1913.

ukonicka.png

Jihočeské listy, 31.10.1914

Ein meir truleg men enno nokså søkt inspirasjonskjelde er U černého koníčka/Zum Schwarzen Rössl (Den vesle svarte hest) i Budějovice[b], ein restaurant som låg nokre få steg frå k.u.k. Reserve-Spital der Hašek var innlagd frå 6. mars 1915 og utover. Frå sjukehuset skal han ha stukke av med si Krankenbuch slik som hans alter ego Einjährigfreiwilliger Marek gjorde i Den gode soldat Švejk. Ingen har så vidt me veit stadfesta at han vitja dette vertshuset men teke plasseringa i betraktning ville det slett ikkje overraska.

Den store restauranten var eigd av Schwarzenberg-dynastiet og serverte øl frå bryggeriet deira i Třeboň. Adressa i 1915 var Schmerlingová třída 540/28, no Žižkova třída. Tilkytt var kinoen The Royal Biograf[c]. Pubvert i 1915 var František Bednář. Restauranten har vore i drift sidan 1854 og er det enno, ølet er frå Protivín (2011).

Sitat
[2.2] Strážmistr zůstal sedět na strážnici vedle Švejka na kavalci prázdné postele četníka Rampy, který měl do rána službu, obchůzku po vesnicích, a který v tu dobu klidně seděl „U černého koně“ v Protivíně a hrál s obuvnickými mistry mariáš, vykládaje v přestávkách, že to Rakousko musí vyhrát.

Skrivst òg:The Black Horse en Den svarte hest no

Litteratur

Referensar
aPo cestách Švejkovy budějovické anabázeMiroslav Vítek2020
bHostinec U Černého koníčka existoval již před rokem 1854. Měl k dispozici stáje pro 40 koníJan Schinko28.7.2016
cThe Royal BiografJihočeské listy31.12.1909
Schloss Schönbrunnen flag
Wien XIII./1
Wikipedia czdeenno Google kartsøk
schonbrunn.jpg

Schönbrunn, 1911

Schloss Schönbrunn er nemnd i avsløringa av kva som kom fram av upatriotiske ytringar under kalaset til politimennene på Gendarmeriestation Putim. Kaiser Franz Joseph I. måtte stengjast inne på do så han ikkje dreit rundt på heile Schönbrunn vart det hevda.

Bakgrunn

Schloss Schönbrunn var sommar-residens for keisaren fram til monarkiet vart oppløyst i 1918. No er det for det meste museum og står på verdsarv-lista til UNESCO. Slottet har 1441 rom og er ein av dei største turist-attraksjonane i Wien.

Schloss Schönbrunn vart bygd på 1700-talet og tilknytt slottet er ein stor park, dyrehagen Schönbrunner Menagerie og diverse mindre byggverk. Anlegget ligg i Hietzing in XIII. Bezirk i den sørvestlege utkanten av byen.

Sitat
[2.2] Závodčí se zastavil u okna, a bubnuje na ně, prohlásil: „Vy jste si také, pane strážmistr, nedal ubrousek na ústa před naší bábou a pamatuji se, že jste jí řekl: ,Pamatujou, bábo, že každý císař a král pamatuje jen na svou kapsu, a proto vede válku, ať je to třebas takový dědek jako starý Procházka, kterého nemohou už pustit z hajzlu, aby jim nepodělal celý Schönbrunn.’„

Litteratur

Bezirksgendarmeriekommando Piseken flag
Písek/262, Pražská ul. 17
Google kartsøk Švejk-muzeum
cetvel.png

Gendarmeriekommando i 1900 og 1910

Královské město Písek, Jan Matzner, 1898.

Bezirksgendarmeriekommando Pisek er åstaden for Švejk si avslutning av sin anabasis. Rittmeister König finn fort ut at Švejk ikkje er nokon russisk person, og sender han prompte til regimentet i Budějovice.

Bakgrunn

Bezirksgendarmeriekommando Pisek (Okresní četnické velitelství) var den tidlegare statspoliti-stasjonen i hejtmanství Písek. Politistasjonen låg i mellomkrigstida i Pražská ulice čp. 262[a], noko som nok var tilfelle òg i 1915. Dette stemmer likevel ikkje med informasjon frå ei bok utgjeven i 1898 der eit kart viser at ein stasjonen låg mykje nærare sentrum men rettnok i same gata[b], i hus nummer 181.

Gendarmerie i Písek
kolsky.png

Kolský tykkjest å ha vore ivrig i tenesta

Písecké Listy, 16.11.1918.

I Písek var k.k. Gendarmerie til stades på to nivå i kommandohierarkiet. Det lågaste av dette er eininga me kjenner frå Den gode soldat Švejk: Bezirksgendarmeriekommando. I 1915 stod dei under kommando av Wachtmeister Antonín Kolský[c], eit teikn på at Rittmeister König uomtvisteleg høyrer heime i kategorien fiksjon. Kolský si avdelig var asvarleg for 13 gendarmerie-stasjonar i området, mellom desse Vráž, Protivín, Bavorov, Mitrovice og Vodňany.

Eininga hns rapportert til Abteilungskommando Nr. 14 som på si side var understilt Landesgendarmeriekommando Prag. Abteilungskommando var frå 1910 til 1916 leia av ein mann som er velkjend for lesaren av Den gode soldat Švejk: den kjende politimannen og hundeoppdrettaren Rittmeister Rotter, ein person Hašek kjende. Utover Písek-distriktet var avdelinga ansavrleg for distrikta Strakonice og Blatná, og 91 mann var rapporerte direkte eller indirekte til Rotter.

Plassering
pisekgend.png

Jahrbuch für die k.k. Gendarmerie ..., 1915.

Rittmeister Rotter sitt kontor låg i Pražská čp. 262, noko som kjem fram av folketeljinga i 1910[d]. På denne adressa låg tre bustader: ein for Rotter og familien (med tenarskap), ein for ein anna leigetakar, og ei tredje for gendarmar av lågare rang. I den siste bustdaden budde fire Wachtmeister, ein assistent og ei tenestejente. Vår antakelse (ikkje stadfesta) er at Bezirksgendarmeriekommando heldt til på same adressa ettersom ingen frå k.k. Gendarmerie lenger var oppførde på den gamle adressa i Pražská čp. 181.

Sitat
[2.2] Zítra ho budeme lifrovat do Písku, k panu okresnímu.
[2.2] Četnickému strážmistrovi Flanderkovi se situace, čím déle psal tou podivnou úřední němčinou, vyjasňovala, a když skončil: "So melde ich gehorsam, wird der feindliche Offizier heutigen Tages, nach Bezirksgendarmeriekommando Písek, überliefert"
[2.2] Strážmistr vyzval Švejka, aby šel zas na strážnici, a rychle, aby nezapomněl, připsal do svého raportu na okresní četnické velitelství v Písku: "Ovládaje dokonale český jazyk, chtěl se v Českých Budějovicích pokusit vstoupit do 91. pěšího pluku."
[2.2] Závodčího zmocnila se naprostá deprese, a když po hrozném utrpení pozdě večer dorazili do Písku k četnickému velitelství, na schodech řekl úplně zdrceně závodčí Švejkovi: „Teď to bude hrozné. My od sebe nemůžem.“ A opravdu bylo to hrozné, když strážmistr poslal pro velitele stanice, rytmistra Königa. První slovo rytmistrovo bylo: „Dýchněte na mne.“ „Teď to chápu,“ řekl rytmistr, zjistiv nesporně situaci svým bystrým, zkušeným čichem, „rum, kontušovka, čert, jeřabinka, ořechovka, višňovka a vanilková.

Skrivst òg:Regional State Police Headquarters en Okresní četnické velitelství cz

Litteratur

Referensar
aHistorieMěsto Písek
bKrálovské město PísekJan Matzner1898
cChytilův úplný adresář Království ČeskéhoAlois Chytil1915
dSčitání lidu 1910SOkA Písek
K.u.k. Infanterieregiment Nr. 11en flag
Písek, Svatoplukova ul.
Google kartsøk
ir11schema.png

Schematismus für das k. u. k. Heer..., 1914.

ebzk11.png

Heeresergänzungsbezirk Nr. 11

Schematismus für das k. u. k. Heer..., 1911.

ir11kasarna.jpg

Písecký deník, 20.10.1910.

K.u.k. Infanterieregiment Nr. 11 er nemnd av forfattaren når han omtalar tilhøva og stemninga i området i tida då Švejk vert innlevert til Bezirksgendarmeriekommando Pisek. Opprør ligg i lufta og bataljonar frå mellom anna k.u.k. Infanterieregiment Nr. 11 har gått overtil fienden i Serbia og i Karpatane.

Bakgrunn

K.u.k. Infanterieregiment Nr. 11 (c.a k. pěší pluk č. 11) var eit av dei 102 austerriksk-ungarske infanterireginta som eksisterte i 1914. Det vart grunnlagd i 1629 og var såleis det eldste regimentet i heile k.u.k. Heer i fylgje Schematismus für das k.u.k. Heer[a]. Omgrepet k.u.k. Infanterieregiment Nr. 11 er derimot av nyare dato, det kom til fyrst i 1873. Frå 1854 og utover vart regimentet rekruttert frå Písek-området og byen husa erstatningbataljonen og minst ein av fire oppsette bataljonane.

På grunn av si lange historie tok regimentet del i nesten alle kriger Habsburg-riket var innblanda i: Trettiårskrigen, den austerrikske arvefylgjekrigen, Napoleonskrigane og felttoga i nord-Italia rundt midten av 1800-talet. Regimentet sin minnedag var 8. juni 1859, den markerte slaget ved Melagnano.

Rekruttering og garnison

Heeresergänzungsbezirk Nr. 11 (rekrutteringsdistriktet) dekka fem hejtmanství: Písek, Strakonice, Sušice, Klatovy og Blatná. Åtti prosent av mennene var av tsjekkisk nasjonaliet. Nesten alle stadene som inngjekk i Švejk sin anabasis låg innafor området. Det gjaldt òg Kašperské Hory, ein stad som er nemnd fleire gonger etter at Švejk sin marsjbataljon forlet Királyhida.

Det var vanleg i Austerrike-Ungarn å flytta militæravdelingar rundt i riket og det var sjeldant at heile regimentet gjorde teneste i same garnisonen. Dei fire bataljonane i eit infanteriregiment var vanlegvis fordelete på 2-3 stader, og dette var òg tilfelle med k.u.k. Infanterieregiment Nr. 11. I 1914 staben, 3. bataljon og 4. bataljon forlagde i Praha (Albrechtkaserne), 1. bataljon i Písek og 2. bataljon i PrachaticeSchematismus für das k. u. k. Heer..., K.k. Hof und Staatsdruckerei, 1914" href="#IR11a">[a]. I Písek var dei lokale einingane av regimenet opprinneleg husa i den gamle kaserna i sentrum, men ved århundreskiftet vart nye kaserner bygde i Pražské předměstí (Praha-forstaden), like ved den kaserna til Landwehrinfanterieregiment Nr. 28.

Under krigen
ir11m.jpg

Písecké listy, 25.12.1915.

Regimentet vart mobilisert ved krigsutbrotet og sendt til fronten ved Drina som del Infanteriedivision Nr. 9[1] i VIII. Korps og underordna 5. armee[f]. Saman med IR73 utgjorde dei Infanteriebrigade Nr. 18. Dei tok del i dei tre mislukka invasjonane i Serbia på hasuten 1914 og vart tvinga til ein katastrofal retrett til ungarsk område rundt 20. desember, Tidleg i februar 1915 vart dei forflytta til Karpatane der nye strabasar venta. Frå tidleg i mai var dei med på Sentralmaktene sin offensiv i Galicia og Volyn. I november 1915 vart dei overførde til Isonzo-fronten aust for Monfalcone, på det såkalla Karst-platået i dagens Slovenia. Her heldt dei til fram til oktober 1917 (bortsett frå eit mellomopphald sør for Trento på tidlegsommaren 1916). I september 1916 vart dei stilt under kommandoen til Infanteriedivision Nr. 28. Regimentet tok del i framrykkinga i Italia etter gjennombrotet ved Caporetto i oktober og i november kom dei fram til Piave der dei oppheldt seg resten av krigen.

Fram til september 1916 var regimentet sine slagmarker i store trekk dei same som systeregimenta i 9. divisjon sine. Jaroslav Hašek vil såleis kunna ha vore i kontakt med k.u.k. Infanterieregiment Nr. 11 frå 11. juli 1915 fram til han vart teken til fange 24. september. Akkurat som k.u.k. Infanterieregiment Nr. 91 og resten av divisjonen tok Písek-regiment del i dei blodige slaga ved Sokal og Chorupan dette året.

Regimentskommanderande i 1914 var Walter Schreitter von SchreiterfeldSchematismus für das k. u. k. Heer..., K.k. Hof und Staatsdruckerei, 1914" href="#IR11a">[a]. Han vart snart erstatta av Karl Wokoun som leia regimentet fram til hausten 1915. Deretter hadde regimentet fleire øvstkommanderande. Ein av dei var Florian Schaumeier som var den berykta kommanderande for k.u.k. Infanterieregiment Nr. 28 under katastrofa 3. april 1915 og dessutan personen som la grunn for legenda om at to bataljonar frå regimentet hans hadde overgitt seg til ein russisk bataljon utan å fyra eit skot.

Eit påliteleg regiment
ir11paris.png

La Nation tchèque, 1.6.1916.

Hašek hevdar i Den gode soldat Švejk at heile bataljonar frå k.u.k. Infanterieregiment Nr. 11 hadde gått over ti serbarane men her virkar det som om han attgjev alliert propaganda, på lik linje som han gjorde seinare i romanen då han omtala k.u.k. Infanterieregiment Nr. 28 sin påståtte overgang til russarane ved Dukla.

I 1916 skreiv avisa til det Tsjekkoslovakiske nasjonalrådet i Paris, La Nation tchèque, ein propagandaartikkel som nemnde k.u.k. Infanterieregiment Nr. 11. Den omhandla regimentet under felttoget i Serbia[c], og innhaldet kom jamvel på trykk i utlandet og sikkert òg i Russland. La Nation tchèque spara ikkje på krutet: "det 11. regiment nekta å marsjera mot Valjevo, vart ruve sund og teke til fange. Dei som var att vart dirigerte til stillingar som var utsette for serbisk artilleri og resten vart utsletta av ungarsk artilleri som hemn".

ir11kolubara.png

IR 11 rosa i eit offisielt kommunike

Reichspost, 27.11.1914.

Det verkar likevel som det var lite substans i den allierte propagandaen. I fleire nyheitsoppslag vart k.u.k. Infanterieregiment Nr. 11 lovprisa - det vart jamvel nemnde i gullkanta ordelag tre gonger i den daglege krigsbulletinen. Den fyrste var 26. november 1914 og gjaldt innsatsen deira ved elva Kolubara i den nordlege Serbia. Under ei gransking i Reichsrat i 1918 angåande tjekkiske regiment sa forsvarsministeren i Cisleithanien at regimentet hadde framstått godt og at det ikkje var noko å klaga på[e].

Når det er sagt så "forsvann" heile komapni frå k.u.k. Infanterieregiment Nr. 11 (vart tekne til fange eller slitne opp) under retretten frå området ved Beograd i desember 1914. Dette var likevel tilfellet òg med systerregimenta deira ved denne fronseksjonen. At heile einingar gjekk tapt var vanleg under heile krigen.

Schreib das auf, Kisch!
ir11kisch.jpg

Egon Erwin Kisch som soldat i k.u.k. Heer

Eit fyrstehands vitne til felttoget i Serba var den vidkjende forfattaren og journalisten Egon Erwin Kisch. I 1922 gav han ut boka Soldat im Prager Korps, bygd på dagboka hans frå krigen, og i 1930 kom det ei utvida utgåve med tittelen Schreib das auf, Kisch![g]. Kisch gav ei òg ei urovekkande framstilling av redslene han opplevde, og skreiv dessutan om sjølvskading, korrupsjon og inkompetanse i hæren; tema som lesaren av Švejk vil kjenna att. Korporal Kisch budde i Berlin ved krigsutbrotet, vende heim for å melda seg ved k.u.k. Infanterieregiment Nr. 11 i Písek, omtalar reisa til fronten og det katastrofale felttoget mot Serbia i 1914. Deretter skildra han den kaotiske tilbaketrekninga til det sørlege Ungarn (ved dagens Novi Sad i Serbia), og den seks veker lange restitusjonen. Deretter fylgde overføringa til Karpatane der han vart såra 18. mars 1915 og forteljinga endar med tilbakekomsten til Praha. Etter rekonvaleseringsperioden arbeidde han doe Kriegspressequartier i Wien og dessutan som sensor ved regimentet sin erstatningsbataljon i Gyula. Kisch vende aldri tilbake til aktiv teneste ved fronten.

Sitat
[2.2] Černožluté obzory počaly se zatahovat mraky revoluce. Na Srbsku, v Karpatech přecházely bataliony k nepříteli. 28. regiment, 11. regiment. V tom posledním vojáci z píseckého kraje a okresu. V tom předvzpourovém dusnu přijeli rekruti z Vodňan s karafiáty z černého organtinu.

Kjelder: Martin Zeman, Egon Erwin Kisch

Litteratur

Referensar
aSchematismus für das k. u. k. Heer...K.k. Hof und Staatsdruckerei1914
bZměna vojenských posádekPísecké Listy19.5.1915
cLes soldats tchécoslovaquesLa Nation tchèque1.6.1916
dPříjezd 11. pěš. pluku do PískuPísecké Listy16.11.1918
eDas Verhalten tschechischer Regimenter an der FrontStreffleur's Militärblatt15.6.1918
fKriegsgliederungÖsterreich-Ungarns letzter Krieg, Band I.
gSchreib das auf Kisch!Egon Erwin Kisch1930
Písecké nádražíen flag
Wikipedia cz Google kartsøk
pisekkisch.png

"Scrieb das auf Kisch", Egon Erwin Kisch, 1930.

Písecké nádraží vert nemnd av forfattaren når han fortel at soldatar frå Praha som på gjennomreise ksata tilbake sjokolade og sigarettar som damer frå Písek sine øvre lag av samfunnet gav dei.

Švejk må dessutan enten ha gått på toget her eller reist forbu då han endeleg avslutta sin anabasis med å bli eskortert til regimentet sitt i Budějovice.

Bakgrunn

Písecké nádraží viser truleg til hovudstasjonen i Písek som er langt den største av dei fire stoppestadene i byen. Den ligg i den sørlege utkanten av byen og er eit stopp på linja Praha - Beroun - Protivín - Budějovice. Det vil difor vera naturleg at soldatar frå Praha reiste forbi nettopp denne på vegen til slagmarka i Serbia.

Egon Erwin Kisch nemner òg ein stasjon i boka si Schreib das auf Kisch!. Omstenda var k.u.k. Infanterieregiment Nr. 11 sin transport til Serbia tidleg i august 1914. Soldatane reiste frå byen rundt midnatt og Kisch noterte at dei marsjerte forbi ein dam og at få folk fylgde dei på vegen. Regimentet reiste via Tábor til Wien, ei reise som varde i 30 timar!

Sitat
[2.2] Píseckým nádražím projížděli vojáci od Prahy a házeli nazpátek cigarety a čokoládu, kterou jim podávaly do prasečích vozů dámy z písecké společnosti.

Litteratur

Budějovické nádražíen flag
Wikipedia czen Google kartsøk
budnadr.jpg

Den nye stasjonen i 1914

"Heimatbuch der Berg- und Kreisstadt Böhmisch-Budweis", 1930.

budnadr.png

Budweiser Zeitung, 18.12.1908.

ir91e.jpg

Orkesteret til det 91. regiment framfor jernbanestasjone før avreisa til fronten, 1.8.1914.

Jednadevadesátníci, Jan Ciglbauer, 2018.

odchod91.png

IR91 overflytta til Bruck (sensurert)

Jihočeské listy, 2.6.1915.

Budějovické nádraží er nemnd i samband med at Švejk vert eskortert frå Písek til Budějovice for å slutta seg til k.u.k. Infanterieregiment Nr. 91. Dette markerer slutten på hans berømte anabasis.

I [2.3] har stasjonen ei meir framheva rolle i handlinga. Švejk og cellekameraten hans Einjährigfreiwilliger Marek gjekk på toget her då heile estarningsbataljonen til IR 91 vart flytta til Királyhida.

Bakgrunn

Budějovické nádraží (Budweiser Bahnhof) viser til hovudjernbanestasjonen i Budějovice og ligg litt over ein kilometer aust for sentrum. Den fyrste stasjonen vart opna for trafikk i 1872 men vart erstatta av den noverande og mykje større i 1908. Det fyrste passasjertoget rulla inn på stasjoen 17. desember 1908[a].

Under krigen

Jernbanene spela ei avgjerande rolle i militærlogistikken logistikken, så òg i Budějovice. Alt ved mobilseringa kom staben, 2. og 3. bataljon av IR 91 hit og vart saman med 4. bataljon sett på krigsfot. Den 1. august 1915 førde fire togavgangar regimentet til fronten ved Drina, ei reise som tok tre dagar. Om lag samtidig vart det lokale Landwehrinfanterieregiment Nr. 29 stabla inn på vognene og sende til austfronten.

Frå stasjonen vart det i løpet av 1914 sendt fem marsjbataljonar til Serbia, i januar 1915 vart nr. 6 skipa til det sørlege Ungarn der regimentet i seks veker kom seg til hektene att etter tilbaketoget frå Serbia. Marsjbataljonane 6 til 11 vart så sende til slagmarkene i Karpatane og Galicia.

Jaroslav Hašek sin 12. marsjbataljon var den fyrste som ikkje vart skipa ut frå Budějovice. Tidleg på sommaren 1915 opplevde nemleg byen den siste store transporten frå dei to husregimenta. IR 91 (erstatningsbataljonen) vart 1. juni 1915 i to transportar forflytta til KH[b], ei hending som er utførleg omtala i Den gode soldat Švejk. Alt før det hadde Landwehrinfanterieregiment Nr. 29 vorte flytta.

Sitat
[2.2] Po celé cestě se Švejkem od nádraží do Mariánských kasáren v Budějovicích upíral své oči křečovitě na Švejka, a kdykoliv přicházeli k nějakému rohu nebo křižovatce ulic, jako mimochodem vypravoval Švejkovi, kolik dostávají ostrých patron při každé eskortě, načež Švejk odpovídal, že je o tom přesvědčen, že žádný četník nebude po někom střílet na ulici, aby neudělal nějaké neštěstí.
[2.3] Jednadevadesátý pluk se stěhoval do Mostu nad Litavou-Királyhidy. Právě když po třídenním věznění měl být za tři hodiny Švejk propuštěn na svobodu, byl s jednoročním dobrovolníkem odveden na hlavní strážnici a s eskortou vojáků doprovozen na nádraží.

Litteratur

Referensar
aDer neue BahnhofBudweiser Zeitung18.12.1908
bOdchod 91. plukuJihočeské listy2.6.1915
Mariánská kasárnaen flag
Budějovice/1851, Pražská tř. 1
Wikipedia cz Google kartsøk Švejk-muzeum
marienkaserne.jpg

Mariánská kasárna (Marienkaserne), forlegninga til IR 91 fram til 1. juni 1915.

Geschichte des ehemaligen Schützenregimentes Nr. 6, 1932.

Mariánská kasárna spelar ei sentral rolle i dette kapitelet ettersom deler av handlinga føregår i denne forlegninga i Budějovice. Det er her Švejk og Einjährigfreiwilliger Marek sit arrestert i tre dagar.

Bakgrunn

Mariánská kasárna var ein garnisons-bygning i Budějovice som vart oppførd i 1843-1844. Frå 1883 til 1915 husa den erstatningsbataljonen til k.u.k. Infanterieregiment Nr. 91 (EB91) og minst ein feltbataljon. Hašek var soldat her frå omtrent 17. februar 1915 til slutten av mai. Erfaringane hans frå garnisonen i CB er i stor grad gjenfortalde av Einjährigfreiwilliger Marek, hans alter ego. Jaroslav Hašek gjorde som Marek her teneste som Einjährigfreiwilliger, reserveoffisersskulen som begge vart kasta ut frå låg i fjerde etasje i bygningen. Her låg òg garnisonsarresten som både Švejk og skaparen hans kjende godt til.

1. juni 1915 vart erstatningsbataljonen til IR 91 flytta til Királyhida under omstende som likna mykje på omtalen i romanen. Akkurat som i romanen vart dei erstatta av eit ungarsk regiment. Infanterieregiment Nr. 101 frå Békéscsaba i det sør-austlege Ungarn flytta inn den 9. juni[b]. Staben av maskingeværkompaniet til Landwehrinfanterieregiment Nr. 6 frå Eger (no Cheb) brukte òg deler av kaserna. Dei kom til byen 19. mai 1915 då dei vart utveksla med det lokale Landwehrinfanterieregiment Nr. 29[a].

Kaserna vart i 2015 renovert og husar no kafear, butikkar, bustader og galleri. Ved hovudinngangen er det montert ei minnetavle over Jaroslav Hašek.

Sitat
[2.2] Po celé cestě se Švejkem od nádraží do Mariánských kasáren v Budějovicích upíral své oči křečovitě na Švejka, a kdykoliv přicházeli k nějakému rohu nebo křižovatce ulic, jako mimochodem vypravoval Švejkovi, kolik dostávají ostrých patron při každé eskortě, načež Švejk odpovídal, že je o tom přesvědčen, že žádný četník nebude po někom střílet na ulici, aby neudělal nějaké neštěstí.
[2.2] V tmavém prostoru lidomorny Mariánských kasáren Švejka uvítal srdečně tlustý jednoroční dobrovolník, provalující se na slamníku.

Kjelder: Franta Hofer, Jaroslav Kejla

Skrivst òg:Mariánské kasárny Hašek Marienkaserne de

Litteratur

Referensar
aGeschichte des ehemaligen Schützenregimentes Nr. 6Richard Wagner, Karl Kwapil1932
bEinzug der Infanterie-Regimentes 101 in BudweisBudweiser Zeitung11.6.1915
K.u.k. Infanterieregiment Nr. 91en flag
Budějovice/1851, Pražská tř. 1
Wikipedia cz Google kartsøk
ir91schema.png

Schematismus für das k. u. k. Heer..., 1914.

K.u.k. Infanterieregiment Nr. 91 er bakteppet for nesten heile handlinga i Den gode soldat Švejk frå augneblinken då Švejk vert gjenforeina med Oberleutnant LukášMariánská kasárna i Budějovice. Dette var etter at han hadde avslutta sin vidkjende anabasis. Ordet "regiment" i denne samanhengen betyr helst EB91 ettersom Švejk si eining aldri kom fram til feltregimentet ved fronten.

Bakgrunn

K.u.k. Infanterieregiment Nr. 91 var eit av 102 infanteriregment i k.u.k. Heer og på grunn av Den gode soldat Švejk er truleg det best kjende av alle austerrisk-ungarske regiment. At Jaroslav Hašek la handlinga i romanen til nettop dette regimentet heng nøye saman med at det var her han gjorde teneste i 1915.

Opphaldstadene og reiseruta til Švejk ligg frå Budějovice og utover ligg nær opptil forfattaren sine eigne med IR 91 i 1915. Hašek dikta dessutan eit stort tal medsoldatar og offiserar inn i romanen. Frå enkelte av desse lånte han både namn, biografiske detaljar og peronlege eigenskapar frå "prototypen", i andre høve bruka forfattaren berre namnet og/eller rangen.

Sitat
[2.2] ...

Kjelder: Rudolf Kießwetter, Jan Eybl, Jan Vaněk, Gustav Jungbauer, Josef Novotný, Jan Ciglbauer, Milan Hodík

Referensar
aSchematismus für das k. u. k. Heer...K.k. Hof und Staatsdruckerei1914
Nemocnice Budějoviceen flag
Google kartsøk
hasek_spital.jpg

Spisovatel-humorista a spolupracovník Světozora Jaroslav Hašek v reservní vojenské nemocnici v Českých Budějovicích.

Světozor, 30.4.1915.

Nemocnice Budějovice er nemnd av Einjährigfreiwilliger Marek når han fortel Švejk om korleis han brukte Regimentskrankenbuch til å lura seg ut av sjukehuset for å hygga seg på byen. Namnet på sjukehuset er ikkje eksplisitt nemnd.

Bakgrunn

Nemocnice Budějovice viser nokså sikker til k.u.k. Reserve-Spital, sjølv om andre militøare sjukehus vart oppretta i Budějovice alt frå august 1914. Det var på dette sjukehuset Jaroslav Hašek i vart innlagd 6. mars 1915 med diagnosen revmatisme og hjarteklappbetennelse. Han heldt til på rom nr. 77[a].

Bygningen var ei tidlegare Landwehr-kaserne. Den er i militær bruk den dag i dag og ligg nær jernbanestasjonen i Žižkova třída, i 1915 enno Radeckého třída - Radetzkystrasse.

Hašek oppheldt seg seinare på eit anna sjukehus i den såkalla Linz-forstaden[b]. Det kan sjølvsagt vera at det er dette sjukehuset Einjährigfreiwilliger Marek stakk av frå men sidan det ligg eit godt stykke frå sentrum heller ein mot det fyrste alternativet.

Krankenbuch

Så vidt kjendt finst det ingen handfaste prov på at episoden med Krankenbuch faktisk fann stad. Radko Pytlík nøyer seg med å bruka ordet "kanskje "[a] medan Kejla kategorisk sler fast at dette ikkje var grunnen til at Hašek vart utvist frå reserveoffisersskulen. Grunnen til utvisinga skal ha vore heller banal: oppførsel som ikkje tilsvara det som krevdest av ein k.u.k. offiser.

Sitat
[2.2] Může být,“ připouštěl jednoroční dobrovolník, „že při té tahanici padlo pár pohlavků, ale to myslím nic na věci nemění, poněvadž je to vyložený omyl. On sám přiznává, že jsem řekl: ,Servus, Franci’ a jeho křestní jméno je Anton. To je úplně jasné. Mně snad může škodit jenom to, že jsem utekl z nemocnice, a jestli to praskne s tím ,krankenbuchem’...

Litteratur

Referensar
aRaněný český spisovatel v Č. BudějovicíchJihočeské Listy13.3.1915
bToulavé houseRadko Pytlík1971
Port Arthuren flag
Budějovice III./326, Rudolfovská tř.
Google kartsøk
namyte.jpg

"Zaniklé hospody", Milan Bender (s. 131)

portartur3.png

Budivoj, 8.1.1904.

portarthur4.png

Budivoj, 7.11.1906.

portarthur.png

Jihočeské Listy, 08.04.1907.

portartur2.png

Offisielle bordell i Budějovice (1915)

Port Arthur var eit horehus i Budějovice som dagleg vart frekventert av Einjährigfreiwilliger Marek. Han håpa med dette å pådra seg kjønnsjukdomar nok til å bli friteken krigsteneste.

Bakgrunn

Port Arthur er allment kjendt som det europeiske namnet på Lüshunkou. Dette er ein hamneby i Mandsjuria som vart verdskjend då den vart beleira av japanske styrkar under den russisk-japanske krigen i 1904-05.

Bordell etablert i 1904

I samanheng med Den gode soldat Švejk er det likevel viktigare at "Port Artur" faktisk VAR eit bordell i Budějovice. Det låg i Rudolfovská třída i den austlege utkanten av byen på ei høgd 401 m.o.h. kalla Pěkná vyhlídka (tysk Schöne Aussicht).

I januar 1904 overtok Jan Filip vertshuset Na pěkné vyhlídce (hus nummer 326) og om hausten same året var det kome i drift som gledeshus etter at han hadde fått innvilga bordell-lisens. Frå fyrste stund vert det rapportert om bråk, noko som kan ha ført til kallenamnet "Port Artur", inspirert av krigen i det fjerne austen og beleiringa av denne hamnebyen (den starta tidlegare på året).

I 1906 kom eigaren Jan Filip på nytt i avisene med skuldingar om at han hadde svike den tsjekkiske nasjon og seld stemma si til den tyske borgarmeisteren Josef Taschek for å få lisens til å driva bordell. Året etter var "Port Artur" på ny i avisene grunna bråk men den negative omtalen frå dei tsjekkiske avisene har eit visst preg av svertekampanje mot "Judas" Filip , den tysk-nasjonalistiske Taschek, og tyskarar generelt. I det heile er avisene på denne tida fulle av sjåvinistisk oppgulp, og dette gjeld begge sider.

Ny eigar i 1909

I 1909 kjøpte ein viss Bernard Machatý eigedomen og i adresseboka for 1915 står han som eigar av hestedrosjar. Likevel tyder alt på at drifta heldt fram som før. Under folketeljinga i 1910 budde 8 personar i huset, og påfallande nok var 6 av dei yngre kvinner. Eigaren Machaty var fødd i 1874 in Chrudim, skild, og oppførd som "øl- og vinhandlar"[a].

I august 1914 vart det meldt at kelnaren på Prostituiertenheim des B. Machaty in der Rudolfstädterftraße hadde døydd av hjartekrampe[b]. I juni 1915 kom det eit avisoppslag som viser til arrestasjon av to tjuvar som hadde drukke på "eit visst bordell" i Rudolfovská třída. Adresseboka for 1915 nemner rettnok berre to bordell i byen, men ingen av dei var i Rudolfovská třída.

I 1919 dukkar endå ein mogeleg samanheng opp. Ein notis i Hlas lidu med overskrifta "Eit nytt skammens hus?" fortel at ei viss fru Machatá, den fråskilde kona til ein bordelleigar Machatý, har seld horehuset Tripolis og skal starta eit nytt att. Dette var i den nordlege delen av byen, ikkje så langt frå Mariánská kasárna.

Etter krigen

Lokalhistorikar Milan Binder opplyser om at i mellomkrigstida var eigedomen tilhaldstad for hospoda Na Mýtě. Etter krigen vart bordella stengde og det ser ut som staden vart eit vanleg vertshus. Ein notis i Budweiser Zeitung frå 1924 opplyser at Mautwirtshaus no i tillegg hadde fått det tsjekkiske namnet Hostinec na Mytě. Men ved fyrste augekast virkar det som om "na Mytě" ikkje er på adressa til "Port Artur" ettersom husnummera ikkje stemmer. I dag held bygningsfirmaet Edikt As til her men husnummeret er 461, ikkje 326 som ein skulle tru. Milan Binder legg i denne samanhengen til at det to gonger har vore omnummerering av bygningar i Budějovice, sist i 1979. Dette er i det minste ei god forklaring på at nummera ikkje stemmer.

Sitat
[2.2] Denně jsem chodil do „Port Arthuru“, někteří kolegové už dostali zánět varlat, řezali jim pauchy, a já jsem byl pořád imunní. Smůla, kamaráde, nekřesťanská. Až jsem se ti jednou ,U růže’ seznámil s jedním invalidou z Hluboké.
[2.2] Jak se seprali v „Port Arthuru“, „U růže“ a v jiných četných zábavních místnostech jihočeské metropole.

Kjelder: Milan Binder

Litteratur

Referensar
aSčitání lidu 1910SOkA České Budějovice
bAn Herzkrämpfen plötzlich gestorbenBudweiser Kreisblatt19.8.1914
U růžeen flag
Budějovice/-, Pražská ul. 5
Google kartsøk
uruze.jpg

Zaniklé hospody, s.157

uruze1.png

Chytilův adresář, 1915

uruze2.png

Jihočeské listy, 9.1.1937

uruze.png

Jihočeské listy, 31.12.1914

U růže var ein pub i Budějovice som er nemnd når Einjährigfreiwilliger Marek møter ein krøpling frå Hluboká her som kunne hjelpa han med gikt.

Bakgrunn

U růže viser truleg til U bílé růže, ein pub som låg to inngangar nord for Mariánská kasárna i Pražská ulice 5, Budějovice. Vertshuset eksisterte minst sidan 1879 og vart til dels brukt som forsamlingslokale, til dømes valgmøte. I 1884 annonserte František Smauš at han hadde teke over lokalet som òg på denne tida var kjendt som U hlavů. I 1896 vart det dokketeaterframstillingar her og vert var no Jindřich Kopecký. Han er òg oppførd som innehavar i 1905 då han lyste ein karusell til salgs. Denne har nok vore brukt i hagen til restauranten. På 1890-talet selde vertshuset øl frå Protivín men det er uvisst om dette var tilfellet òg i 1915.

Restaurantvert per 31. desember 1910 var František Vostl, ein person Jaroslav Hašek heilt sikkert kjende ettersom han framleis var oppførd som innehavar i 1915. Vostl dreiv dessutan med hestedrosjar og handla med fisk. Han døydde 22. juni 1933 i ein alder av 62. Han var kneipevert på U bílé růže minst fram til 1924 og sette ofte inn annonsar i Jihočeské listy på nyttårsaftene der han ynskte kundane "Godt Nyttår". Lokalet var i bruk som vertshus til etter 2.verdskrigen og bygningen vart riven fyrst i 1992.

Hašek på "Den kvite rose"

Ein artikkel i Jihočeské listy frå 9. januar 1937 stadfestar at Jaroslav Hašek vanka på lokalet i 1915. Han underheldt gjestene med patriotisk skrål. Artikkelen som er underteikna med pseudonymet Al. Terego nemner dessutan at lokalet òg berre vart kalla "U růže".

Eit alternativ

Einjährigfreiwilliger Marek kan òg ha meint kaféen U černého růže (Zur schwarzen Rose) på hjørna av Piaristická ulice og Česká ulice. Denne hypotesa er langt svakare ettersom lokalet ligg lenger borte frå kaserna og virkar dessutan å ha vore mest besøkt av tyskarar. Innehavar i 1915 var Anna Czech.

Milan Binder

Zmiňovaná hospoda "U růže" bude určitě hospoda "U bílá růže", která byla hned vedle Mariánských kasáren. Informace o ní najdete také v knize "Zaniklé hospody", na straně 157 a 158.

Sitat
[2.2] Denně jsem chodil do ,Port Arthuru’, někteří kolegové už dostali zánět varlat, řezali jim pauchy, a já jsem byl pořád imunní. Smůla, kamaráde, nekřesťanská. Až jsem se ti jednou ,U růže’ seznámil s jedním invalidou z Hluboké. Ten mně řekl, abych jednou v neděli k němu přišel na návštěvu, a na druhý den že budu mít nohy jako konve. Měl doma tu jehlu i stříkačku, a já jsem opravdu sotva došel z Hluboké domů.

Kjelder: Milan Binder, Jihočeské listy, Budivoj

Skrivst òg:The Rose en Zur Rose de Ved rosa no

Litteratur

Měšťanská besedaen flag
Budějovice/-, Na Sádech -
Google kartsøk
besedacb.png

Hlas lidu, 29.9.1914

Měšťanská beseda skulle i fylgje Einjährigfreiwilliger Marek servera god mat, i motsetning til arresten han og Švejk sit i.

Bakgrunn

Měšťanská beseda var eit forsamlingshus, restaurant og overnattingsstad i Budějovice som eksisterte frå 1870, eigd av borgarsamskipnaden Českobudějovická Beseda. Den var mest ein samlingsstad for den tsjekkiske delen av byen si befolkning og det var her Český akciovný pivovar (no kjent som Budweiser Budvar) vart stifta i 1891. Bryggeriet kom i drift i 1895 og det seier seg dermed sjølv av restauranten tappa øl frå nettopp dette bryggeriet og det gjorde det enno ved krigsutbrotet.

Frå Juli 1914 og minst fram til 1922 vart restauranten hjå Beseda driven av Vilém Sandholec, bror til eigaren av Hotel Slunce på Náměstí. I fylgje Radko Pytlík vitja Jaroslav Hašek faktisk restauranten så Einjährigfreiwilliger Marek visste nok godt kva han snakka om. I 1924 vart det gjort ei større renovering og restauranten var i 2015 enno i drift men om den har vore det samanhengande etterpå er uvisst.

Sitat
[2.2] Himlhergot, není co kouřit, kamaráde. Nechcete, abych vás naučil plivat na strop? Podívejte se, to se dělá takhle. Myslete si přitom něco, a vaše přání se splní. Jestli rád pijete pivo, mohu vám odporučiti výbornou vodu tamhle ve džbáně. Máte-li hlad a chcete-li chutně pojíst, doporučuji vám ,Měšťanskou besedu’.

KjelderRadko Pytlík, Milan Binder, Jihočeské Listy

Skrivst òg:City Club Parrott Burghers'Club Sadlon Bürgerressource de Borgarklubben no

Litteratur

Berní uřáden flag
Google kartsøk

Berní uřád er nemnd av Einjährigfreiwilliger Marek når han fortel Švejk at etter han forlet sjukehuset med si Krankenbuch så kledde han seg om i sivil hjå ein kjenning frå skattekontoret.

Bakgrunn

Berní uřád viser til eit skattekontoret i Budějovice, truleg det kommunale.

Sitat
[2.2] Pak šel jsem k jednomu známému úředníkovi od berního úřadu, tam jsem se převlékl do civilu a šel jsem do hospody, kde jsme vedli ve známé společnosti různé velezrádné řeči.

Litteratur

Pionierkadettenschule Hainburgen flag
Wikipedia de Google kartsøk
kshainburg1.jpg

Heerwesen, Hugo Schmid, 1916

Pionierkadettenschule Hainburg er nemnd når Einjährigfreiwilliger Marek fortel Švejk om den idiotiske Fähnrich Dauerling som fekk opplæringa si ved denne skulen.

Bakgrunn

Pionierkadettenschule Hainburg eksisterte frå 1868 til 1913, då den fekk status som Militærakademi. Institusjonen låg på Schloss.

Sitat
[2.2] Mladý Dauerling po hrozném zápase s čtyřmi třídami nižší reálky, které vystudoval soukromě, přičemž předčasně zešedivěl a zblbl jeho domácí učitel a druhý chtěl skočit v zoufalství se svatoštěpánské věže ve Vídni, přišel do hainburské kadetní školy. V kadetce se nikdy nedbalo na předběžné vzdělání, neboť to většinou nehodí se pro rakouské aktivní důstojníky.
Stephansdomen flag
Wikipedia czdeenno Google kartsøk

Stephansdom vert nemnd avdi læraren til Fähnrich Dauerling var så oppgitt over dumskapen til eleven sin at han i fortvilelse ville kasta seg ut frå tårnet i Stefansdomen.

Bakgrunn

Stephansdom er viktigaste katedralen i Wien og ein av dei store attraksjonane i byen.

Sitat
[2.2] Mladý Dauerling po hrozném zápase s čtyřmi třídami nižší reálky, které vystudoval soukromě, přičemž předčasně zešedivěl a zblbl jeho domácí učitel a druhý chtěl skočit v zoufalství se svatoštěpánské věže ve Vídni, přišel do hainburské kadetní školy. V kadetce se nikdy nedbalo na předběžné vzdělání, neboť to většinou nehodí se pro rakouské aktivní důstojníky.

Skrivst òg:Saint Stephen's Cathedral en Dóm svatého Štěpána cz Stephansdom de

Litteratur

Theresianische Militärakademieen flag
Wikipedia deenhuno Google kartsøk
therak.jpg

Heerwesen, Hugo Schmid, 1916

Theresianische Militärakademie er ein stad der, i fylgje Einjährigfreiwilliger Marek, dei største idiotane hamnar.

Bakgrunn

Theresianische Militärakademie er verdas eldste eksisterande militærakademi, grunnlagd av keisarinne Maria Theresia 14. desember 1751. Dei utdanna offiserar til infanteriet og kavaleriet, utdanninga varde i 3 år. Den nyutdanna fekk automatisk rangen Leutnant. I dag er det Austerrike sin einaste undervisningstad for militære. Akademiet ligg i Wiener Neustadt.

Sitat
[2.2] Jeho odpovědi při zkouškách jasně hovořily o tom neštěstí a vynikaly takovou pitomostí, a byly považovány přímo za klasické pro svou hlubokou pitomost a popletenost, že profesoři kadetky jinak ho nenazývali než ,unser braver Trottel’. Jeho hloupost byla tak oslňující, že byla největší naděje, že snad po několika desetiletích dostane se do tereziánské vojenské akademie či do ministerstva vojenství.

Skrivst òg:Theresian Military Academy en Tereziánská vojenská akademie cz Theresianum Katonai Akadémia hu

Hotel v Kutné Hořěen flag
Google kartsøk
cernykun.jpg

Former Hotel Černý kůň

hotelhasek.png

Guide to the Bohemian section and to the Kingdom of Bohemia, 1906

Hotel v Kutné Hořě var åstaden for ein krangel mellom Major Wenzl (då enno kaptain) og overkelnaren i hotelrestauranten. Den dåverande kapteinen kalla kelnaren eit "tsjekkisk pakk", noko som laga bylgjer heilt til Reichsrat etter at Kadetstellvertreter Zítko hadde avslørt episoden i lokalavisa.

Bakgrunn

Hotel v Kutné Hořě (eit hotell i Kutná Hora) er umogeleg å identifisera utfrå romanen åleine ettersom det var fleire hotell i byen. Berre ved å studera Dobrý voják Švejk v zajetí har ein peikepinnar vidare. Episoden er svært likt omtala og her skriv forfattaren at Major Wenzl skjelte ut overkelnaren på Haškův hotel (Hašeks hotell).

Omgrepet tyder på at Jaroslav Hašek viser til Hotel Černý kůň (Den svarte hest) i Kollárova ulice 314/6. Eigar frå 1892 var Emil Hašek men før 1906 hadde han etablert seg med eit nytt hotell i Praha ovafor Severozápadní nádraží. Eigar av hotellet i Kutná Hora var i 1912 Arnošt Moravec. Til trass for nye eigar kan det godt vera at det på folkemunne enno var kjend som Hašeks hotell då Jaroslav Hašek vitja byen i 1914 og dessutan då Franz Wenzel, prototypen for Major Wenzl, gjorde teneste her frå 1. mai 1913 til etter krigsutbrotet.

Dobrý voják Švejk v zajetí

Major Wenzl nebyl sice žádná zvláštní vojenská hvězd rakouská, ale měl strach z národnostních sporů. Měl za manželku Češku a kdysi, když ještě sloužil jako hejtman v Kutné Hoře, přišel do novin, poněvadž jednou v napilosti vynadal číšníkovi v Haškově hotelu "česká pakáž", ačkoli mluvil sám jinak jen česky v domácnosti i ve společnosti.

Sitat
[2.2] Když před lety sloužil jako hejtman v Kutné Hoře vynadal jednou v opilosti v jednom hotelu vrchnímu, že je česká pakáž. Upozorňuji přitom, že ve společnosti mluvil major Wenzl výhradně česky, stejně jako ve své domácnosti, a že jeho synové studují česky.

Litteratur

Apolloen flag
Praha II/1866, Fügnerovo nám. 4
Google kartsøk
apollo2.png

Národní listy, 4.2.1915

Apollo er nemnd i soga Švejk fortel Einjährigfreiwilliger Marek i om krigens fyrste invalide, ein viss snekkar Mlíčko. På Apollo reiv nokon av han trefoten og klakka til han i hovudet med den.

Bakgrunn

Apollo var ein stor nattkafe og danserestaurant på Fügnerovo náměstí i Nové město, ikkje i Vinohrady som Švejk seier. Den er inkludert i Egon Erwin Kisch si liste over 11 lokale som var forbodne for dei som tenestegjorde i dei væpna styrkane [7].

Tidleg i februar 1915 dukka det opp ein annonse for "danseunderhaldning" i Národní listy, og dette stadfestar at František Štastný enno dreiv lokalet (han var alt oppført som innehavar i adresseboka frå 1910).

Sitat
[2.2] Jednou přišel do ,Apolla’ na Vinohradech a tam se dostal do sporu s řezníky z porážky, kteří mu nakonec utrhli umělou nohu a praštili ho s ní přes hlavu.

KjelderJaroslav Šerák, Radko Pytlík, Hans-Peter Laqueur

Litteratur

Index Back Forward II. Ved fronten Hovudpersonen

2. Švejks anabase til Budějovice


© 2009 - 2021 Jomar Hønsi Sist oppdatert: 18.6.2021